Home De gevolgen van schuldeisersverzuim

De gevolgen van schuldeisersverzuim

Indien u uw verplichtingen jegens uw wederpartij door toedoen van uw wederpartij niet kunt nakomen, is mogelijk sprake van schuldeisersverzuim. Hierbij kunt u er bijvoorbeeld aan denken dat uw huurder u weigert toegang te verschaffen tot het gehuurde om bepaalde gebreken te herstellen of dat u de levering van producten opschort, omdat uw wederpartij uw facturen niet betaalt. In deze bijdrage leg ik uit wanneer sprake is van schuldeisersverzuim en zet ik uiteen wat de gevolgen zijn indien uw wederpartij in schuldeisersverzuim verkeert.

Wat is schuldeisersverzuim?

Schuldeisersverzuim kan op twee verschillende wijzen ontstaan:

  1. door verhindering van de nakoming door uw wederpartij;
  2. door bevoegde opschorting.

Verhindering van de nakoming

Voor de eerste vorm van schuldeisersverzuim moet allereerst de afwikkeling van de verbintenis niet mogelijk zijn zonder medewerking van uw wederpartij en dient u dit aan uw wederpartij te laten weten. Daarnaast moet u tot de prestatie in staat en gereed zijn, althans daarmee zo ver gevorderd zijn als mogelijk is zonder de medewerking van uw wederpartij. Ten slotte moet de (benodigde) medewerking van uw wederpartij zijn uitgebleven. Van schuldeisersverzuim is echter geen sprake wanneer de oorzaak van verhindering niet aan uw wederpartij kan worden toegerekend.

Ook kan sprake zijn van deze vorm van schuldeisersverzuim, wanneer een ander beletsel aan de kant van uw wederpartij opkomt. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het geval dat uw wederpartij de levering van een auto onmogelijk maakt, doordat hij deze auto heeft vernield.

Bevoegde opschorting

Ten eerste is voor de toepassing van de tweede vorm van schuldeisersverzuim vereist dat uw wederpartij zijn verplichtingen jegens u niet nakomt en dit aan hem kan worden toegerekend. Voor het ontstaan van schuldeisersverzuim is verder vereist dat u gebruik maakt van uw opschortingsrecht.

Wat zijn de gevolgen van schuldeisersverzuim?

Uw wederpartij kan, zo lang hij in schuldeisersverzuim verkeert, geen nakoming of schadevergoeding bij u vorderen. Ook is uw wederpartij niet bevoegd om de overeenkomst te doen ontbinden of executiemaatregelen jegens u te treffen.

Indien sprake is van schuldeisersverzuim van tijdelijke aard, kunt u de rechter verzoeken u van de verbintenis te bevrijden. Wanneer het schuldeisersverzuim een blijvend karakter heeft, is dit niet nodig en kunt u zich als bevrijd beschouwen. Naast het recht op ontbinding heeft u tevens, voor zover redelijk, recht op een vergoeding van de kosten die u als gevolg van het schuldeisersverzuim heeft gemaakt.

Om (in rechte) goed beslagen ten ijs te komen, is het van belang dat u de gang van zaken tussen u en uw wederpartij op deugdelijke wijze documenteert en uw wederpartij ervan op de hoogte stelt dat hij in schuldeisersverzuim verkeert. Mocht u hierover vragen hebben, dan helpen wij u graag verder.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven