Home Jurisprudentieoverzicht (medische) aansprakelijkheid mei 2022

Jurisprudentieoverzicht (medische) aansprakelijkheid mei 2022

Samengesteld aan de hand van https://uitspraken.rechtspraak.nl:

Schadevergoeding vanwege schending van informed consent

ECLI:NL:RBNNE:2022:1294
Deelgeschil. Tekortkoming in nakoming geneeskundige behandelingsovereenkomst. In strijd gehandeld met het vereiste van informed consent. Materiële en immateriële schade toewijsbaar.

Geen schending van informed consent

ECLI:NL:GHAMS:2022:1172
Geneeskundige behandelingsovereenkomst. Schending informatieverplichting. Thermografie. Niet is gebleken dat thermografische kliniek appellante onjuist heeft geïnformeerd over de beperkingen van thermografie, in het bijzonder over het feit dat thermografie niet als vervanging voor reguliere screeningsmethoden kan worden gebruikt. Ook niet gebleken dat het de thermografische kliniek duidelijk moest zijn dat appellante in dat opzicht een onjuiste voorstelling van zaken had, zodat zij appellante daarover nogmaals uitdrukkelijk diende te informeren.

Deelgeschilprocedure

ECLI:NL:RBGEL:2021:7352
Deelgeschil. Afwijzing verzoeken vanwege ontbreken belang. Geen begroting kosten, nu deelgeschil volstrekt onnodig aanhangig is gemaakt.

ECLI:NL:RBNNE:2022:1508
Verzekeraar moet door onderhandelen na éénzijdige beëindiging van onderhandelingen. Voorschot buitengerechtelijke kosten.

ECLI:NL:RBDHA:2022:3961
Deelgeschil over causaliteit en omvang schade wegens verlies van arbeidsvermogen. Afwijzing op grond van artikel 1019z Rv, omdat het gehele geschil tussen partijen is voorgelegd. Kosten deelgeschil komen niet voor vergoeding in aanmerking.

ECLI:NL:RBDHA:2022:3918
Deelgeschil. Arbeidsongeval. Afwijzing op grond van artikel 1019z Rv (nadere bewijslevering nodig).

Afwijzing verzoek voorlopig deskundigenbericht

ECLI:NL:GHSHE:2022:1309
Afwijzing verzoek tot het gelasten van een voorlopig deskundigenbericht / strijdig met goede procesorde wegens stand procedure in hoofdzaak.

Gedeeltelijke afwijzing verzoek voorlopig getuigenverhoor

ECLI:NL:RBLIM:2022:4024
Gedeeltelijke afwijzing verzoek voorlopig getuigenverhoor, causaal verband, deskundige mening in plaats van verklaring uit eigen waarneming, andere bewijsmiddelen voorhanden voor letselschade.

Benadeelde moet medische en financiële stukken ter beschikking stellen aan verzekeraar

ECLI:NL:RBROT:2022:3867
Kort geding – geldvordering, letselschade.

Oordeel over percentage arbeidsongeschiktheid heeft gezag van gewijsde, maar strekt zich niet uit over de toekomst

ECLI:NL:RBGEL:2022:2004
Verklaring voor recht dat in eerdere procedure gegeven oordeel over percentage arbeidsongeschiktheid gezag van gewijsde heeft. Oordeel strekt zich niet uit over toekomst, geen deel van rechtsbetrekking in geschil.

Shockschade

ECLI:NL:GHAMS:2022:1607
Artt. 3:310, 6:106, aanhef en onder b, 6:108 lid 2 BW. Cold case. Verkrachting en doodslag. Shockschade, begrafeniskosten, kosten ten behoeve van de strafzaak. Beroep op bevrijdende verjaring. De man die strafrechtelijk is veroordeeld voor het doden en verkrachten van een jonge vrouw in 1992 moet smartengeld betalen aan de vader en de zus van die vrouw. Het beroep van de man op verjaring is naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar. Toegewezen wordt de vergoeding van de begrafeniskosten (ruim € 3.000) en van shockschade van de vader en de zus (elk € 10.000). Rechtstreeks verband tussen het onrechtmatig handelen bestaande uit doodslag na verkrachting en het geestelijk letsel dat de vader en de zus door de confrontatie met de gevolgen van dit handelen hebben opgelopen. Voor vergoeding van reiskosten en juridische kosten die ten behoeve van de strafzaak zijn gemaakt, is geen plaats.

ECLI:NL:GHSHE:2022:1551
Toekenning van shockschade na identificatie in mortuarium. Afwijzing affectieschade van broer en zus.

Bewijswaardering: met inconsistente verklaringen bewijs toedracht ongeval niet geleverd

ECLI:NL:GHDHA:2022:783
Letselschade a.g.v. ongeval met barbecue; bewijswaardering.

Fraude

ECLI:NL:RBDHA:2022:5296
Kort geding. Vermoeden van fraude bij verzekeraar door een tussenpersoon door het dubbel claimen van schade. Vorderingen tot verwijdering van registraties en hervatting samenwerking afgewezen. Voorshands staat voldoende vast dat eiser opzettelijk schade dubbel heeft geclaimd.

Werkgeversaansprakelijkheid

ECLI:NL:RBAMS:2022:2669
Luchtvaartmaatschappij KLM hoeft een purser die in een sportzaal in een crewhotel in Buenos Aires onder meer zijn enkelbanden en -pezen afscheurde, niets te betalen. De kantonrechter heeft geoordeeld dat het ongeval niet is gebeurd tijdens de uitoefening van de werkzaamheden van de purser. KLM-medewerkers kunnen de wachttijd tussen vluchten zelf invullen.

ECLI:NL:GHARL:2022:4188
Werknemer van onderaannemer krijgt arbeidsongeval. Hij spreekt de hoofdaannemer aan. Zijn op artikel 7:658 lid 4 BW gebaseerde vordering is niet toewijsbaar. De hoofdaannemer is mogelijk wel aansprakelijk op grond van artikel 6:171 BW.

ECLI:NL:RBROT:2022:4180
Fietsongeval werkneemster. Schadevergoeding. Aansprakelijkheid werkgever ex artikel 7:611 BW voor niet hebben behoorlijke verzekering. Dekking verzekering? Directe actie ex artikel 7:954 BW jegens verzekeraar niet mogelijk.

ECLI:NL:RBZWB:2022:2392
Arbeidsongeval. Vechtpartij tussen werknemers naar aanleiding van een tussen die werknemers gekochte en verkochte auto die gebreken zou hebben. Toepassing toetsingskader HR 9 november 2007, ECLI:NL:HR:2007:BA7557 en HR 30 oktober 2009, ECLI:NL:HR:2009: BJ6020. Toedracht vechtpartij staat nog niet vast. De kantonrechter gaat er veronderstellenderwijs van uit dat dit wel zo is. In dit geval geen verband met de opgedragen werkzaamheden. Het is een privékwestie. Vordering afgewezen.

Buitengerechtelijke kosten

ECLI:NL:RBDHA:2022:3354
Aanvang verschuldigdheid wettelijke rente bij loonregres, gebruik AON-convenant bij derden, kosten ex artikel 6:96 lid 2 sub b en c BW.

vorige overzicht

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven