Home Jurisprudentieoverzicht Gezondheidsrecht juli 2022

KBS

Jurisprudentieoverzicht Gezondheidsrecht juli 2022

Zorgverzekeringswet (Zvw)
ECLI:NL:GHARL:2022:5672
Tussenarrest. Geschil inzake gehoudenheid VGZ tot vergoeding van verleende zorg en bijkomende kosten? VGZ weigert de behandeling met protonentherapie die appellant in Duitsland heeft ondergaan te vergoeden. Ten behoeve van de vraag of de protonenbehandeling die appellant heeft ondergaan conform de stand van de wetenschap en praktijk was, de onduidelijkheid ten aanzien van de wijze van beoordeling van het indicatievereiste bij gebreke van een indicatieprotocol en de vraag tot welke conclusie deze beoordeling leidt, heeft het hof behoefte aan voorlichting door deskundigen.

Wet langdurige zorg (Wlz)
ECLI:NL:RBDHA:2022:7213
Kort geding. PV mondeling vonnis 30p Rv. Inkoopprocedure Wlz-zorg. Gedaagde heeft zich terecht op het standpunt gesteld dat eiseres niet in aanmerking komt voor een overeenkomst, omdat zij niet heeft voldaan aan hetgeen in de inkoopdocumenten was voorgeschreven.

ECLI:NL:RBGEL:2022:3568
PGB-fraude (AWBZ en Wlz). Onrechtmatig handelen. Terugvorderingsbesluiten. Formele rechtskracht. Geïndiceerde zorg verleend? Vergoedingenlijsten. Ontbrekende administratie. Omvang schade. Faillissement zorgverlener. Bestuurdersaansprakelijkheid.

ECLI:NL:RBAMS:2022:3847, ECLI:NL:RBAMS:2022:3848 en ECLI:NL:RBAMS:2022:3849
Er is geen fraude gepleegd met persoonsgebonden budgetten (pgb’s) in de drie zaken die de bestuursrechter heeft behandeld over het intrekken en terugvorderen van pgb’s voor zorg die wordt verleend aan mensen die zorg ontvangen op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).

ECLI:NL:GHSHE:2022:2198
Zorg verleend in afwachting van aanvraag en toekenning pgb. Voortijdig einde zorgovereenkomst, voordat aanvraag was ingediend. Later niet alsnog pgb toegekend. Verplichting cliënt om zelf de zorgkosten te betalen. Zorgverlener niet verwijtbaar nalatig geweest bij aanvraag.

Jeugdwet
ECLI:NL:RBAMS:2022:3321
Eiseres is een zorginstelling die o.m. jeugdhulp en Wmo-ondersteuning levert aan personen met complexe hulpvragen. De gemeente Amsterdam heeft eiseres uitgesloten van de aanbesteding voor enkelvoudige specialistische jeugdhulp. In kort geding vordert eiseres verbod uitsluiting van aanbesteding na eerdere ervaringen. De voorzieningenrechter oordeelt dat de gemeente eiseres niet had mogen uitsluiten van de aanbestedingen, onder andere aangezien de gemeente de uitsluiting heeft gebaseerd op vermoedens die niet nader zijn onderzocht. Volgens de voorzieningenrechter konden deze vermoedens ook niet leiden tot de conclusie dat de gemeente aannemelijk heeft gemaakt dat sprake is van een ernstige fout in de beroepsuitoefening, op grond waarvan eisers uitgesloten had kunnen worden van de aanbesteding.

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015)
ECLI:NL:RBOVE:2022:2144
De gemeente Almelo heeft aan Take Care over de jaren 2016 tot en met 2019 geldsommen betaald op grond van de Wmo zodat Take Care zorg kon verlenen aan cliënten met een indicatie. Take Care heeft die zorg volgens de gemeente Almelo echter niet goed geleverd, en daarom vordert zij de betaalde bedragen terug. De rechtbank oordeelt dat Take Care inderdaad niet de overeengekomen maatwerkvoorziening heeft geleverd, onder meer niet omdat Take Care niet beschikte over voldoende opgeleid personeel dat deze zorg kon leveren. Zowel de B.V. als haar bestuurders zijn hiervoor aansprakelijk zoals hierna wordt uitgelegd. Bestuurder [gedaagde sub 2] is gedurende de procedure overleden. De rechtbank neemt ook een beslissing over wat dat voor de erfgenaam van [gedaagde sub 2], [gedaagde sub 3], betekent.

Take Care zal een groot deel van de ontvangen bedragen, ook bedragen die zijn betaald in het kader van een PGB, aan de gemeente Almelo moeten terugbetalen. Omdat de zorg die Take Care wel heeft geleverd echter wel een bepaalde waarde had, namelijk de waarde van “algemene voorzieningen”, mag Take Care die bedragen houden.

ECLI:NL:GHARL:2022:6167
Bestuurdersaansprakelijkheid op grond van artikel 2:248 BW toegewezen. Thuiszorgorganisatie is in 2016 failliet verklaard, volgens bestuurders als gevolg van invoering Wmo 2015. Hof oordeelt (anders dan de rechtbank) dat de onderneming voor invoering van die wet al niet meer levensvatbaar was, door financiële en administratieve problemen. De bestuurders hadden daar onvoldoende zicht op en de curator heeft aannemelijk gemaakt dat dit een belangrijke oorzaak van het faillissement was en niet de invoering van de Wmo 2015.

Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)
ECLI:NL:CBB:2022:437
Verweerster (NZa) heeft van appellante een aanvraag ontvangen om in aanmerking te komen voor de afbouwregeling van de beschikbaarheidsbijdrage acute verloskunde. Het College oordeelt dat verweerster de aanvraag voor een afbouwregeling van appellante terecht heeft afgewezen, nu niet gebleken is dat appellante activiteiten van de afdeling acute verloskunde of verplichtingen die daarbij horen, heeft afgebouwd. Daarom hoefde ook geen termijn in acht genomen te worden.

ECLI:NL:CBB:2022:439
Verweerster (NZa) heeft appellanten (o.a. Zilveren Kruis) een waarschuwing gegeven en vervolgens het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard omdat geen sprake is van een besluit. Het College is van oordeel dat inderdaad geen sprake is van een besluit in de zin van artikel 1:3, eerste lid, van de Awb of een daaraan gelijk te stellen bestuurlijk rechtsoordeel. Daarom heeft verweerster het bezwaar van appellanten tegen de gegeven waarschuwing terecht niet-ontvankelijk verklaard.

Geneesmiddelenwet
ECLI:NL:RBDHA:2022:6294 en ECLI:NL:RBDHA:2022:6295
Boete vanwege overtreding van de Geneesmiddelenwet. Anders dan verweerder betoogt, kan niet worden geoordeeld dat de opvolgmelk een geneesmiddel naar aandiening is. Beroep gegrond.

Medezeggenschap
ECLI:NL:GHAMS:2022:1840
Lokale cliëntenraden hebben een verzoek ingediend bij de Ondernemingskamer met betrekking tot onder meer de nieuwbouwplannen van DeSeizoenen. De Ondernemingskamer is van oordeel dat er geen gegronde redenen zijn om te twijfelen aan juist beleid en een juiste gang van zaken van DeSeizoenen, mede gelet op de terughoudendheid die zij bij het toetsen van bestuurlijk handelen in acht heeft te nemen. Het verzoek van de lokale cliëntenraden een enquête te gelasten wordt afgewezen.

Samenwerking
ECLI:NL:RBDHA:2022:6854
Kort geding. In conventie toewijzing betaling voorschot op uitstaande declaraties. Afwijzing vorderingen in reconventie om diverse stukken af te geven. De gehoudenheid daartoe is onvoldoende aannemelijk geworden. Partijen zijn dit niet overeengekomen.

Subsidies
ECLI:NL:RBZWB:2022:3855
Eiseres is een instelling in de ggz en wenst de opleiding voor gezondheidszorgpsycholoog te verzorgen althans daar opleidingsplaatsen voor beschikbaar te hebben en te houden en daarvoor – vervolgens – een subsidie in de vorm van een beschikbaarheidsbijdrage voor medische vervolgopleidingen te ontvangen. Eiseres heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van de minister tot instemming met het besluit van het bestuur van FGzPt tot wijziging van de Regeling Gezondheidszorgpsycholoog en Psychotherapeut, basisberoep en specialismen. De rechtbank oordeelt dat de minister ten onrechte geen aanleiding heeft gezien om de FGzPt op te dragen de aspecten in de regeling die betrekking hebben op artikel 3 van de Wet BIG te schrappen en de beschermde titels uit artikel 3 van de Wet BIG te verwijderen uit de Regeling. Door opnieuw in te stemmen met een dergelijke verwarrende en onjuiste regelgeving, laat de minister zijn regelgevende bevoegdheid inmiddels feitelijk invullen door een daartoe niet bevoegde private instelling en vult de minister zelf zijn bevoegdheid tot het stellen van regels voor de basisberoepen onvoldoende in. Dat klemt temeer nu meerdere partijen de minister hebben gevraagd actie te ondernemen en zij er in de praktijk tegenaan lopen dat de FGzPt strengere eisen stelt dan bij wet voorzien.

Overig
ECLI:NL:RBDHA:2022:6238
Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb). Vordering van moeder en donorkinderen tot verstrekking van persoonsidentificerende gegevens van vermoedelijke donorvader. Archief fertiliteitskliniek wegens wanordelijkheden overgedragen aan de Staat, die dit in beheer heeft gegeven aan een ziekenhuis. Voor verwekking van één van de kinderen is gebruik gemaakt van sperma dat vóór de inwerkingtreding van de Wdkb (per 1 juni 2004) ter beschikking is gesteld, maar waarmee de kunstmatige inseminatie ruimschoots daarna heeft plaatsgevonden.

ECLI:NL:RBLIM:2022:5823
Manager zorginstelling terecht op staande voet ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. #MeToo-situatie.

ECLI:NL:RBMNE:2021:4992
Naar aanleiding van een inspectiebezoek is aan een apotheker een boete van € 16.750 opgelegd wegens overtreding van de Opiumwet. De apotheker had haar administratie rondom Opiumrecepten niet op orde. Volgens de rechtbank zijn er geen redenen om aan te nemen dat haar geen verwijt treft of dat sprake is van verminderde verwijtbaarheid aan haar kant. Ook is de boete niet onevenredig.

ECLI:NL:RBLIM:2022:5268
Vordering tot herstel van behandelingsovereenkomst afgewezen, nu zorgverlener de daartoe noodzakelijke multidisciplinaire hulp niet kan verlenen.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven