Home Jurisprudentieoverzicht Gezondheidsrecht december 2021

KBS

Jurisprudentieoverzicht Gezondheidsrecht december 2021

Zorgverzekeringswet (Zvw)

ECLI:NL:RBROT:2021:11704 en ECLI:NL:RBROT:2021:11705
Zorgverzekeraar weigert vergoeding declaraties zorgverlener + vermelding in interne en externe verwijzingsregisters wegens gestelde fraude. Fraude niet vast komen te staan. Toewijzing vordering zorgverlener + verwijzing naar schadestaatprocedure.

ECLI:NL:RBGEL:2021:6351
Ziektekostenverzekeraar vordert ong. € 7.000,- aan premieachterstand vanaf 2007. Deels verjaard. Deels onaanvaardbaar naar maatstaven van R&B omdat niet is gebleken dat de zorgverzekeraar wanbetalersmaatregelen, bepaald in art.18a e.v. Zvw, heeft gevolgd.

Wet maatschappelijk ondersteuning 2015 (Wmo 2015)

ECLI:NL:RBOBR:2021:6610
Kort geding; Wet op de maatschappelijk ondersteuning 2015 (Wmo), zorgaanbieder dient medewerking te verlenen voor een verscherpte interne controle op haar administratie.

ECLI:NL:RBROT:2021:12644 en ECLI:NL:RBROT:2021:12645
Kort geding. Geschil tussen aanbieder van Wmo-maatwerkondersteuning en gemeente over tarieven aanbestedingen. Gemeente heeft onvoldoende transparantie betracht. Vzr kan geen reële tarieven vaststellen, maar bepaalde onderdelen tarieven zijn onredelijk.

ECLI:NL:RBLIM:2021:9688
Inschrijving voor de verlening van Zorg in het kader van de Wmo. Semi open house procedure. De fout op grond waarvan eiseres is uitgesloten van het inkooptraject moet worden gekwalificeerd als een bagatelfout waarvan de gemeenten eiseres in staat hadden moeten stellen deze te herstellen. De voorzieningenrechter gebiedt de gemeenten om de inschrijfstukken verder te verifiëren en indien de gemeenten geen voldoende gewichtige bezwaren vinden, eiseres toe te laten als opdrachtnemer.

Jeugdwet

ECLI:NL:RBMNE:2021:6280
Aanbesteding jeugdhulp en gezinsbegeleiding. SAS-procedure met van de Aanbestedingswet afwijkende termijnen. Kort geding te laat aanhangig gemaakt. Kwaliteitseisen vennoot en VOF.

ECLI:NL:RBNHO:2021:11020
Aanbestedingsrecht. Uitwerking van verkort vonnis van 17 november 2021. Ontbreken van procesbelang bij heraanbesteding.

ECLI:NL:RBGEL:2021:6443
Onderzoek onzorgvuldig verricht. Artikel 5.1.1. Besluit Jw. Niet komen vast te staan dat de voor eiser benodigde jeugdhulp specialistische jeugdzorg is, die uitsluitend door gecontracteerde, professionele zorgverlener verleend kan worden. Door verweerder is onvoldoende onderzocht of de door de voorgestelde zorgverlener te verlenen jeugdhulp van goede kwaliteit is waarvoor pgb kan worden verstrekt.

Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

ECLI:NL:CBB:2021:1067
Artikel 7:11, eerste lid, Awb. Bezwaar onvoldoende ruim naar strekking opgevat. Bezwaar daardoor ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard. Bezwaar inhoudelijk gericht tegen zowel beschikking als onderliggende beleidsregel. College voorziet zelf in de zaak. Beleidsregel niet in strijd met wet of beginselen behoorlijk bestuur. Daardoor ook beschikking niet onrechtmatig. Bezwaar alsnog ongegrond.

ECLI:NL:CBB:2021:1083
Vaststelling van tarieven voor gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (ggz), generalistische basis-ggz en forensische zorg voor het jaar 2020 op basis van een kostprijsonderzoek. Appellanten, een aantal instellingen voor ggz en enkele belangenbehartigers in de ggz, stellen zich op het standpunt dat de tarieven te laag zijn. Beroepen ongegrond.

Registratie

ECLI:NL:RBMNE:2021:5936
Verzoek herregistratie als kinderarts afgewezen – onderscheid kindergeneeskunde en jeugdgezondheidszorg – schending vertrouwensbeginsel maar belangenafweging valt niet in voordeel eiseres uit – beroep ongegrond.

ECLI:NL:RBDHA:2021:13643
Herinschrijving BIG-register. Onvoldoende gebleken van een veranderd gedragspatroon. Beroep ongegrond.

Samenwerking

ECLI:NL:RBOVE:2021:4557
Ziekenhuis en maatschap bevoegd tot het geven van aanwijzingen aan vakgroep cardiologie, waaronder de aanwijzing tot het gehengen en gedogen van nieuwe vakgroepvoorzitter. Sprake van onaanvaardbare situatie, zodat het geven van aanwijzingen gerechtvaardigd en noodzakelijk was.

ECLI:NL:GHARL:2021:11276
Overeenkomst van opdracht met klinisch psycholoog. Opzegtermijn. Doorbetaling minimum urenaantal bij vakantie?

ECLI:NL:RBMNE:2021:5854
Kwalificatie van overeenkomsten tussen waarnemend oogarts en ziekenhuizen in een geschil met het bedrijfstakpensioenfonds. Arbeidsovereenkomst of opdracht?

Toezicht

ECLI:NL:RVS:2021:2753
Bij brief van 20 februari 2020 heeft de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: IGJ) [appellanten] medegedeeld dat hun gezamenlijke verzoek om handhavend op te treden tegen [verpleegkundige] geen aanvraag is in de zin van artikel 1:3, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, dit verzoek in behandeling is genomen als een melding in de zin van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg en beslist dat die melding al eerder is beoordeeld. [appellant A] is de moeder van [appellant B]. Zij zijn de moeder onderscheidenlijk broer van de op 21 december 2017 overleden [persoon A]. Hij was gehuwd met [persoon B]. Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren, die allen nog minderjarig zijn. [verpleegkundige] is de zus van [persoon B]. Zij is sinds 2002 als verpleegkundige geregistreerd in het op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidzorg (hierna: Wet BIG) ingestelde BIG-register.

Privacy

ECLI:NL:RBMNE:2021:377
Inzage in dossier dat Samen Veilig over gezin heeft, inzage informatie over kinderen valt onder de Jeugdwet, ouderlijk gezag, informatie over eigen persoonsgegevens (vader) valt onder de AVG, aannemelijk dat er meer gegevens moeten zijn, beroep gegrond.

ECLI:NL:RBZWB:2020:7179
Vordering van jeugdzorgmedewerker en diens werkgever jegens een ouder tot verwijdering van lasterlijke en smadelijke berichten op internet en social media op grond van onrechtmatige daad, alsmede verbod tot het doen van dergelijke uitlatingen in de toekomst.

ECLI:NL:RBLIM:2021:9570
Afwijzing vordering jegens Bureau Jeugdzorg en gezinsvoogden tot rectificatie van in juridische procedures ingenomen standpunt.

Wmcz 2018

ECLI:NL:GHAMS:2021:1074
OK; enquêterecht; verzoeker wordt niet ontvankelijk verklaard in zijn verzoek.

Geneesmiddelenwet

ECLI:NL:RBOVE:2021:4841
De minister voor Medische Zorg had de aanvraag voor een vergunning ex artikel 61 lid 10 Geneesmiddelenwet door een apotheekhoudende huisarts moeten afwijzen. In een deel van het aangevraagde gebied was reeds sprake van een goede geneesmiddelenvoorziening vanuit een openbare apotheek.

ECLI:NL:RBDHA:2021:13754
Kort geding. Zaak over de Terugbetalingsregeling voor een geneesmiddel. De Terugbetalingsregeling is op zichzelf niet onrechtmatig en ook de communicatie daarover is dat niet. De uitingen zijn geen reclame en de bepalingen uit de Geneesmiddelenwet die bepaalde reclame verbieden, zijn dus niet van toepassing.

ECLI:NL:RBOVE:2021:4798
Toewijzing verbod tot terhandstelling van (magistrale) apotheekbereidingen van een geneesmiddel aan meer dan 50 patiënten per maand.

ECLI:NL:RBMNE:2021:6126
NHG hoeft advies over off-label voorschrijven van ivermectine bij de (vroeg)behandeling van COVID-19 in haar standaard niet aan te passen.

ANBB stelt samen met een aantal individuele eisers dat NHG onrechtmatig handelt door in de Standaard COVID-19 een negatieve aanbeveling op te nemen over het off-label voorschrijven van ivermectine bij de (vroeg)behandeling van COVID-19.

ANBB is niet-ontvankelijk in haar vorderingen omdat zij niet aan de vereisten van artikel 3:305a BW voldoet. De individuele eisers zijn wel ontvankelijk in hun vorderingen.

Bij de beoordeling van de vraag of NHG onrechtmatig handelt, moet de maatstaf worden gehanteerd of NHG bij het opstellen van de Standaard COVID-19 de zorgvuldigheid in acht heeft genomen die van een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot mag worden verwacht. Op basis van dat wat door de individuele eisers in deze procedure is gesteld en is overgelegd, is het niet aannemelijk geworden dat NHG in redelijkheid niet tot de Standaard COVID-19 heeft kunnen komen en onrechtmatig handelt. De vorderingen worden afgewezen.

Vastgoed

ECLI:NL:RBZWB:2021:6620
Verlenen omgevingsvergunning plaatsen tijdelijk zorggebouw.

ECLI:NL:RBNHO:2021:3888
Ontbinding van een franchiseovereenkomst – franchisenemer moet ontbindingsschade aan franchisegever vergoeden (positief contractsbelang).

ECLI:NL:GHARL:2021:11275
Ontruiming in kort geding vanwege overlast.

Overig

ECLI:NL:RBOVE:2021:4588
Het CAK heeft namens de minister een aanvraag van eiseres voor subsidie vanuit de Subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden afgewezen omdat eiseres niet binnen 24 uur na aanvang van de zorg een melding heeft gedaan bij de GGD. De rechtbank is van oordeel dat per diagnose-behandelcombinatie (DBC) een melding moet worden gedaan. Eiseres heeft wel een melding gedaan van de crisis-DBC maar niet van de daarop volgende opname-DBC. De rechtbank is van oordeel dat de afwijzing van de subsidieaanvraag onevenredig is in verhouding tot de daarmee te dienen doelen. Daarom heeft de minister in dit specifieke geval in het niet-doen van een tweede melding in redelijkheid geen aanleiding kunnen zien om de aangevraagde subsidie te weigeren.

ECLI:NL:RBOBR:2021:6862
Verzoek vervangende toestemming Covid-19 vaccinatie door minderjarige zelf.

Rechtbank oordeelt met verwijzing naar artikel 7:450 BW dat de minderjarige in de leeftijdscategorie 12-16 jaar geen toestemming nodig heeft van haar moeder voor het laten toedienen van een Covid-19 vaccinatie.

vorige overzicht

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven