Home Franchiseovereenkomst kwalificeert mede als huurovereenkomst, huurbescherming tot gevolg.

Franchiseovereenkomst kwalificeert mede als huurovereenkomst, huurbescherming tot gevolg.

Bij vonnis van 29 april 2014 (publicatiedatum 12 juni 2014; ECLI:NL:RBROT:2014:4701) oordeelde de voorzieningenrechter over de eigenhandige ontmanteling van een in franchise gegeven wasstraat door de franchisegever. De franchisegever had de wasstraat betreden, de sloten veranderd en de computerprogramma’s verwijderd, als gevolg waarvan de franchisenemer de wasstraat niet meer zelf kon exploiteren. Voorts had de franchisegever de franchiseovereenkomst ontbonden. Aanleiding was het uitblijven van betaling van de franchisevergoeding. De voorzieningenrechter maakte echter korte metten met deze wijze van eigenrichting en gelastte de franchisegever de wasstraat weer ter vrije beschikking van de franchisenemer te stellen, wegens huurbescherming.

Of de franchisenemer wel of niet tekort was geschoten in nakoming van haar (betalings)verplichtingen, doet niet aan af aan het feit dat sprake is van huur van bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 lid 2 BW. Bij een zodanige huurovereenkomst is het in beginsel niet toegestaan om de huurovereenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. De huurder geniet op grond van artikel 7:231 lid 1 in beginsel huurbescherming. De ontbinding mag dan slechts door (in eerste aanleg) de kantonrechter worden uitgesproken.

Voor het oordeel dat de overeenkomst mede kwalificeert als huurovereenkomst achtte de voorzieningenrechter van belang dat niet enkel apparatuur maar (logisch) ook een gebouw wordt gehuurd en in de franchisevergoeding mede een bedrag voor gebruik voor het gebouw is inbegrepen. Niet van belang is welke naam partijen aan de overeenkomst ('franchiseovereenkomst') en de verschuldigde vergoeding ('franchisevergoeding') hebben gegeven. Beide nemen niet het huurkarakter van de overeenkomst weg, zelfs niet als partijen dat karakter niet hebben onderkend (HR 6 maart 1964, NJ 1964/215). De inhoud van de overeenkomst is bepalend.

Voorts, dat de overeenkomst mede als franchiseovereenkomst kwalificeert betekent niet dat de wettelijke bepalingen inzake huur niet van toepassing zijn. Voldoet een overeenkomst aan de omschrijving van twee of meer door de wet geregelde bijzondere soorten van overeenkomsten, dan zijn de voor elk van die soorten gegeven bepalingen in beginsel naast elkaar op de overeenkomst van toepassing (artikel 6:215 BW). De genoemde wetsartikelen inzake huur en huurbescherming zijn derhalve nog steeds toepasselijk ondanks dat mede sprake is van franchise.

Klik hier voor de uitspraak.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven