Home Jurisprudentieoverzicht Gezondheidsrecht februari 2023

Jurisprudentieoverzicht Gezondheidsrecht februari 2023

Zorgverzekeringswet (Zvw)

ECLI:NL:RBMNE:2022:5879
Zilveren Kruis heeft onrechtmatig gehandeld jegens zorgaanbieder. De fraudeonderzoeken zijn onvoldoende zorgvuldig uitgevoerd. Zilveren Kruis mocht de betaling van gedeclareerde zorgkosten niet “on hold” zetten gelet op de gegeven omstandigheden.

ECLI:NL:GHARL:2023:1285
Onrechtmatig dan wel tekortschietend handelen van zorgverzekeraar jegens apotheker door inkoopbeleid jegens andere apotheker niet te hanteren? Het hof oordeelt dat de apotheek die verhuisd is een bestaande aanbieder is en dat VGZ bij het aangaan van de zorgovereenkomst niet gehouden was om te toetsen aan de in het inkoopbeleid genoemde criteria voor nieuwe toetreders. Van handelen in strijd met het inkoopbeleid is dus niet gebleken.

Wmo 2015

ECLI:NL:GHARL:2023:1071
Aanbestedingsrecht. Europese aanbesteding van 7 Gelderse gemeenten in het sociale domein. Dit kort geding is gestart door een zorgaanbieder die vindt dat de gemeenten de reële prijs voor de uitgevraagde dienst (Begeleiding Groep) onvoldoende transparant hebben vastgesteld. Zij heeft verschillende klachten geuit tegen de onderdelen van de reële prijs. Het hof oordeelt dat de klachten over de kosten van huisvesting van de dagbestedingslocatie en de energiekosten gegrond zijn, maar de overige klachten niet. Ook de klachten over de voorschriften tot het tegengaan van excessieve winsten en over het verwerken van persoonsgegevens in de rapportages aan de gemeenten zijn ongegrond.

ECLI:NL:RBOVE:2023:709
Een coöperatie van zelfstandig werkende zorgprofessionals had een raamovereenkomst voor het leveren van zorg in natura aan cliënten met een Wmo-indicatie. In 2019 is de gemeente een onderzoek gestart naar de rechtmatigheid van de zorgverlening. Daarin is geconcludeerd dat de coöperatie niet voldeed aan een aantal voorwaarden uit de raamovereenkomst. De coöperatie heeft een verbeterplan ingeleverd, maar deze voldeed volgens de gemeente niet. De rechtbank heeft geoordeeld dat aangezien het ingediende verbeterplan onvoldoende vertrouwenwekkende maatregelen bevatten, ook nadat de gemeente de fatale termijn tweemaal had verlengd, de gemeente bevoegd was om de Raamovereenkomst op te zeggen. Van het onnodig laten voortduren van het verbetertraject en cliëntenstop is niet gebleken. Wanprestatie of onrechtmatig handelen aan de zijde van de gemeente is gelet op het voorgaande niet aan de orde

Jeugdwet

ECLI:NL:RBDHA:2021:17147
Aanbesteding inkoop jeugdzorg (gezinshuizen). Proportionele producteisen? Reële tarieven? Vorderingen om aanbesteding te staken en nieuwe producteisen vast te stellen en na deugdelijk kostprijsonderzoek nieuwe reële tarieven vast te stellen afgewezen.

Toezicht

ECLI:NL:CBB:2023:68
ACM heeft het verzoek om handhaving tegen – kort gezegd – de erkenningseisen voor de opleidingen tot gz-psycholoog en psychotherapeut terecht afgewezen. Het verzoek valt buiten de reikwijdte van de Mededingingswet. De opleidingen worden geheel of hoofdzakelijk gefinancierd door de overheid via de zogenoemde beschikbaarheidsbijdrage. Daarom is geen sprake van een economische activiteit en is ACM niet bevoegd handhavend op te treden.

ECLI:NL:RBMNE:2022:4510
De minister van VWS heeft een last onder dwangsom opgelegd aan een zorgaanbieder wegens het niet voldoen aan een aanwijzing. Daarnaast heeft de minister van VWS besloten om de last onder dwangsom en het daaraan ten grondslag liggende inspectierapport openbaar te maken. Voorzieningenrechter oordeelt over de begunstigingstermijn om te voldoen aan de maatregelen en over het openbaar maken van de last en het inspectierapport. Ten aanzien van het laatste oordeelt de voorzieningenrechter dat VWS heeft mogen besluiten de zakelijke weergave van de last onder dwangsom en het onderliggende rapport openbaar te maken. De belangen van de zorgaanbieder prevaleren niet boven het algemene belang van transparantie en het informeren en beschermen van anderen.

ECLI:NL:RBNNE:2023:382
Verzoekers exploiteren een zorgboerderij. Bij besluit van 11 januari 2023 heeft de IGJ (namens minister van VWS en LZS) aan verzoekers een aanwijzing gegeven. Kortgezegd houdt die aanwijzing in dat de zorgverlening aan alle cliënten binnen vier weken gestaakt moet worden totdat – na toetsing door de IGJ – aantoonbaar wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden voor goede zorg. Tevens houdt het besluit in dat de aanwijzing openbaar gemaakt zal worden. Het verzoek tot het schorsen van het besluit (de aanwijzing) wordt afgewezen.

Wkkgz

ECLI:NL:HR:2023:202
Art. 9 lid 6 en art. 10 lid 3 Wkkgz. Vraag of nabestaanden van cliënt op grond van art. 843a Rv inzage kunnen vorderen in PRISMA-onderzoeksrapport naar aanleiding van incident in gezondheidzorg. De Hoge Raad oordeelt dat patiënten of hun nabestaanden geen recht op inzage hebben in het interne incidentenregister van zorgaanbieders.

Privacy

ECLI:NL:GHDHA:2023:306
Verzoeking vernietiging dossiers van Veilig Thuis, recht op wissing van persoonsgegevens op grond van de AVG en Wmo. De verzoeken zijn zowel om procedurele als inhoudelijke redenen niet toewijsbaar.

Registratie

ECLI:NL:RVS:2023:617
Bij besluit van 6 juli 2020 heeft de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten van de KNMG de aanvraag van een arts om hernieuwing van haar registratie als kinderarts in het register van kinderartsen afgewezen en bepaald dat de inschrijving per 1 januari 2021 wordt beëindigd. De Afdeling oordeelt onder meer dat de RGS redelijkerwijs tot de conclusie heeft kunnen komen dat de werkzaamheden van de arts in de referteperiode onvoldoende kwalificeren als werkzaamheden van een kinderarts. Het beroep van de arts op het vertrouwensbeginsel slaagt niet. Het hoger beroep van de arts is ongegrond.

ECLI:NL:RBMNE:2023:17
Herregistratie medisch specialist als chirurg in het specialistenregister. De rechtbank oordeelt dat de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten van de KNMG terecht de aanvraag tot herregistratie heeft afgewezen. Eiseres heeft niet voldaan aan de uren-eis voor herregistratie. De beroepen van eiseres op het vertrouwensbeginsel en het gelijkheidsbeginsel slagen niet. Beroep ongegrond.

Woon- en zorgovereenkomst

ECLI:NL:GHARL:2023:1215
Ontruiming na afloop indicatie beschermd wonen in kort geding toegewezen. In de omstandigheden van dit geval is een ruime ontruimingstermijn op zijn plaats.

ECLI:NL:RBAMS:2022:8291
Kort geding. Zorg- en huurovereenkomst. Voor zover al sprake van een tekortkoming, is geen tekortkoming die ontruiming rechtvaardigt.

ECLI:NL:RBROT:2023:1221
Gemengde overeenkomst huur/zorg. De huurovereenkomst mocht buitengerechtelijk worden ontbonden. Gevorderde ontruiming wordt toegewezen.

ECLI:NL:RBZWB:2023:752
Zorgovereenkomst met woonelement; opzegging door zorginstelling voorhands onzorgvuldig. Veroordeling zorginstelling tot nakoming zorgovereenkomst.

Subsidies

ECLI:NL:RBMNE:2023:519
Eiseres heeft subsidie aangevraagd op grond van de Stimuleringsregeling E-Health thuis voor de gedigitaliseerde gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) binnen de applicatie Mediq Health Coach.

De minister van VWS heeft de aanvraag afgewezen omdat het aanbieden van een GLI geen e-health-toepassing is die ondersteuning of zorg aan cliënten, voornamelijk kwetsbare ouderen, thuis faciliteert, zodat zij langer zelfstandig thuis kunnen wonen. De GLI is er niet primair op gericht om cliënten langer thuis te laten wonen.

De aanvraag is terecht afgewezen en het beroep is ongegrond.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven