Home Jurisprudentieoverzicht (medische) aansprakelijkheid, april 2021

KBS

Jurisprudentieoverzicht (medische) aansprakelijkheid, april 2021

Medische aansprakelijkheid

ECLI:NL:RBAMS:2021:865
Voorlopig deskundigenbericht. Medische aansprakelijkheid. Situatie als bedoeld in art. 18 van de GOMA hier niet aan de orde. Om die reden wordt verzoekster belast met het voorschot.

ECLI:NL:RBNNE:2021:589
Personenschade ontstaan op de dag van een operatieve ingreep. Mede op basis van het gezamenlijk ingewonnen deskundigenbericht is naar het oordeel van de rechtbank voorshands niet gebleken dat het ziekenhuis in strijd heeft gehandeld met het bepaalde in artikel 7:453 BW. Vanwege het uitzonderlijk lange tijdsverloop tussen de operatie en de dagvaarding (ruim twaalf jaar) en het niet gespecificeerde bewijsaanbod wordt eiser niet toegelaten in het bewijs van zijn stelling dat het ziekenhuis een protocol niet in acht heeft genomen. De rechtbank wijst de vordering af.

ECLI:NL:RBROT:2021:1380
(Schending) zorgplicht(en) fertiliteitsarts. Verjaring. Wettelijk kader. Ten aanzien van groot aantal eisers zijn de vorderingen in absolute zin verjaard. Het beroep op verjaring (door de erfgenamen van de overleden fertiliteitsarts) is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar. (Weging) gezichtspunten arrest Van Hese/De Schelde. Beroep op relatieve verjaring ten aanzien van de overige eisers treft geen doel gelet op het moment waarop sprake was van daadwerkelijke bekendheid met de schade en de daarvoor aansprakelijke persoon. Nadere conclusiewisseling ten aanzien van de (omvang van) de schade.

Letselschade

ECLI:NL:RBOBR:2021:996
Deelgeschil. Verkeersongeval. Aanrijding voetganger door automobilist. Vaststelling percentage eigen schuld. Verkeersfout gemaakt door beide partijen. Causale verdeling schade: 2/3 automobilist, 1/3 voetganger. Na billijkheidscorrectie: vergoedingsplicht 75% voor verzekeraar van automobilist. Niet redelijk om in dit geval kosten van het deelgeschil i.v.m. eigen schuld deels voor voetganger te laten.

ECLI:NL:RBOBR:2021:892
Letselschade. Een fietser is gevallen op een fietspad dat gedeeltelijk bedekt was met bladeren. De provincie, eigenaar van het fietspad, is niet aansprakelijk tegenover de fietser omdat zij voor wat betreft het bladvrij houden van het fietspad aan haar zorgplicht heeft voldaan. De fietser kon veilig fietsen over de bladvrije strook op het fietspad maar heeft er voor gekozen om door de bladeren te gaan rijden om een scooter te laten passeren. De fietser was zich er van bewust dat hieraan een risico was verbonden.

ECLI:NL:GHARL:2021:1759
Letselschadezaak. Na een auto-ongeval met beperkte impact op jeugdige leeftijd ontwikkelt benadeelde ernstige en langdurige klachten. Er vindt een onderzoek door drie deskundigen plaats. Op basis van deze onderzoeken oordeelt het hof dat de gestelde klachten grotendeels voldoende aannemelijk zijn en dat sprake is van (juridisch) causaal verband tussen het ongeval en de klachten tot in elk geval eind 2022. Die (voorlopige) beperking in tijd biedt de benadeelde de mogelijkheid om de therapeutische suggesties tot vermindering van haar klachten te benutten.

Deelgeschillen

ECLI:NL:RBROT:2021:3197
Deelgeschil. Verzoek tot het vaststellen van klachten en het causaal verband tussen de klachten en het ongeval. Op basis van de rapportages van de orthopeed en de neuroloog kan (alleen) worden vastgesteld dat sprake is een distorsie van het rechterpols gewricht dat heeft geleid tot letsel van de ulnaris zenuw. Voor het overige roept de inhoud rapportage van de neuroloog veel vragen op. Het verzoek wordt dan ook voor het overige afgewezen.

ECLI:NL:RBNHO:2021:1356
Deelgeschil afgewezen. Aansprakelijkheid niet erkend. Stellingen van wat zich heeft voorgedaan staan nog niet vast omdat partijen wezenlijk verschillen over de gebeurtenissen en wie daarbij op welk moment aanwezig was. Nadere bewijslevering nodig. De rechtbank wijst het verzoek af op grond van artikel 1019z Rv.

ECLI:NL:RBNNE:2021:910
Letselschadezaak. Artikel 1019x lid 2 Rv. Bevoegdheidsvraag. De rechtbank die heeft geoordeeld in het deelgeschil is exclusief relatief bevoegd om kennis te nemen van een bodemprocedure na het eerdere deelgeschil.

ECLI:NL:RBMNE:2021:1340
Verzoek om benoeming neuroloog en neuropsycholoog in strijd met goede procesorde. Beroep op blokkeringsrecht heeft buitengerechtelijk deskundigentraject op onjuiste wijze doorkruist / geen zwaarwegende en steekhoudende bezwaren tegen conceptrapport. Een beroep op het blokkeringsrecht mag niet worden gebruikt om nieuwe deskundigen van hetzelfde specialisme te laten benoemen. Verzoek wordt afgewezen.

IWMD- vraagstelling

ECLI:NL:RBNHO:2021:2196
Benoeming voorlopig deskundigen. Rechtbank ziet aanleiding om naast de IWMD vraagstelling ook een facultatieve vraag te stellen die betrekking heeft op (onder meer) de opstelling van betrokkene in he genezingsproces. Rechtbank laat het aan de deskundigen over of nog nadere vragen aan huisarts moeten worden gesteld gelet op medische dossier.

vorige overzicht

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven