Home Jurisprudentieoverzicht Gezondheidsrecht januari 2022

KBS

Jurisprudentieoverzicht Gezondheidsrecht januari 2022

Zorgverzekeringswet

ECLI:NL:RBDHA:2021:13828, ECLI:NL:RBDHA:2021:13829 en ECLI:NL:RBDHA:2021:13830
Gestelde fraude in specialistische GGZ. Instelling heeft ten onrechte niet meegewerkt aan fraudeonderzoek. Niet gesteld dat bestuurders zorgvuldigheidsnorm hebben overtreden.

ECLI:NL:RBROT:2022:345
Kort geding. Zorgverzekeraar vordert medewerking (in de vorm van het verlenen van inzage) van huisarts aan deskundigenonderzoek dat moet plaatsvinden in bodemzaak die zorgverzekeraar heeft ingesteld wegens verdenking van fraude door rechtsvoorganger van huisarts. Reikwijdte en strekking art 7:458a BW en art 87 Zvw. Wijze van inzage. Toestemmingsvereiste.

ECLI:NL:GHARL:2022:116
Vleesmeesters/Alog. Hebben zorgverzekeraars onrechtmatig gehandeld jegens zorgaanbieders door bij de selectie van en contractering met een zorgmakelaar met wie de zorgaanbieders op hun beurt moesten contracteren, niet de zorgvuldigheid in acht te nemen die in het maatschappelijk verkeer betaamt? De zorgmakelaar is al in het eerste jaar failliet gegaan. Betalingen die door de zorgverzekeraars aan de zorgmakelaar zijn gedaan, vallen in het faillissement waardoor de zorgverleners met onbetaalde rekeningen voor verleende zorg blijven zitten.

ECLI:NL:RBGEL:2022:213
Zorgverzekering PGB VV. Rol wijkverpleegkundige. Wijkverpleegkundige heeft ingestemd met lagere indicatie. Onvoldoende onderbouwd dat verzekerde recht heeft op meer verzekerde zorg dan aangepaste indicatie, waarvoor PGB is verstrekt. Afwijzen vordering.

ECLI:NL:RBGEL:2022:214
Zorgverzekering PGB VV. Rol wijkverpleegkundige. Zorgverzekeraar had niet mogen afwijken van PGB-aanvraag die was voorzien van een indicatie zonder contact met indicerend verpleegkundige voor toelichting of aanvulling. Gedeeltelijke toewijzing.

ECLI:NL:RBOVE:2022:13
Menzis vordert 1.245.491,90 euro van Take Care V&R Thuiszorg. Take Care heeft onvoldoende gekwalificeerd personeel ingezet bij het verlenen van de zorg. Vordering toegewezen.

ECLI:NL:RBDHA:2021:14483
Verzekeringsplicht op grond van de Zorgverzekeringswet. Boetes voor niet afsluiten zorgverzekering. Beroep ongegrond.

ECLI:NL:GHDHA:2021:2535
Beroep op octrooi dat vervolgens wordt vernietigd; Is de octrooihouder op grond van onrechtmatige daad of ongerechtvaardigde verrijking aansprakelijk ten opzichte van een zorgverzekeraar?

Jeugdwet

ECLI:NL:RBDHA:2021:15177
Kort geding. Aanbesteding. Mondelinge uitspraak op grond van artikel 30p Rv. Vorderingen afgewezen. De vraagstelling maakte voldoende duidelijk welke informatie de aanbestedende dienst wilde ontvangen.

ECLI:NL:RBGEL:2022:396
Uitspraak voorlopige voorziening en in beroep. Vervolg op de uitspraak van de voorzieningenrechter van 11 augustus 2021 (ECLI:NL:RBGEL:2021:4393). Verweerder heeft afgezien van het geven van een aanwijzing op grond van de Jeugdwet (Jw). Wel heeft hij besloten tot openbaarmaking van het inspectierapport over verzoekster. Uit de vaste jurisprudentie en de wetsgeschiedenis volgt dat het inspectierapport in principe door verweerder openbaar gemaakt kan worden, tenzij er evidente onjuistheden in dit rapport staan en/of er in het rapport of het openbaarmakingsbesluit persoonsgegevens zijn vermeld waardoor er strijd met artikel 8 EVRM zal ontstaan bij openbaarmaking daarvan. Niet gebleken is dat in het inspectierapport of het openbaarmakingsbesluit evidente onjuistheden staan of persoonsgegevens zijn vermeld waardoor strijd met artikel 8 EVRM zal ontstaan. Verzoekster heeft de mogelijkheid om in een reactie van 200 woorden eventuele doorgevoerde verbeteringen weer te geven. Beroep ongegrond, geen aanleiding om een voorlopige voorziening te treffen.

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)

ECLI:NL:GHSHE:2022:80
Verwerking meldingen school en leerplichtambtenaar over schoolverzuim minderjarig kind door Veilig Thuis/ verzoek wissing door de wettelijke vertegenwoordiger/ Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) bevat bijzondere regeling, ook voor wissingsverzoeken / de bewaring is van aanmerkelijk belang voor “een ander dan de verzoeker” / afwijzing verzoek / geen proceskostenveroordeling ondanks uitdrukkelijk verzoek.

ECLI:NL:RBROT:2022:60
Verlening zorg aan voormalige cliënten van eiseres op een door haar gehuurde locatie. Eiseres vordert vergoeding van haar huisvestingskosten door de gemeente en/of de nieuwe zorgaanbieder. Geen onrechtmatige daad, zaakwaarneming of ongerechtvaardigde verrijking. Afwijzing vorderingen.

Zorg- en huurovereenkomst

ECLI:NL:RBROT:2022:60
Verlening zorg aan voormalige cliënten van eiseres op een door haar gehuurde locatie. Eiseres vordert vergoeding van haar huisvestingskosten door de gemeente en/of de nieuwe zorgaanbieder. Geen onrechtmatige daad, zaakwaarneming of ongerechtvaardigde verrijking. Afwijzing vorderingen.

ECLI:NL:RBMNE:2021:6066
Kort geding. Zorg/Huurovereenkomst en individueel zorgcontract. Vordering tot ontruiming toegewezen. Gewichtige redenen. Vordering in reconventie afgewezen.

ECLI:NL:RBLIM:2022:44
Gemengde overeenkomst. Begeleid wonen. Huur/zorg. Artikelen 6:215 BW, 7:201 BW, 7:400 BW. Zorgelement prevaleert, dwingendrechtelijke huuropzeggingsbepalingen zijn niet van toepassing.

Wkkgz

ECLI:NL:RBMNE:2022:176
Rechtbank onbevoegd kennis te nemen van klachten die vallen onder Wkkgz, overige klachten van de mentor ongegrond, omdat betrokkene op moment van indienen van de klachten wilsbekwaam was.

Samenwerking

ECLI:NL:RBMNE:2021:6394
Toegangsontzegging medisch specialist door kliniek. Besluit kliniek is formeel en materieel ondeugdelijk. Kliniek handelt daardoor onrechtmatig tegenover medisch specialist (Vleesmeesters/Alog-doctrine). Begroting schade medisch specialist.

ECLI:NL:GHSHE:2022:30
Eindarrest na inhoudelijk tussenarrest op 5 oktober 2021. Hoogte gevorderde goodwillvergoeding. MSB.

Geneesmiddelenwet

ECLI:NL:RBOVE:2022:133
Berichtgeving kan niet worden aangemerkt als reclame in de zin van de Geneesmiddelenwet. Ook indien veronderstellende wijs ervan uit wordt gegaan dat sprake is van onjuiste dan wel onvolledige mededelingen, is, mede gelet op de strekking van de berichtgeving, niet, althans onvoldoende, aannemelijk gemaakt dat de onjuistheid of onvolledigheid het economisch gedrag kan beïnvloeden. Hetgeen overigens naar voren is gebracht is onvoldoende om tot de conclusie te kunnen komen dat er anderszins sprake is van onrechtmatig handelen.

ECLI:NL:RBNHO:2021:12077
Oogdruppels. Strijd met artikel 8, onder l van de Europese Richtlijn 2001/83. Aanvrager had moeten melden dat in Frankrijk een handelsvergunning voor hetzelfde geneesmiddel was geweigerd. Beroep gegrond.

Privacy

ECLI:NL:RBNHO:2021:12310
Beroep gericht tegen afhandeling van het verwijderen van meldingen uit de verwijsindex (Jeugdwet en AVG).

ECLI:NL:RBOBR:2022:96
Vordering nabestaanden verstrekking medisch dossier op grond van artikel 7:458 lid 1 sub a BW en subsidiair 7:458 lid 1 sub c BW afgewezen. Geen originele machtiging, Machtiging onvoldoende onderbouwd. Vermoeden medische fout onvoldoende onderbouwd.

Opleiding en arbeid

ECLI:NL:RBZWB:2022:41
Psychologen verbonden aan de praktijk van eiseres worden niet langer toegelaten tot de opleidingen gezondheidszorgpsyscholoog en psychotherapeut. Eiseres heeft hiertegen beroep ingesteld. Opleidingsinstituut RINO kan niet worden aangemerkt als een bestuursorgaan als bedoeld in de Awb. Bestuursrechter daarom niet bevoegd.

ECLI:NL:RBDHA:2021:14458
Leer-arbeidsovereenkomst tot GZ-psycholoog. Verzoek van werkgever tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens verstoorde arbeidsrelatie. Volgens de werkgever is herplaatsing/detachering niet mogelijk zonder negatieve invloed op het aantal aan haar toegewezen opleidingsplekken. Kantonrechter oordeelt dat werkgever de mogelijkheden voor herplaatsing/detachering onvoldoende heeft onderzocht. Ontbindingsverzoek en terugbetaling van studiekosten afgewezen. Zelfstandige verzoeken tot betaling van achterstallig salaris, onterecht ingehouden vakantiedagen, vakantiegeld, eindejaarsuitkering toegewezen.

Overig

ECLI:NL:RBROT:2021:13108
Tussenvonnis. Beëindiging franchiseovereenkomst. Overname onderneming en goodwillvergoeding. Non-concurrentiebeding en relatieverbod. Overgangsrecht. Deskundigenbericht.

ECLI:NL:RBDHA:2021:15215
Aanbesteding Moleculaire Diagnostiek SARS-COV-2; inschrijving terecht ongeldig verklaard wegens het niet-tijdig overleggen van bewijsstukken.

vorige overzicht

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven