Home Jurisprudentieoverzicht Gezondheidsrecht november 2022

Jurisprudentieoverzicht Gezondheidsrecht november 2022

Zorgverzekeringswet

ECLI:NL:GHARL:2022:9382
Kort geding. Het hof veroordeelt een zorgverzekeraar tot vergoeding van door een apotheker bereid ADHD-geneesmiddel (zogenaamde magistrale bereiding). Stand van wetenschap en praktijk, Dexmethylfenidaat is een gelijkwaardig alternatief voor de behandeling met methylfenidaat, meerwaarde is niet nodig. Redelijkerwijze aangewezen op het geneesmiddel, oordeel behandelend arts. Rationele farmacotherapie, middelen zijn niet uitwisselbaar.

ECLI:NL:RBOBR:2022:4822
Waarschuwingsplicht ziekenhuis dat zorgverzekering de kosten van de behandeling niet geheel dekte? Doordat gedaagde een goedkopere zorgverzekering heeft afgesloten waardoor zij een lagere premie betaalt worden niet alle kosten in alle ziekenhuizen vergoed. De kantonrechter is van oordeel dat het de verantwoordelijkheid van gedaagde is om te controleren of haar verzekering alle kosten van de behandeling dekt. Daarbij heeft gedaagde al eerder medische behandelingen bij eiseres ondergaan waarvoor zij ook een eigen bijdrage heeft moeten betalen.

Wet langdurige zorg

ECLI:NL:RBMNE:2022:4291
Afwijzing vordering van zorgkantoor Zilveren Kruis op zorgaanbieder tot terugbetaling van niet-verantwoorde pgb-gelden. De budgethouders hebben geen vorderingsrecht aan Zilveren Kruis kunnen cederen omdat zij de vordering die Zilveren Kruis op hen heeft, niet hoeven terug te betalen. De vordering van Zilveren Kruis op de zorgaanbieder uit onrechtmatige daad slaagt ook niet, omdat niet is gebleken dat het Zorginstituut of de NZa subsidie van Zilveren Kruis hebben teruggevorderd of dat in de toekomst zullen doen. Gelet hierop staat niet vast dat Zilveren Kruis schade heeft geleden of zal lijden.

Wmo 2015

ECLI:NL:RBGEL:2022:6118
Kort geding. Vordering van zorgaanbieder tot staking van de aanbesteding afgewezen. Geen sprake van disproportionele voorwaarden en irreële tarieven. Niet aannemelijk dat sprake is van een niet transparant en onzorgvuldig tot stand gekomen kostprijsonderzoek.

Toezicht

ECLI:NL:RVS:2022:3163
De minister voor Medische Zorg heeft een bestuurlijke boete van € 2.010 opgelegd aan appellant wegens het ten onrechte voeren van een specialistentitel. Appellant heeft in Nederland zijn opleiding tot arts en medisch specialist voltooid en was als arts ingeschreven in het BIG-register en als internist in het Nederlandse specialistenregister. Appellant heeft zich daarna in België gevestigd en is aldaar geregistreerd als geneesheer-specialist in de inwendige geneeskunde. Sinds 2008 staat hij niet meer ingeschreven in het Nederlandse specialistenregister. Algemene wet erkenning EU-beroepskwalificaties. Appellant heeft niet voldaan aan meld- en informatieplicht voorafgaand aan de eerste dienstverrichting in Nederland.

Geneesmiddelenwet

ECLI:NL:GHARL:2022:9768
Mag Psorinovo, een middel tegen psoriasis, in de apotheek worden bereid en aan meer dan 50 patiënten worden afgeleverd?

Richtlijnconforme uitleg van de Geneesmiddelenwet in het licht van Richtlijn 2001/83.

Voor zover de apotheekbereiding en aflevering voldoet aan de eisen die de Richtlijn stelt, is er sprake van officinale bereiding en zijn de overige bepalingen van de Richtlijn niet van toepassing. Gevorderd algeheel verbod is daarom niet mogelijk, gedeeltelijk verbod toegewezen.

Overig

ECLI:NL:GHAMS:2022:3236
Ondernemingskamer; enquêteverzoek; toewijzing van het verzoek van Reinier Haga Groep en Reinier de Graaf Groep om een onderzoek te gelasten naar het beleid en de gang van zaken en onmiddellijke voorzieningen te treffen.

Stichting Reinier Haga Groep geschorst als bestuurder van Stichting Reinier de Graaf Groep met gelijktijdige benoeming tijdelijk bestuurder met zelfstandige bevoegdheid.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven