Home Modernisering tuchtrecht

Modernisering tuchtrecht

Sinds kort staat een ambtelijk concept-wetsvoorstel online waarin een heel pakket maatregelen wordt voorgesteld ten aanzien van het medisch tuchtrecht in de Wet BIG. Geïnteresseerden kunnen tot 5 november 2015 op het concept reageren. De doelstelling van de voorgestelde wet is primair het medisch tuchtrecht te slijpen aan nieuwe inzichten omtrent patiëntveiligheid en klachtenbehandeling. Enkele voorgestelde maatregelen zijn:

  • Tuchtrechtelijk beroepsverbod

Tuchtcolleges krijgen de bevoegdheid aan BIG-geregistreerden een beroepsverbod op te leggen. Dit is een verdergaande maatregel dan die van de thans bestaande zwaarste maatregel van ‘doorhaling van de BIG-registratie’. Anders dan bij de ‘doorhaling’ wordt met een beroepsverbod het de persoon in kwestie verboden om (een categorie van) patiënten te behandelen of in opdracht en onder toezicht van een BIG-geregistreerde te werken.

  • Vereenvoudigde afhandeling klachten door voorzitter tuchtcollege

Doordat het regelmatig voorkomt dat klachten worden ingediend die niet-ontvankelijk dan wel kennelijk ongegrond zijn, acht de wetgever omwille van de efficiëntie noodzakelijk dat niet een voltallig college maar slechts één persoon – de voorzitter – de zaak kan afdoen. De capaciteiten van de tuchtcolleges kunnen dan worden bespaard. De voorzitter kan beslissen dat de klacht kennelijk niet-ontvankelijk, kennelijk ongegrond of kennelijk van onvoldoende gewicht is. Tegen deze beslissing staat hoger beroep open bij het Centraal Tuchtcollege.

  • Zorgplicht tuchtcolleges

Aangezien patiënten vaak niet medisch zijn onderlegd, acht de wetgever een betere ondersteuning van klagers voorafgaand het tuchtproces van belang. Hiertoe wordt een zorgplicht voor de tuchtcolleges geïntroduceerd: zij dienen voor een deskundige zorg te dragen die een klager kan ondersteunen bij het opstellen en wijzigen van diens klacht.

  • Verduidelijking reikwijdte tuchtrecht

De tuchtnormen bepalen voor welke gedragingen een BIG-geregistreerde zich tuchtrechtelijk moet verantwoorden. Het wetsvoorstel verduidelijkt dat het tuchtrecht niet alleen van toepassing is indien de BIG-geregistreerde in zijn hoedanigheid als beroepsbeoefenaar handelt, doch ook bij zijn handelingen in de privé-sfeer en indien hij een ander beroep uitoefent dan waarvoor hij (BIG-)geregistreerd staat.

  • Proceskostenveroordeling en heffing griffierecht

Het wetsvoorstel regelt dat indien de klacht geheel of gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, de beklaagde kan worden veroordeeld in de kosten die klager ter behandeling van de tuchtklacht (redelijkerwijs) heeft moeten maken. Daarnaast wordt een laagdrempelig griffierecht geïntroduceerd (waarschijnlijk ter hoogte van € 50,-). Een klager dient deze te voldoen voordat zijn zaak in behandeling wordt genomen. Indien zijn klacht geheel of gedeeltelijk gegrond wordt verklaard, wordt het griffierecht aan klager terugbetaald.

Het concept wetsvoorstel is te vinden op: http://www.internetconsultatie.nl/

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven