Home Compensatie transitievergoeding bij einde arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte

Debby Kolk

Arbeidsrecht
/

Compensatie transitievergoeding bij einde arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte

Met ingang van 1 april 2020 kunnen werkgevers bij het UWV een compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die is betaald bij ontslag wegens twee jaar ziekte.

Wet Compensatie Transitievergoeding

In de Wet van 11 juli 2018, houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid (Stb. 2018, 234) wordt een nieuwe bepaling  aan Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek  toegevoegd. Dit artikel (7:673e BW) bepaalt dat het UWV op verzoek van de werkgever een vergoeding (compensatie) verstrekt ter hoogte van de transitievergoeding die de werkgever heeft betaald bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst vanwege het feit dat de werknemer wegens ziekte of gebreken niet meer in staat was de bedongen arbeid te verrichten. Voor de compensatie is de wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst niet van belang. Compensatie kan worden verstrekt als de werkgever een transitievergoeding heeft betaald na opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst of het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, of als de werkgever een vergoeding heeft betaald op grond van een tussen hem en de werknemer gesloten beëindigingsovereenkomst. Ook als een vergoeding is betaald in verband met het gedeeltelijk beëindigen van de arbeidsovereenkomst kan compensatie worden verstrekt. In het vijfde lid van artikel 7:673e BW is bepaald dat regels worden gesteld met betrekking tot de aanvraag en verstrekking van deze compensatie.

Regeling compensatie transitievergoeding

Op 26 februari 2019 heeft Minister Koolmees de regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd, waarin de compensatiewet nader is uitgewerkt (klik hier voor de wettekst). De regeling treedt in werking met ingang van 1 april 2020.

De compensatie is in beginsel gelijk aan de hoogte van de betaalde ontslagvergoeding, maar nooit meer dan transitievergoeding berekend per de dag na die waarop werknemer twee jaar arbeidsongeschikt was. Indien het bedrag dat tijdens 104 weken arbeidsongeschiktheid aan loon is betaald lager is dan de transitievergoeding, dan is de compensatie beperkt tot het lagere bedrag.

De regeling geldt voor betaalde (transitie)vergoedingen vanaf 1 april 2020 én voor (transitie)vergoedingen betaald tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 (de oude gevallen).

Aanvraag- en beslistermijn

De aanvraag moet worden ingediend door een werkgever binnen zes maanden nadat de volledige vergoeding is betaald. UWV beslist in principe binnen acht weken op een aanvraag. De Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.

Afwijkende termijn oude gevallen

Er geldt een tijdelijke overgangsregeling voor oude gevallen. Deze aanvragen moeten worden ingediend binnen zes maanden na inwerkingtreding van de wet, dus vóór 1 oktober 2020. UWV beslist op deze oude gevallen binnen zes maanden na ontvangst. Als moment van betaling is bepalend het moment dat de vergoeding is afgeschreven van de rekening van de werkgever.

Er zal door UWV een (digitaal) aanvraagformulier ter beschikking worden gesteld waarin het UWV het volgende moet kunnen vaststellen op basis van de aangeleverde gegevens:

  • dat sprake was van een arbeidsovereenkomst;
  • de duur van de arbeidsovereenkomst;
  • dat werknemer ziek uit dienst is gegaan;
  • dat transitievergoeding is betaald;
  • hoe de berekening van de transitievergoeding heeft plaatsgevonden;
  • hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren.

De toelichting op de regeling compensatie transitievergoeding geeft aanleiding te veronderstellen dat ook een partiële transitievergoeding wegens gedeeltelijke beëindiging voor compensatie in aanmerking komt. Niet nader uitgewerkt is hoe dit berekend wordt.

Wij adviseren werkgevers om tijdig de aanvraag om compensatie in te dienen.

Heeft u hierover nog vragen? Neemt u dan gerust contact op met mij of één van mijn collega’s.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven