Home Jurisprudentieoverzicht Gezondheidsrecht september 2022

KBS

Jurisprudentieoverzicht Gezondheidsrecht september 2022

Zorgverzekeringswet (Zvw)
ECLI:NL:GHSHE:2022:3213
Een door CZ niet-gecontracteerde zorgaanbieder levert verpleging, verzorging en begeleiding aan met name ouderen en terminale patiënten. In 2018 schort CZ de betaling van bepaalde declaraties op vanwege een controle. Uiteindelijk komt CZ tot de conclusie dat bij een aantal declaraties geen sprake is van zorg die rechtmatig is verleend en vordert € 255.698,38 terug. Het hof oordeelt dat de zorgaanbieder onvoldoende heeft onderbouwd dat de geleverde zorg voor vergoeding op grond van de Zorgverzekeringswet in aanmerking komt. De zorgaanbieder heeft niet (dan wel onvoldoende) inhoudelijk gereageerd op de vragen van CZ over de behandelingen en rapportage daarvan.

ECLI:NL:GHARL:2022:8106
In deze zaak gaat het om de vraag of de in bepaalde vestigingen van Reumazorg geleverde zorg over de jaren 2019 en 2020 ook valt onder het jaarlijkse omzetplafond in de overeenkomst met Zilveren Kruis. De door Reumazorg in de overeenkomst aangebrachte wijzigingen (te weten enkele doorgestreepte artikelen) zijn niet overeengekomen. Er is geen wilsovereenstemming geweest tussen Zilveren Kruis en Reumazorg over de wens van Reumazorg om de geleverde (en te leveren) zorg in de bedoelde vestigingen niet onder het omzetplafond te laten vallen en om daar niet-gecontracteerde zorg te leveren. Evenmin sprake van gerechtvaardigd vertrouwen.

ECLI:NL:GHDHA:2022:1790
Aansprakelijkheid bestuurders zorgverlener jegens zorgverzekeraar voor het declareren van meer zorg dan daadwerkelijk is verleend en zorg door ongekwalificeerd personeel. Schatting schade.

ECLI:NL:GHAMS:2022:2619
Zorgverzekering, dekkingsgeschil.
Langdurige behandeling met antibiotica bij diagnose Lyme-Borreliose / Lyme-Neuroborreliose; geen verzekerde zorg op grond van de Zvw; niet voldaan aan criterium stand van de wetenschap en praktijk.

Wmo 2015
ECLI:NL:GHARL:2022:7659
In het tussenarrest heeft het hof geoordeeld dat de Wmo-zorgaanbieder de schade dient te vergoeden die de gemeenten hebben geleden door de (terechte) ontbinding van de raamovereenkomsten en de gevolgen daarvan. Tot de te vergoeden schade behoren volgens het hof in elk geval de kosten die de gemeenten hebben moeten maken om een beheerste en adequate overgang van de cliënten naar een andere zorgaanbieder mogelijk te maken. De zorgaanbieder heeft in hoger beroep geen vordering tot betaling van de openstaande declaraties (na verrekening) ingesteld en geen grief ingesteld tegen de afwijzing van de tegenvordering door de rechtbank. Het surplus van de tegenvordering van de zorgaanbieder na verrekening komt daarom in dit geding niet voor toewijzing in aanmerking.

ECLI:NL:RBDHA:2022:8775
Aanbesteding voor Wmo-ondersteuning; eiseres is op goede gronden van verdere deelneming uitgesloten vanwege het niet aanleveren van de bij inschrijving verlangde documenten. Er is sprake van een dusdanig ernstige materiële fout dat herstel niet aan de orde is.

Jeugdwet
ECLI:NL:RBLIM:2022:7124
Vordering van aanbieder van jeugdhulp tot nabetaling van volgens haar door gemeenten nog verschuldigde vergoedingen als gevolg van aanvankelijk te laag vastgestelde tarieven. Uitleg overeenkomst. Verschuldigdheid contractuele boete wegens niet aanleveren van informatie ter zake het tarievenonderzoek.

Toezicht
ECLI:NL:RBROT:2022:7248
De NZa heeft aan vier zorgverzekeraars bestuurlijke boetes opgelegd wegens overtreding van de Regeling Transparantie zorginkoopproces Zvw. Het eerste lid van artikel 7 van de Regeling bepaalt dat indien de zorgverzekeraar een wijziging aanbrengt in het zorginkoopbeleid en het inkoopproces, hij dit tijdig bekend maakt op dezelfde wijze waarop de eerdere bekendmaking heeft plaatsgevonden. Uit het tweede lid volgt dat wijzigingen na 1 april bij bekendmaking door de zorgverzekeraar moeten worden gemotiveerd. Geen onderscheid tussen materiële en procedurele wijzigingen in het zorginkoopbeleid. De NZa hoefde niet eerst te waarschuwen alvorens een boete op te leggen. De rechtbank is van oordeel dat de NZa onvoldoende rekening heeft gehouden met de beperkte ernst van de laatste twee overtredingen. De rechtbank acht de overtredingen in het inkoopproces voor hulpmiddelen en farmacie minder ernstig omdat het gebrek aan transparantie maar zeer beperkt is geweest. De rechtbank ziet daarom aanleiding tot een aanvullende matiging. Dit betekent dat iedere overtreder een bestuurlijke boete zal moeten voldoen van in totaal € 20.000.

ECLI:NL:RBMNE:2021:6276
Verzoek tot treffen van voorlopige voorziening tegen actieve openbaarmaking van een aanwijzing op grond van de Jeugdwet waarmee verzoekster wordt verplicht maatregelen te treffen. De voorzieningenrechter oordeelt dat verzoekster de bevindingen van de IGJ onvoldoende weerlegt en wijst het verzoek daarom af.

Privacy
ECLI:NL:RBZWB:2022:5457
Risicoaansprakelijkheid (artikel 6:170 BW) ziekenhuis voor “fout” van medewerker die veelvuldig onrechtmatig het patiëntendossier van eiseres heeft ingezien en medische informatie heeft gedeeld en gepubliceerd in een boek. Ziekenhuis ook aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad (6:162 BW) omdat zij ten aanzien van de controle van de ‘logging’ geen passende beveiligingsmaatregelen heeft getroffen in de zin van de artikelen 13 Wbp en 32 AVG. Vergoeding immateriële schade € 2.000.

ECLI:NL:RBROT:2022:8103
Mag de juridisch adviseur van een aansprakelijk gestelde medische hulpverlener in de buitengerechtelijke fase kennis nemen van het medisch dossier van de patiënt, ook wanneer de patiënt daar geen machtiging voor afgeeft? Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad.

Geneesmiddelen
ECLI:NL:RBNNE:2019:3851
Vergoedingsaanspraak bij geneesmiddelentekorten; toepassing van ontheffings- of tekortenbesluiten Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd; geen valide reden voor zorgverzekeraar om zorgaanbieder geen nieuwe overeenkomst aan te bieden.

Subsidies
ECLI:NL:RBNNE:2022:3404
Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 (zorgbonus). Definitie ‘zorgaanbieder’ met terugwerkende kracht gewijzigd. Aan abortuskliniek verleende subsidie ten onrechte ingetrokken o.g.v. art. 4:48, eerste lid, aanhef en onder c en d, van de Awb.

Opleiding en registratie
ECLI:NL:RBDHA:2022:9194
Kort geding, regeling m.b.t. opleiding gezondheidszorgpsycholoog en psychotherapeut (basisberoepen art 3 Wet BIG); tussen partijen staat vast dat de Staat de erkenning van praktijkopleidingsinstellingen ten onrechte heeft overgelaten aan de Federatie voor Gezondheidszorgpsychologen en Psychotherapeuten (FGzPt). Gelet op de toezeggingen van de Staat heeft opleidingsinstelling bij haar vorderingen geen (spoedeisend) belang meer.

Zorg en huur
ECLI:NL:RBNHO:2022:8249
Huur woonruimte. Verhuurder vordert van zorginstelling (huurster) ontruiming van een woning. De bewoner, een cliënt van de zorginstelling, veroorzaakt ernstige overlast in de woning die de zorginstelling hem ter beschikking heeft gesteld. Zorginstelling schiet zelf te kort in haar verplichtingen als huurster. Ontruiming toegewezen. Belangen van verhuurster en omwonenden prevaleren.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven