Home Discussienota over toekomstige arbeidsmarkt: In wat voor land willen wij werken?

Debby Kolk

Arbeidsrecht
/

Discussienota over toekomstige arbeidsmarkt: In wat voor land willen wij werken?

Op 20 juni 2019 is ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van werkgeversvereniging AWVN de discussie nota van de Commissie regulering van werk over toekomstbestendig arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscaliteit (Commissie Borstlap) gepresenteerd aan Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Commissie Borstlap

Commissie Borstlap is een onafhankelijke commissie die op 17 november 2018 is ingesteld. De commissie is gevraagd het kabinet te adviseren over de regulering van werk. Zij onderzoekt hoe werk in de toekomst er uit gaat zien en met wat voor wetten en regelgeving de overheid daar het beste bij kan aansluiten. De commissie kijkt naar de juridische regels rondom arbeidscontracten en ook naar eventuele aanpassingen in onder andere vast en tijdelijk werk, arbeidsongeschiktheid, belastingen en zzp. De commissie streeft ernaar om uiterlijk 1 november 2019 te rapporteren over haar advies. Het advies zal worden gepubliceerd op de website van de commissie https://www.reguleringvanwerk.nl

Vanwege het brede maatschappelijke belang van het onderwerp is het mogelijk om via een digitale postbus een position paper in te sturen namens een organisatie of belangengroep of een reactie te geven op de discussienotitie van de commissie. Het is ook mogelijk op persoonlijke titel een stuk in te dienen.

Achtergrond van de discussie over de toekomstige arbeidsmarkt

Op basis van recente studies van onder meer het Centraal Planbureau en het Sociaal Cultureel Planbureau kan worden geconcludeerd dat de verschillen tussen alle werkenden groot zijn een tweedeling in de samenleving dreigt. Het betreft hier verschillen tussen enerzijds welvarende en goed opgeleide werkenden, die goed verdienen en goed zijn beschermd en anderzijds werkenden die niet (goed) zijn opgeleid en vaak werken in laag productieve banen met geringe sociale bescherming. Verder blijkt uit een rapport van de OESO dat Nederland aanzienlijk afwijkt van landen om ons heen met betrekking tot de toename van tijdelijke arbeid en ZZP’ers.
In het rapport van de commissie wordt aangegeven welke sociale, economische en maatschappelijke aspecten van de waarde van werk onderscheiden moeten worden en welke doelen worden nagestreefd met de onderscheiden aspecten.

Zekerstellen van de waarde van werk

Voor werkgevers is van belang dat er een gelijk speelveld komt voor alle werkenden, ongeacht contractvorm. Als tweede punt is cruciaal dat opleiding en ontwikkeling noodzakelijk zijn voor het wendbaar houden van onze economie. Niet onbelangrijk  is verder dat de huidige regelgeving op dit moment erg complex is en dat regels op het gebied van sociale zekerheid, arbeidsrecht en fiscaliteit vaak niet goed op elkaar aansluiten. Een betere samenhang en een vereenvoudiging van de regels op het gebied van werk zijn nodig.

Wetboek van Werk 2025

De Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland en Vereniging van Arbeidsrecht (VAAN-VvA) heeft besloten een expertgroep te vormen om te komen tot een gezamenlijke ‘kadernota’ voor een duurzame regeling van arbeid. Die gedachten zijn uitgewerkt en met diverse deskundigen besproken. Hierbij waren vertegenwoordigers van sociale partners en van het ministerie van SZW, academici van diverse disciplines (rechten, economie en sociologie), rechterlijke macht, advocatuur en bedrijfsleven aanwezig. Die input is door de expertgroep in het Wetboek van Werk 2025 verwerkt.  De expertgroep en de Commissie Borstlap delen de mening dat het noodzakelijk is de Nederlandse arbeidsmarkt op een andere wijze te reguleren. Het Wetboek van Werk geeft de visie van de expertgroep weer en is bedoeld als discussiestuk.

 

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven