Home Na het College Bouw verdwijnt nu ook het College Sanering Zorginstellingen

Na het College Bouw verdwijnt nu ook het College Sanering Zorginstellingen

Deze week heeft het ministerie van VWS het ambtelijk ontwerp van het wetsvoorstel tot afschaffing van het overheidstoezicht op vastgoedtransacties in de zorg voor openbare consultatie gepubliceerd.

Met de invoering van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) in 2006 werd in de zorg overgeschakeld van een systeem dat uitging van aanbodsturing naar een systeem op basis van vraagsturing. In het oude systeem werden de locaties van zorginstellingen van overheidswege gepland en werd het zorgvastgoed door de overheid bekostigd. In het nieuwe systeem zijn de kapitaallasten, verbonden aan het vastgoed van waaruit de zorginstelling wordt geëxploiteerd, voor eigen rekening en risico van de zorginstelling. In verband hiermee zijn de wettelijke taken van het College Bouw Zorginstellingen, dat toezicht hield op nieuwbouw en aankoop van zorgvastgoed, in 2008 (voor de cure) en 2009 (voor de care) afgeschaft. Het College Sanering Zorginstellingen, dat toezicht houdt op sloop en vervreemding van zorgvastgoed, werd vooralsnog in stand gehouden, ter bescherming van de waarde van het zorgvastgoed dat onder het oude systeem met collectieve middelen was gerealiseerd.

Het huidige voorstel tot afschaffing van het College Sanering komt voort uit de parlementaire behandeling van een ander wetsvoorstel, dat ertoe strekt winstuitkeringen door zorginstellingen mogelijk te maken. Uit vrees dat dergelijke uitkeringen ook aanwezige vastgoedreserves zouden kunnen aantasten, is in de Tweede Kamer een amendement aangenomen waarmee werd verzocht het overheidstoezicht op vastgoedsanering niet alleen te handhaven, maar ook uit te breiden naar het kopen en huren van vastgoed door zorginstellingen.

De Raad van State stelde daarop het overheidstoezicht op vastgoedtransacties in de zorg principieel ter discussie. In een vraaggestuurd zorgstelsel (op basis van marktwerking) is volgens de Raad geen plaats voor overheidsbemoeienis met vastgoedtransacties, anders dan in sectoren waarbij de overheid wel het risico draagt van de waarde van het vastgoed, zoals bijvoorbeeld in het onderwijs of de sociale huursector.

Naar aanleiding van de openbare consultatie kan het ontwerp wetsvoorstel nog worden aangepast. De consultatieperiode eindigt op 17 oktober 2016. De consultatie kunt u hier vinden.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven