Home Jurisprudentieoverzicht Gezondheidsrecht december 2023

Jurisprudentieoverzicht Gezondheidsrecht december 2023

Zorgverzekeringswet (Zvw)

ECLI:NL:RBDHA:2023:20563
Kort geding. Vorderingen van Medipoint (een bedrijf dat hulpmiddelen en diensten levert aan zorginstellingen en eindgebruikers) tot het indexeren van tarieven voor hulpmiddelen voor het jaar 2024 worden afgewezen. De voorzieningenrechter stelt voorop dat een taalkundige uitleg van de overeenkomst met zich brengt dat Zilveren Kruis niet gehouden is om tot indexering over te gaan.

Lees hier verder over deze uitspraak in de blog van Niels van den Burg.

ECLI:NL:GHARL:2023:7458
Tussenvonnis. Controles van declaraties door Menzis bij niet-gecontracteerde zorgaanbieder van wijkverpleging. In hoger beroep overweegt het hof dat Menzis bij het starten van een detailcontrole in strijd heeft gehandeld met artikel 7.8 Regeling zorgverzekering en het protocol Materiële Controle. Menzis mocht in verband daarmee ook niet overgaan tot het opschorten van betaling van declaraties van de betreffende zorgaanbieder. Door dit wel te doen heeft Menzis onrechtmatig gehandeld. Het hof stelt de zorgaanbieder onder andere in de gelegenheid (nader) toe te lichten of, en zo ja, welke schade zij heeft geleden doordat Menzis in strijd met artikel 7.8 Regeling zorgverzekering is overgegaan tot een 100%- controle en in verband daarmee de betaling van de facturen heeft opgeschort.

ECLI:NL:RBGEL:2023:6923
Kort geding. Aanwezigheid van feitelijke hinderpaal bij generieke korting van 30% voor afname van niet-gecontracteerde GGZ-zorg niet aannemelijk. Verbod op terugvordering van teveel betaalde zorgkosten over het jaar 2022 afgewezen.

ECLI:NL:RBGEL:2023:6305
Zorgverzekeringswet. Preferentiebeleid zorgverzekeraar. Leverancier van vitaminepreparaten heeft geen belang meer bij haar vorderingen na het besluit van de minister om vitamine D volledig uit het basispakket te halen.

Wet langdurige zorg (Wlz)

ECLI:NL:RBDHA:2023:20567
Kort geding betreffende de inkoopprocedure Wlz. Gebod tot aanpassen inkoopbeleid, zodat de onrechtmatigheid hiervan op het onderdeel zoals weergegeven onder het systeem van ‘het historisch laag tarief’ wordt weggenomen. Op grond van het enkele feit dat een zorgaanbieder in het verleden bij het aangaan van een contract voor bepaalde tijd een bepaald tarief heeft geaccepteerd, kan niet worden geconcludeerd dat dit percentage voor die aanbieder toen reëel was, laat staan dat kan worden aangenomen dat dit nu nog steeds zo is. Afwijzing overige vorderingen.

ECLI:NL:RBDHA:2023:18900
Kort geding; inkoopprocedure Wlz; vordering tot aanvulling van het tarief voor WG7-zorg over 2023 wordt afgewezen. Eiseres kan zich op grond van de inkoopvoorwaarden er nu niet meer over beklagen dat het overeengekomen tarief te laag is. Binnen de bestaande vergoedingssystematiek is het zorgkantoor niet verplicht het tarief aan te vullen, ook niet als het tarief niet kostendekkend is. Het zorgkantoor heeft ook geen bindende toezeggingen gedaan om het tarief verder aan te vullen dan na de landelijke herschikking is gebeurd.

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)

ECLI:NL:RBDHA:2023:17965
Kort geding. Open house-inkoopprocedure. Geen rechtsverwerking, Aanbestedingswet niet van toepassing. Gemeente heeft vrijheid geschiktheidseisen in inkoopprocedure zodanig in te richten dat deze tegemoet kopen aan haar eigen inkoopbehoefte en waarmee zij de wettelijke plichten die zij heeft op grond van de Wmo zoveel mogelijk kan waarborgen. Zij mag daarbij ook eisen stellen die wettelijke minimumeisen overstijgen. Eiseres hoeft als kleine ondernemer op grond van artikel 2:396 lid 7 BW geen controleverklaring door een accountant te laten opstellen, maar dat staat er niet aan de in de weg dat de Gemeente in de inkoopprocedure wel verlangt dat zo’n verklaring wordt overgelegd. Eis is niet disproportioneel of onrechtmatig.

Wet marktordening gezondheidszorg

ECLI:NL:CBB:2023:725

Beroep door huisartsen en huisartsenorganisaties tegen de tariefbeschikkingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg voor de jaren 2023 en 2024. Vereiste van kostendekkendheid. De NZa heeft de tarieven voor 2023 en 2024 gebaseerd op een kostenonderzoek uit 2015 en de tarieven vervolgens ieder jaar geïndexeerd. De huisartsen voeren aan dat de NZa de tarieven niet meer mocht baseren op het kostenonderzoek 2015, omdat er ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in de huisartsensector die aanleiding gaven om de tarieven te herijken en dus opnieuw kostenonderzoek te doen. De NZa heeft zich op het standpunt gesteld dat zij de tarieven niet hoefde te herijken, maar kon volstaan met indexering daarvan.

Het College oordeelt dat de NZa conform haar eigen beleid de tarieven had moeten herijken. Herijking is bedoeld om zekerheid te krijgen over de kostendekkendheid van tarieven. Als er veel ontwikkelingen zijn in de sector is er eerder aanleiding om te herijken. Nu er geen herijking heeft plaatsgevonden, heeft de NZa ook niet aannemelijk gemaakt dat de tarieven voor 2023 en 2024 voldoen aan het vereiste van kostendekkendheid. Het College verklaart het beroep gegrond en draagt de NZa op om nieuwe besluiten te nemen.

Samenwerking en arbeid

ECLI:NL:RBGEL:2023:6908
Kort geding. De Raad van Bestuur draagt op grond van Wkkgz eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek onder dak van het ziekenhuis. Zij heeft een eigen afweging te maken in de goedkeuring van Clinical Trial Agreements. Die goedkeuring is niet slechts een formaliteit. Geen sprake van reeds verkregen toestemming vanwege het doorlopen van grootste deel van de interne aanvraagprocedure. Geen sprake van wanprestatie door geen uitvoering aan die Agreement te geven. Ook geen sprake van onrechtmatig handelen door in de gegeven omstandigheden (o.a. onvoldoende transparante financiële stromen) geen akkoord te verlenen.

ECLI:NL:GHDHA:2023:2285
Overeenkomst, gerechtvaardigd vertrouwen. Overeenkomst uit 1984 tussen ziekenhuis en maatschap over het doorbelasten van bepaalde salariskosten. Heeft het ziekenhuis in 2009 toegezegd deze doorbelasting te staken vanwege nieuwe regels NZa over het declareren van kosten bij de zorgverzekeraar?

ECLI:NL:RBNHO:2023:12792
Arbeidsrecht. Oproepdiensten van storingsmonteurs in dienst van het ziekenhuis moeten worden aangemerkt en beloond als bereikbaarheidsdiensten in de zin van de cao Ziekenhuizen, en niet als consignatie- of aanwezigheidsdienst.

Overig

ECLI:NL:RBDHA:2023:20017
De Staat bestelde eind 2020 en begin 2021 bij Breathomix een nieuw ademtestsysteem om besmetting met het Covid-19 virus uit te kunnen sluiten. Toen de resultaten in de teststraten van de GGD erg tegenvielen, heeft de Staat de overeenkomst met Breathomix beëindigd. Volgens Breathomix was dat onterecht. Volgens de Staat is duidelijk geworden dat het ademtestsysteem niet geschikt was voor het beoogde gebruik en mocht de overeenkomst worden ontbonden. Daarin krijgt de Staat gelijk. Omdat de resultaten in de praktijk – waarbij na elke ademtest een PCR-test werd gedaan – ver achterbleven bij wat daarover in de overeenkomst was afgesproken en er geen zicht was op verbetering, mocht de overeenkomst ontbonden worden.

ECLI:NL:RBAMS:2023:7581
Overname tandartspraktijk, geen toestemming nodig voor het sturen van een brief aan patiënten, inhoud brief niet onrechtmatig.

Zie hier het vorige overzicht

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven