Home Jurisprudentieoverzicht Gezondheidsrecht oktober 2022

KBS

Jurisprudentieoverzicht Gezondheidsrecht oktober 2022

Zorgverzekeringswet

ECLI:NL:HR:2022:1456
Gezondheidsrecht. Overeenkomstenrecht. Digitale inkoopprocedure. Is tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder een zorgovereenkomst tot stand gekomen? Schijn van vertegenwoordigingsbevoegdheid kan ook worden gewekt door het laten voortbestaan van een bepaalde situatie (art. 3:61 lid 2 BW).

ECLI:NL:RBAMS:2022:5566
Tandarts werkt ten onrechte niet mee aan materiële controle. Niet zeker is dat de gedeclareerde zorg was geïndiceerd of is geleverd.

Schatting terug te vorderen bedrag. Bewijslast ligt op grond van artikel 87 lid 1 Zvw, in afwijking van hoofdregel in het bewijsrecht, bij zorgaanbieder.

ECLI:NL:RBNNE:2022:3676
Kort geding. Medisch-specialistische revalidatiezorg. Machtigingsaanvragen. Reikwijdte beoordeling door zorgverzekeraar. Stepped care. Navolgbaarheid klinische redenering.

Jeugdwet

ECLI:NL:RBDHA:2022:10910
Overeenkomst tussen zorgaanbieder en samenwerkingsorgaan van aantal gemeenten. Aanbod en aanvaarding. Budgetplafond. Aanbestedingsrecht niet van toepassing op inkoopprocedure volgens ‘Open House’ model.

ECLI:NL:GHARL:2022:8900
Hoger beroep. Vervolg op ECLI:NL:GHARL:2020:4194 Gemeente heeft jeugdhulpverlener onrechtmatig want in strijd met het gelijkheidsbeginsel geen gelijk speelveld gegeven, maar deze achtergesteld bij het verstrekken van zorgtoewijzingen.

Bekrachtiging vonnis rechtbank.

ECLI:NL:RBLIM:2022:7529
Kort geding. Aanbesteding jeugdzorg. Inschrijving op goede gronden terzijde gelegd wegens niet voldoen aan ervarings- en geschiktheidseisen. Herstel niet mogelijk.

ECLI:NL:RBLIM:2022:7530
Kort geding. Aanbesteding jeugdzorg. Gemeente moet de aanbesteding intrekken en heraanbesteden indien zij dat nog wenst, omdat in strijd is met artikel 2.11 (oud) Jeugdwet in de huidige aanbesteding geen gunningscriteria zijn opgenomen.

Wmo 2015

ECLI:NL:RBOVE:2022:2949
Voorlopige voorziening tegen last onder dwangsom. Vraag of gemeente aan zorgaanbieder om meer informatie mag vragen dan nodig is voor de beoordeling van de rechtmatigheid van bestede Wmo-gelden vergt nadere beoordeling waarvoor voorlopige voorziening-procedure zich niet leent. Voorzieningenrechter schorst besluit tot zes weken na bekendmaking beslissing op bezwaar.

ECLI:NL:RBLIM:2022:8150
Kort geding. Aanbestedingsrecht. Leger des Heils heeft niet aannemelijk gemaakt dat de gemeente in deze aanbestedingsprocedure onvoldoende transparant is geweest of zich niet heeft gehouden aan andere algemene beginselen van het aanbestedingsrecht of van behoorlijk bestuur. Evenmin heeft Leger des Heils aannemelijk gemaakt dat de kostprijselementen op onjuiste wijze bij de berekening van het betreffende tarief zijn meegenomen, zodat ook niet aannemelijk is geworden dat dit tarief niet reëel is. Van onrechtmatig handelen door de gemeente is dan ook geen sprake, zodat de vorderingen worden afgewezen.

Toezicht

ECLI:NL:CBB:2022:694
Deze zaak gaat over de vraag of de NZa appellanten terecht een aanwijzing heeft gegeven vanwege overtreding van artikel 39 van de Wmg en artikel 6 van de Regeling Transparantie zorgaanbieders door het verstrekken van onjuiste en onvolledige informatie aan consumenten. Het algemeen consumentenbelang maakt dat artikel 39 van de Wmg naar het oordeel van het College ruim moet worden uitgelegd en betrekking heeft op informatie met betrekking tot zowel de eigen producten en diensten van zorgaanbieders als de producten en diensten van zowel andere zorgaanbieders als zorgverzekeraars. Het College oordeelt dat de in de brief gegeven informatie, waarop verweerster haar verwijten baseert, juist en dus niet misleidend is. Aangezien geen overtreding van artikel 39 van de Wmg of artikel 6 van de Transparantieregeling kan worden vastgesteld, was verweerster daarom niet bevoegd tot het geven van een aanwijzing.

ECLI:NL:RBMNE:2021:2409
Openbaarmaking publiekssamenvatting inspectierapport dient de doelen die verweerder heeft gesteld. Niet in strijd met gelijkheidsbeginsel. Beroep ongegrond.

Zorgbonus

ECLI:NL:RBZWB:2022:4804
Zorgbonus zorgpersoneel. gelet op de geschetste uitzonderlijke omstandigheden was het door de zorginstelling gemaakte onderscheid vaste werknemers en uitzendkrachten voor de zorgbonus 2020 gerechtvaardigd. voor 2021 niet dergelijke rechtvaardigingsgronden aanwezig.

Overig

ECLI:NL:RBAMS:2022:5154
Verklaring voor recht dat eiseres niet gebonden is aan het bindend advies van de geschillencommissie ggz. Geen vaststellingsovereenkomst gesloten waarbij het bindende karakter van het advies is overeengekomen. Verklaring tot afstand overheidsrechter niet vrijwillig en ondubbelzinnig.

ECLI:NL:RBOVE:2022:2932
Faillissement Wlz-instelling. Bestuurdersaansprakelijkheid. Schending administratieplicht. Oordeel IGJ: ernstig tekort geschoten in verplichtingen als zorginstelling. Onbehoorlijk bestuur. Zorgfraude op basis van rapportages zorgkantoor en gemeente niet komen vast te staan.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven