Home Afgifte medisch dossier na overlijden patiënte

Afgifte medisch dossier na overlijden patiënte

Het Hof Amsterdam heeft recent uitspraak gedaan in een zaak waarbij een zoon in kort geding een afschrift vorderde van het medisch dossier van de huisarts van zijn overleden moeder.

De moeder werd in een thuiszorginstelling verpleegd en kwam aldaar te overlijden. Noch de zoon noch de huisarts was bij het overlijden aanwezig. De zoon maakte de thuiszorgorganisatie en één van haar medewerksters het verwijt van onzorgvuldige behandeling en verpleging en overwoog zich daarover bij onder meer de klachtencommissie van de thuiszorginstelling te beklagen.

Het Hof wees de vordering af omdat de zoon onvoldoende had gesteld om de conclusie te rechtvaardigen dat het voor het indienen en formuleren van de klacht tegen de thuiszorginstelling redelijkerwijs noodzakelijk is dat hij de beschikking krijgt over het door de huisarts aangelegde medisch dossier van de moeder. Volgens het Hof kan de zoon ook zonder te beschikken over het medisch dossier van de huisarts een klacht formuleren en indienen. Het Hof was van mening dat er onvoldoende concrete aanwijzingen bestaan dat aan de zijde van de zoon een zodanig zwaarwegend belang geschaad kunnen worden dat inbreuk gemaakt kan worden op het belang van geheimhouding door de huisarts. Hierbij nam het Hof in aanmerking dat niet kon worden uitgegaan van de veronderstelde toestemming van de moeder.

Deze uitspraak bevestigt dat de geheimhoudingsplicht en het daarop gebaseerde verschoningsrecht van een medisch hulpverlener zwaar weegt en dat daar slechts in specifieke uitzonderingsgevallen een inbreuk op kan worden gemaakt.

De KNMG-Richtlijn inzake het omgaan met medische gegevens geeft aan dat het beroepsgeheim ook na het overlijden van een patiënt(e) blijft gelden. De arts kan zijn beroepsgeheim slechts in bepaalde uitzonderingssituaties opzij zetten. Hierbij worden genoemd (i) de patiënt(e) heeft bij leven toestemming gegeven, (ii) de toestemming van de patiënt(e) kan worden verondersteld, (iii) een wet verplicht tot gegevensverstrekking, (iv) de arts is in conflict van plichten en (v) er is een zwaarwegend belang.

Klik hier voor de uitspraak.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven