Home Jurisprudentieoverzicht (medische) aansprakelijkheid september 2022

Jurisprudentieoverzicht (medische) aansprakelijkheid september 2022

Samengesteld aan de hand van https://uitspraken.rechtspraak.nl:

Ziekenhuis aansprakelijk voor schade als gevolg van onrechtmatige inzage patiëntendossier

ECLI:NL:RBZWB:2022:5457
Risicoaansprakelijkheid (artikel 6:170 BW) ziekenhuis voor “fout” van medewerker die veelvuldig onrechtmatig het patiëntendossier van eiseres heeft ingezien en medische informatie heeft gedeeld en gepubliceerd in een boek. Ziekenhuis ook aansprakelijk op grond van onrechtmatige daad (6:162 BW) omdat zij ten aanzien van de controle van de logging geen passende beveiligingsmaatregelen heeft getroffen in de zin van de artikelen 13 Wbp en 32 AVG. Immateriële schade. Persoonsaantasting op andere wijze.

Zie ook deze blog: https://www.kbsadvocaten.nl/een-onrechtmatig-kijkje-in-het-epd/

Prejudiciële vragen over de vraag of juristen in buitengerechtelijke fase ook zonder machtiging kennis mogen nemen van medisch dossier van de patiënt

ECLI:NL:RBROT:2022:8103
Mogen juristen van een aansprakelijk gestelde medisch hulpverlener in de buitengerechtelijke fase kennis nemen van het medisch dossier van de patiënt, ook wanneer de patiënt daar geen machtiging voor afgeeft? Prejudiciële vragen aan de Hoge Raad.

Schending van informed consent en causaal verband: verwijzing naar schadestaatprocedure

ECLI:NL:RBMNE:2022:2510
Medische behandeling. Ontbreken informed consent. Verwijzing naar schadestaatprocedure.

Niertransplantatie conform destijds geldende professionele standaard, deskundigenbericht gevolgd

ECLI:NL:RBROT:2022:7752
Eindvonnis na eerdere tussenvonnissen (ECLI:NL:RBROT:2020:9245 en ECLI:NL:RBROT:2021:2955). De rechtbank neemt de conclusies van de deskundige over en maakt die tot de hare. De behandelend artsen hebben gehandeld conform de destijds geldende medische professionele standaard. Niet vast is komen te staan dat gedaagde in strijd met de geneeskundige behandelingsovereenkomst heeft gehandeld door een transplantatie bij de dochter van eisers uit te voeren met de nier van een volwassen donor. De vorderingen van de ouders worden daarom afgewezen.

Medische fout bij operatie baby: uitleg deelgeschilbeschikking, benoeming deskundige voor bepalen verloren kans

ECLI:NL:RBROT:2022:7673
Erkende medische fout bij operatie baby. Uitleg deelgeschilbeschikking i.v.m. vraag of beslissing daarin een voorlopige of een eindbeslissing is. Deskundigenbericht voor bepaling verloren kans en i.v.m. gestelde tweede medische fout (doctor’s delay). Zie ook ECLI:NL:RBROT:2018:10307

Hoger beroep tegen toewijzing voorlopig deskundigenbericht ontvankelijk vanwege benoeming ander medisch specialisme dan verzocht

ECLI:NL:GHARL:2022:7468
Hoger beroep tegen toewijzing voorlopig deskundigenbericht ontvankelijk nu rechtbank een deskundige heeft benoemd met ander medisch specialisme (traumachirurg i.p.v. orthopedisch chirurg) dan verzocht; in zoverre is het verzoek afgewezen. Hof benoemt de gewenste medisch specialist (orthopeed) nu het verzoek dient om te onderzoeken of het letsel is veroorzaakt door delay in diagnosestelling en behandeling.

Verzekeraar dient medewerking te verlenen aan arbeidsdeskundig onderzoek

ECLI:NL:RBGEL:2022:5451
Deelgeschil: bevel tot medewerking aan een arbeidsdeskundig onderzoek.

Duw is geen onrechtmatige daad, letselschade niet toerekenbaar

ECLI:NL:RBROT:2022:7267
Letselschade. Geen onrechtmatige daad, want duw gegeven als afweer tegen woede-uitbarsting. Geen beroep op overtreding norm die zelf is overtreden.

Extra slaap/rustbehoefte niet aan te merken als vermogensschade, wel als ander nadeel

ECLI:NL:RBZWB:2022:5346
Deelgeschil. Ongeval gerelateerde “verlies aan tijd” door extra slaap/rustbehoefte niet als vermogensschade aan te merken, maar kwalificeert als ander nadeel.

Beoordeling diverse schadeposten

ECLI:NL:RBOVE:2022:2686
Schadestaatprocedure. Er wordt een schadebedrag van € 33.056,-, te vermeerderen met de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW, toegekend. De rechtbank schat de schade lager dan door eiser begroot.

Hoewel eiser onderbouwd heeft gesteld dat hij een periode nodig heeft gehad voor het opnieuw opbouwen van zijn goede naam als gevolg van de onrechtmatige mededeling van de gemeente en hij daarnaast voorheen de bovenwoningen aan 18 personen verhuurde, gaat de rechtbank uit van een kortere herstelperiode voor het opnieuw opbouwen van de goede naam. Daarnaast hebben de bovenwoningen een maximale bezettingscapaciteit van 16 personen. Gelet op de door de Gemeente onderbouwde gezondheidsrisico’s die met een hogere bezetting gepaard kunnen gaan, moet naar het oordeel van de rechtbank van een maximale verhuurcapaciteit van 16 personen worden uitgegaan. Verder heeft de Gemeente voldoende gemotiveerd betwist en is door eiser onvoldoende onderbouwd dat de verhuurinkomsten per bewoner op gemiddeld € 90,- per week lagen. Op basis van de overgelegde stukken bepaalt de rechtbank de gemiddelde huurinkomsten op € 300,- per bewoner per maand. De rechtbank wijst verder als onvoldoende onderbouwd gesteld af de gevorderde inkomstenderving en immateriële schade. De gevorderde advocaatkosten die geen betrekking hebben op de proceskosten worden gedeeltelijk toegewezen.

Vordering tot herroeping in letselschadezaak toegewezen: informatie uit persoonsgericht onderzoek in strijd met verklaringen benadeelde aan deskundigen

ECLI:NL:GHARL:2022:7873
Letselschadezaak. Verzekeraar vordert herroeping van arrest van het hof uit 2021 (ECLI:NL:GHARL:2021:1759), omdat de benadeelde bedrog zou hebben gepleegd. Het hof wijst de vordering tot herroeping toe.

De uitkomsten van, onder meer, een persoonsgericht onderzoek, zijn in strijd met wat de benadeelde de deskundigen heeft verklaard over haar beperkingen.

Vordering aanvullend voorschot in kort geding toegewezen

ECLI:NL:RBROT:2022:8045
Kort geding; letselschade; toewijzing voorschot; belangenafweging; spoedeisend belang weegt zwaarder dan restitutierisico.

Beroep op vernietiging vaststellingsovereenkomst afgewezen, geen misbruik van omstandigheden

ECLI:NL:OGEAC:2022:256
Letselschade – vaststellingsovereenkomst – misbruik van omstandigheden – verjaring.

Verkeersaansprakelijkheid

ECLI:NL:RBAMS:2020:3670
Schade als gevolg van aanrijding; in scene gezet? wie is eigenaar?; bewijsopdrachten.

ECLI:NL:RBDHA:2022:8547
Deelgeschil letselschade. Ongeval met tram in overwegende mate veroorzaakt door handelen verzoekster. Causaliteitsmaatstaf niet meer dan 50%. Billijkheidscorrectie leidt niet tot andere verdeling. Wel aanleiding voor (nadere) correctie t.a.v. de kosten.

Geen toepassing arbeidsrechtelijke omkeringsregel bij gestelde beroepsziekte, bewijs van causaal verband tussen de blootstelling en gezondheidsklachten niet geleverd

ECLI:NL:GHSHE:2022:3088
Stelplicht werknemer beroepsziekte. Naar het oordeel van het hof is in deze zaak het causale verband tussen de eventuele schending van veiligheidsnormen en de gezondheidsklachten van de werknemer onzeker en te onbepaald om te kunnen komen tot toepassing van de arbeidsrechtelijke omkeringsregel. Er is onvoldoende reden om de onzekerheid over het causaal verband voor rekening van de werkgever te laten komen. Dit betekent dat de werknemer geen beroep toekomt op de arbeidsrechtelijke omkeringsregel. De werknemer is naar het oordeel van het hof niet geslaagd in de op hem rustende stelplicht en bewijslast van de stelling dat hij aan gevaarlijke stoffen is blootgesteld en dat de gezondheidsklachten door de blootstelling kunnen zijn veroorzaakt (eerste fase). Het hof komt niet toe aan de (tweede fase) waarin het aan de werkgever is om te stellen en te bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan, bij gebreke waarvan het causaal verband in beginsel vaststaat.

Geen aansprakelijkheid werkgever wegens schending zorgplicht (7:658 BW); aansprakelijkheid werkgever wegens schending verzekeringsplicht in verband met artikel 7:611 BW? Benoeming deskundige

ECLI:NL:RBNNE:2022:3281
Werkgeversaansprakelijkheid. Koerier overkomt ongeval met bedrijfsauto. Zorgplicht werkgever op grond van art. 7:658 BW. Verplichting werkgever om een behoorlijke verzekering voor ongevallen van werknemers te hebben (art. 7:611 BW). Bewuste roekeloosheid werknemer.

Schending zorgplicht werkgever (7:658 BW), benoeming deskundige voor beoordelen causaal verband en tijdelijke gezondheidsklachten, geen verwijzing naar schadestaatprocedure

ECLI:NL:GHAMS:2022:2623
Tussenarrest. Werkgeversaansprakelijkheid; Letselschade; Werkneemster stoot het hoofd tegen laaghangende dakconstructie in kantoorruimte; 7:658 BW, schending zorgplicht, onvoldoende adequate maatregelen genomen ter voorkoming van ongevallen, niet herhaald en indringend gewaarschuwd; Geen causaal verband met voortdurende gezondheidsklachten; mogelijk wel schade als gevolg van klachten in korte periode na het ongeval. In deze procedure te begroten, geen aanleiding voor verwijzing naar de schadestaatprocedure. Rolverwijzing voor uitlating over schade.

Geen aansprakelijkheid werkgever op grond van artikel 7:658 lid 4 BW noch op grond van artikel 6:171 BW

ECLI:NL:GHARL:2022:7869
Vervolg op ECLI:NL:GHARL:2022:4188. Bij bedrijfsongeval gewonde werknemer spreekt de hoofdaannemer aan. In het tussenarrest is al bepaald dat artikel 7:658 lid 4 BW in dit geval niet toepasselijk is.

In dit eindarrest wordt geoordeeld dat de werknemer onvoldoende heeft onderbouwd dat aan de vereisten voor toewijzing van de vordering op grond van artikel 6:171 BW is voldaan. De vordering wordt dan ook afgewezen.

Geen beroepsfouten van letselschadeadvocaat, geen causaal verband met gestelde schade

ECLI:NL:RBAMS:2020:3670
Mondeling vonnis van de kantonrechter: geen beroepsfout advocaat in medische aansprakelijkheidszaak, geen causaal verband met gestelde schade. Vordering van advocaat tot betaling onbetaalde facturen toegewezen.

Zie ook het arrest d.d. 17 juni 2022 van het Hof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2022:1750): Geen beroepsfouten van letselschadeadvocaat. Voldoende overleg gevoerd met cliënt over niet onbegrijpelijke strategiekeus.

Kantonrechter heeft in ‘mondeling vonnis’ ten onrechte geen feiten vastgesteld.

Kantonrechter verleent vervangende toestemming voor medische behandeling

ECLI:NL:RBZWB:2022:5465
Vervangende toestemming medisch. Vader met gezag wil niet dat kind medische behandeling ondergaat. Vader denkt dat kind geen problemen heeft, maar dat wat hij vertelt aan hem is ingefluisterd door pleegouders. Kinderrechter gaat uit van verklaring kind, dat behandeling wenst. Dus aanname medische problematiek waarvoor behandeling nodig is. Vervangende toestemming voor specifieke behandeling.

Verzoek machtiging tot verlenen verplichte zorg afgewezen

ECLI:NL:RBNHO:2022:8044
Afwijzing verzoek zorgmachtiging. Wel sprake van stoornis, maar niet zodanig ernstig nadeel dat dit het opleggen van een zorgmachtiging rechtvaardigt. Bovendien is betrokkene bereid ambulant onder behandeling te blijven bij psychiater X. Een zorgmachtiging acht de rechtbank daarom in dit geval niet proportioneel. Overweging ten overvloede over kwetsbare thuissituatie.

vorige overzicht

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven