Home Jurisprudentieoverzicht Gezondheidsrecht december 2022

Jurisprudentieoverzicht Gezondheidsrecht december 2022

Zorgverzekeringwet (Zvw)

ECLI:NL:HR:2022:1789 , ECLI:NL:HR:2022:1790 en ECLI:NL:HR:2022:1791
De Hoge Raad doet verschillende uitspraken over het hinderpaalcriterium uit artikel 13 Zvw. In de arresten komen de vragen aan de orde of het hinderpaalcriterium in strijd is met Richtlijn Solvabiliteit II (nee); wat het uitgangstarief mag zijn bij bepalen vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg bij naturapolissen (het gewogen gemiddeld met zorgaanbieders gecontracteerde tarief); de vraag of een generiek kortingspercentage mag worden gehanteerd (als uitgangspunt wel, mits uitzonderingen bij duurdere zorgvormen mogelijk zijn); wat het peilmoment is (het moment dat de verzekerde voor de keuze staat of hij gebruik wil maken van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder); hardheidsclausules in de polisvoorwaarden zijn relevant wanneer zij ook daadwerkelijk worden toegepast. Voor coulanceregelingen van een zorgaanbieder geldt hetzelfde. Bij toetsing van een korting aan de feitelijke hinderpaal dient de gemiddelde (‘modale’) zorggebruiker in aanmerking te worden genomen.

ECLI:NL:GHAMS:2022:3330
Valt vergoeding van behandelingen van plastisch chirurgische aard onder verzekerde zorg? Uitleg van standpunten van het Zorginstituut, uitlegmaatstaf Hoge Raad 16 mei 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF4621.

Wet langdurige zorg

ECLI:NL:RBDHA:2022:13897
Kort geding, inkoopprocedure Wlz-zorg; de vordering tot toepassing van de in het inkoopbeleid opgenomen hardheidsclausule wordt afgewezen, aangezien gedaagden de toepassing hiervan op goede gronden, onder meer van wege het relatief hoge eigen vermogen van de aanvragers, hebben afgewezen.

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

ECLI:NL:RBZWB:2022:7868
Gemeente legt cliëntenstop op aan een zorginstelling en start een onderzoek naar de kwaliteit en rechtmatigheid van de zorgverlening door de zorginstelling. De gemeente komt tot de conclusie dat er risicovolle omstandigheden zijn die eerst dienen te worden opgelost, voordat de cliëntenstop kan worden opgeheven. De zorginstelling heeft vervolgens een verbeterplan aan de gemeente toegezonden en een schriftelijke reactie gegeven op het rapport van de gemeente, waarop de gemeente niet heeft gereageerd en de cliëntenstop niet heeft opgeheven. Volgens de voorzieningenrechter overweegt dat de cliëntenstop naar zijn aard een tijdelijke maatregel is en dat de gemeente door het handhaven van de cliëntenstop zonder het nemen van een duidelijke, gemotiveerde beslissing naar aanleiding van het definitieve rapport jegens de zorginstelling onrechtmatig heeft gehandeld. De cliëntenstop moet worden opgeheven.

Jeugdwet

ECLI:NL:RBOBR:2022:5706
Opheffing conservatoir beslag. De gemeente Eindhoven heeft naar aanleiding van een uitgevoerd rechtmatigheidsonderzoek meerdere beslagen gelegd ten laste van een zorginstelling. Een deel van de gelegde beslagen wordt opgeheven omdat de hoogte van de door de gemeente Eindhoven gestelde vordering (op basis van extrapolatie van onderzoeksbevindingen) voorshands onvoldoende aannemelijk is. Het onderzoek is onvoldoende zorgvuldig uitgevoerd omdat de zorgverleners niet zijn betrokken. Onderzoek was eenzijdig gericht op werkelijkheid volgens het dossier in plaats van op waarheidsvinding. Belangenafweging valt uit in het voordeel van de zorginstelling.

ECLI:NL:RBMNE:2022:5456
Betaling nadeclaraties jeugdzorg voor indirect cliëntgebonden zorg, die per abuis niet eerder was gedeclareerd. Gemeente mag contractueel beding niet redelijkerwijs zo uitleggen en toepassen dat zij Pluryn daarmee de mogelijkheid mag ontnemen om een fout als deze – in deze specifieke situatie – te herstellen. Opschorting van betaling vanwege (slechts) de gestelde twijfels over doelmatigheid en rechtmatigheid van de gedeclareerde zorg is niet mogelijk. Volledige opschorting van betaling is bovendien niet proportioneel en in strijd met de overeenkomst.

Geneesmiddelenwet

ECLI:NL:RBMNE:2022:1801
Handhavingsverzoek van een apotheek bij VWS wegens vermeende schending artikel 61 Geneesmiddelenwet door landelijk werkzame apotheek.

De rechtbank overweegt, anders dan VWS had geoordeeld, dat eiser wel kan worden beschouwd als belanghebbende. Eiser zit in hetzelfde marktsegment en verzorgingsgebied als de apotheek waarop het handhavingsverzoek ziet. Daarnaast overweegt de rechtbank dat eiser in zijn hoedanigheid van concurrent feitelijke gevolgen kan ondervinden van de wijze en de schaal waarop die apotheek opereert. VWS wordt opgedragen alsnog een inhoudelijke beslissing op het handhavingsverzoek te nemen.

Privacy

ECLI:NL:RBOBR:2022:5442
Verzoekschriftprocedure. AVG. Ouders willen medische informatie over henzelf uit Wmo-dossier meerderjarige zoon verwijderd hebben. Begrip ‘persoonsgegevens’. Geen aanmerkelijk belang aan de zijde van de Wmo-zorgaanbieder dat opweegt tegen het recht van de ouders op vernietiging (art. 5.3.5. Wmo 2015).

ECLI:NL:RBDHA:2022:12608
Vordering tot inzage in medisch dossier van overleden moeder voor een onderzoek naar haar wilsbekwaamheid tijdens het opstellen van het testament wordt toegewezen. Zwaarwegend belang zoals genoemd in de wetsgeschiedenis van artikel 7:458a BW. Procedure tot nietigverklaring testament is reeds aanhangig. Tevens voldoende indicatie voor mogelijke wilsonbekwaamheid.

Woon-/zorgovereenkomst

ECLI:NL:RBZWB:2022:7625
Vordering tot ontbinding van een gemengde overeenkomst, zijnde een combinatie van een zorg-/begeleidingsovereenkomst en een huurovereenkomst. Het zorgelement overheerst, de dwingendrechtelijke bepalingen van het huurrecht zijn daarom niet van toepassing.

Governance

ECLI:NL:GHAMS:2022:3638
Ondernemingsraad stelt beroep in tegen het besluit tot uitbreiding van de RvB en de RvC met de aandeelhouders van een zorginstelling. Het verzoek wordt afgewezen. De Ondernemingskamer overweegt dat de door de ondernemingsraad aangevoerde procedurele en inhoudelijke argumenten, ieder afzonderlijk alsook in onderlinge samenhang bezien, niet kunnen leiden tot het oordeel dat de zorginstelling niet in redelijkheid tot het bestreden besluit heeft kunnen komen. Het verzoek wordt afgewezen.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven