Home Jurisprudentieoverzicht (medische) aansprakelijkheid september/oktober 2021

KBS

Jurisprudentieoverzicht (medische) aansprakelijkheid september/oktober 2021

Deelgeschilprocedure

ECLI:NL:RBNHO:2021:8976
In dit deelgeschil worden diverse verzoeken gedaan door een slachtoffer van een verkeersongeval, waarbij het slachtoffer letsel heeft opgelopen. Het slachtoffer wil dat de verzekeraar van (de bestuurder van) de auto die het ongeval heeft veroorzaakt, meewerkt aan een deskundigenonderzoek door een verzekeringsgeneeskundige en een aanvullend voorschot verstrekt op een vast te stellen schadevergoeding. De rechtbank wijst deze verzoeken toe. De verzekeraar zal niet worden verplicht (opnieuw) mee te werken aan de inschakeling van een arbeidsdeskundige. Dat verzoek van het slachtoffer wijst de rechtbank af. Het aantal opgevoerde uren dat de advocaat van het slachtoffer aan de zaak stelt te hebben besteed, vindt de rechtbank bovenmatig. De kosten van het deelgeschil worden daarom gematigd.

ECLI:NL:RBAMS:2021:5302
Tussenbeschikking deelgeschil. Partijen worden in deze deelgeschilprocedure in de gelegenheid gesteld specifieke vragen voor te leggen aan de deskundige al eerder voor partijen een onderzoek had uitgevoerd.

Medische aansprakelijkheid

ECLI:NL:RBAMS:2021:6004
Deelgeschil. Aansprakelijkheid voor als gevolg van laserbehandeling (ontharing) ontstane tweedegraads brandwonden. Verbranding duidt op te hoge laserstand. Geen normaal risico van de behandeling. Stelplicht en bewijslast. Bewijsaanbod te laat gedaan.

ECLI:NL:RBAMS:2021:4760
Medische aansprakelijkheid. Verhaal werkgever doorbetaald loon (art. 6:107a BW). Eiseres heeft haar stellingen, in het licht van de gemotiveerde betwisting door de huisarts c.s., onvoldoende gemotiveerd en gesubstantieerd. Dit betekent dat er onvoldoende aanknopingspunten zijn om aan te nemen dat huisarts (destijds in opleiding) medisch onzorgvuldig heeft gehandeld. Bij die stand van zaken wordt aan bewijslevering door eiseres niet toegekomen. Vorderingen afgewezen.

Onrechtmatig handelen/eigen schuld?

ECLI:NL:RBROT:2021:10268
Soliste spreekt congresgebouw aan na haar val over een schriklat op het podium, na afloop van haar oefening tijdens de generale repetitie. Kelderluik-criteria. Er is sprake van gevaarzettend gedrag van het congresgebouw dat onrechtmatig is. 25 % eigen schuld voor soliste. Soliste had gezien dat er nog technici bezig waren met het definitief gereed maken van de podiumopstelling en had zelf ook oplettender moeten zijn.

Causaal verband

ECLI:NL:RBGEL:2021:5791
Werkgeversaansprakelijkheid. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Gezondheidsschade. Onderbouwing medische klachten. Medisch adviseur beschrijft dat in de literatuur geen zeker verband is te vinden tussen blootstelling aan oplosmiddelen en/of soldeerdampen en COPD. Dit alles heeft eiser niet, althans niet voldoende gemotiveerd weersproken. Derhalve is het verband tussen de klachten gerelateerd aan COPD en de arbeidsomstandigheden niet alleen te onzeker en te onbepaald om aan toepassing van de omkeringsregel toe te komen, maar ook onvoldoende om het gestelde causaal verband te onderbouwen. Geen concreet bewijsaanbod ten aanzien van causaal verband gedaan, zodat aan een bewijsopdracht en/of deskundigenonderzoek ter zake niet toegekomen. Nu voorts niet is komen vast te staan dat sprake is van astma, wordt ook ter zake de beweerdelijke astma en het causaal verband met de blootstelling niet aan benoeming van een deskundige toegekomen.

Deskundigenbericht

ECLI:NL:RBNHO:2021:8327
Verzoek voorlopig deskundigenbericht afgewezen. Verzoek betreft feiten die niet (meer) door een deskundige kunnen worden beantwoord.

ECLI:NL:RBNNE:2021:4485
De rechtbank heeft een voorlopig deskundigenbericht bevolen en een deskundige (een chirurg) benoemd. Deze heeft zich teruggetrokken omdat de kritiek was dat hij zich buiten de grenzen van zijn deskundigheid had begeven. Verzoeker wil nu een traumachirurg laten benoemen. De rechtbank wijst dit verzoek af omdat een herhaling van zetten dreigt. In de leidraad deskundigen in civiele zaken staat dat normen op het vakgebied van de deskundige mee kunnen brengen dat de opmerkingen van de deskundige niet zijn vakgebied mogen overschrijden.

Werkgeversaansprakelijkheid

ECLI:NL:GHAMS:2021:2999
Art. 7:658 BW. Arbeidsongeval. Dakdekker valt van ladder. Heeft werkgever voldaan aan zijn zorgplicht? Ongeloofwaardige stelling van werknemer dat hij met beide handen vol de ladder is afgedaald. Het hof acht het verweer van de werkgever dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan voorshands bewezen. Tegenbewijsopdracht aan werknemer.

ECLI:NL:GHSHE:2021:2839
Arbeidsongeval. Zorgvuldigheidsverplichting ex artikel 7:658, lid 1 BW nagekomen? De vraag of de werkgever aan de verplichtingen uit deze bepaling heeft voldaan moet beoordeeld worden over de gehele causale keten die tot het ongeval heeft geleid en niet slechts over de omstandigheden die zich direct voorafgaand aan het ongeval hebben voorgedaan.

Geneeskundige behandelingsovereenkomst?

ECLI:NL:RBLIM:2021:7178
In deze procedure gaat het over de vraag of een persoon waarvan het inkomen onder bewind is gesteld een geneeskundige overeenkomst kan sluiten. Deze vraag wordt bevestigend beantwoord. Hierbij wordt aangehaakt bij relevante jurisprudentie (ECLI:NL:RBAMS:2021:17 en ook ECLI:NL:RBOBR:2018:6750).

De vordering is echter niet verhaalbaar. Het bewind is gepubliceerd en de tandarts had het register moeten raadplegen.

Wvggz

ECLI:NL:RBDHA:2021:9976
Klacht ex artikel 10:7 lid 1 Wvggz. Verzoeker stelt dat de uitvoering van verplichte zorg niet in overeenstemming is met de wet nu in het besluit geen beoordeling van de wilsbekwaamheid is opgenomen. Uit de wetgeschiedenis blijkt echter dat het gaat om de toetsing waarbij de belangen van de betrokkene worden gewaarborgd en hiervoor is niet noodzakelijk dat door een zorgverantwoordelijke de juridische kwalificatie “wilsonbekwaam” dan wel “betrokkene is niet in staat tot redelijke waardering van zijn belangen” wordt gebruikt. Naar het oordeel van de rechtbank is voldaan aan de voorwaarden voor de verplichte toediening van de medicatie, waarbij de rechtbank tevens van oordeel is dat de beginselen van proportionaliteit, subsidiariteit en doelmatigheid in acht zijn genomen. Klacht als ongegrond afgewezen.

Terugkomen op bindende eindbeslissing?

ECLI:NL:RBOVE:2021:3925
Rechtbank ziet geen aanleiding om terug te komen op bindende eindbeslissingen. Rechtbank honoreert verzoek tot benoeming deskundige teneinde te bewijzen dat een redelijk handelend verzekeraar bij bekendheid met de ware stand van zaken de verzekering niet zou hebben gesloten.

Bewijswaardering in civiele zaken

ECLI:NL:GHARL:2021:9132
Bewijswaardering in civiele zaken: bij de waarheidsvinding in civiele zaken geldt dat een feit is bewezen wanneer uit de beschikbare bewijsmiddelen redelijkerwijs kan worden afgeleid dat het zich heeft voorgedaan, en uit die bewijsmiddelen niet even goed kan worden afgeleid dat zich heeft voorgedaan wat de wederpartij met betrekking tot dat feit stelt – terwijl zich evenmin de situatie voordoet dat bewijsmateriaal ontbreekt dat redelijkerwijs verwacht mocht worden. Dit vraagt dus geen hoge mate van zekerheid; het is genoeg wanneer er net iets meer is dat pleit voor het te bewijzen feit dan daartegen.

vorige overzicht

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven