Home Nieuw wetsvoorstel gelijke beloning v/m

Debby Kolk

Arbeidsrecht
/

Nieuw wetsvoorstel gelijke beloning v/m

Op 7 maart 2019 is bij de Tweede Kamer een (nieuw) initiatiefvoorstel ingediend voor gelijke beloning voor vrouwen en mannen voor arbeid van gelijke waarde. In dit wetsvoorstel wordt een certificeringssysteem geïntroduceerd, dat gelijke beloning voor mannen en vrouwen moet bevorderen.

Volgens de Memorie van Toelichting is op basis van vergelijkende onderzoeken bij algemene ziekenhuizen, hogescholen en binnen de verzekeringsbranche gebleken dat de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen zeer hardnekkig zijn en de gevolgen daarvan groot. Omdat ongelijke beloning en loondiscriminatie sinds lange tijd is verboden, maar het loonverschil hardnekkig is en blijft bestaan, is een wettelijke maatregel noodzakelijk. De volgende stap is dat het wetsvoorstel wordt besproken in de Tweede Kamer.

Certificaat

Organisaties met tenminste 50 werknemers dienen in het bezit te zijn van een certificaat en moeten daarvoor aantonen dat er sprake is van gelijk loon voor gelijk werk.

Dit certificaat wordt door een onafhankelijke instantie verstrekt. Deze instantie zal een transparante en onafhankelijke standaard ontwikkelen als kwaliteitskader op basis waarvan de certificering plaatsvindt. Het certificaat moet iedere drie jaar vernieuwd worden. De onderneming levert daarvoor geanonimiseerde informatie aan over de  brutolonen per functie en standaardgegevens over het personeel.

Welke ondernemingen een certificaat hebben is openbare informatie en dat wordt gepubliceerd op de website van de certificeringsinstantie. Kleinere ondernemingen kunnen vrijwillig een certificaat aanvragen.

Informatieplicht

Naast de certificering moeten ondernemingen in het jaarverslag informatie verstrekken over de omvang van de verschillen in beloning tussen vrouwelijke en mannelijke werknemers. Als er sprake is van ongelijke beloning van vrouwen en mannen, dan dient dit te worden toegelicht en verklaard in het jaarverslag. Ook moet in dat geval in het jaarverslag worden aangegeven hoe de beloningsverschillen kleiner gemaakt zullen worden. Op deze wijze kan de ondernemingsraad hierop toezien.

Inzagerecht

De positie van werknemers wordt daarnaast versterkt door hen (geanonimiseerd) het recht van inzage te geven in het salaris van andere werknemers in dezelfde of vergelijkbare functies.

Bewijslast

Een belangrijke wijziging is verder dat de bewijslast niet meer bij de werknemer ligt. Werkgevers worden verplicht aan te tonen dat in de onderneming gelijk loon voor gelijk werk wordt betaald, komt de bewijslast bij de werkgever te liggen.

Het toezicht op de naleving komt bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid te liggen. In het geval een werkgever zich niet aan deze wet houdt kan de Inspectie in het uiterste geval een bestuurlijke boete opleggen van de vijfde categorie, met de mogelijkheid van boeteverhoging bij recidive.

Overgangstermijn

Tot slot geldt een overgangstermijn van twee jaar om eventuele verschillen in loon tussen mannen en vrouwen weg te nemen en de certificering daarvan te regelen.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven