Home Norm (NEN 7540) voor uitwisseling Basisgegevensset Zorg gepubliceerd

Norm (NEN 7540) voor uitwisseling Basisgegevensset Zorg gepubliceerd

Op 1 juli 2023 is de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) in werking getreden. De Wegiz is een kaderwet en regelt dat het mogelijk wordt gegevensuitwisselingen tussen zorgaanbieders aan te wijzen die voortaan verplicht elektronisch gaan verlopen. In de Meerjarenagenda Wegiz, die in nauwe samenwerking met het zorgveld is opgesteld, zijn gegevensuitwisselingen benoemd die de minister heeft aangewezen als prioritair en die in de toekomst verplicht elektronisch moeten verlopen, waaronder de Overdracht Basisgegevensset Zorg (BgZ) tussen instellingen voor medisch specialistische zorg. Met de publicatie van NEN 7540 is weer een belangrijke stap gezet in het proces.

Standaarden en normen

Om de verplichte uitwisseling van gegevens tussen zorgaanbieders en de verschillende ICT-systemen mogelijk te maken is een heel proces nodig waarin kwaliteitsstandaarden, informatiestandaarden en normen worden ontwikkeld. In kwaliteitsstandaarden staat wélke gegevens zorgaanbieders verplicht moeten uitwisselen voor goede zorg in de zin van de Wkkgz. Een informatiestandaard is een verzameling afspraken die ervoor moeten zorgen dat de zorginformatie met de juiste kwaliteit kan worden vastgelegd, opgevraagd, gedeeld, uitgewisseld en overgedragen. In de te beschrijven normen staan vervolgens de afspraken over hóe er (technisch en veilig) wordt uitgewisseld.

Stand van zaken

De kwaliteitsstandaard BgZ is nog in ontwikkeling. Nictiz heeft eerder al wel de informatiestandaard BgZ gepubliceerd. Hierin staat de minimale set van patiëntgegevens die specialisme-, ziektebeeld- en beroepsgroep overstijgend relevant is en van belang is voor de continuïteit van zorg. De BgZ is afgeleid van en gebaseerd op de International Patient Summary (IPS) zoals die binnen de Europese Unie is vastgesteld.

Ten behoeve van de uitwisseling van de BgZ heeft het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) recent NEN 7540 gepubliceerd. NEN faciliteert als onafhankelijke stichting, in opdracht van het ministerie van VWS, de ontwikkeling van normen en certificatieschema’s voor Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (EGIZ). De norm 7540 bevat de voorwaarden en eisen die van toepassing zijn op zorgaanbieders en zorginformatiesystemen en bevat o.a. generieke eisen aan de infrastructuur voor de uitwisseling van de BgZ tussen instellingen van medisch specialistische zorg.

Vervolg

De minister zal bij het vaststellen van de AmvB waarin de digitale uitwisseling van de BgZ daadwerkelijk wordt verplicht, verwijzen naar de toepasselijke standaarden en als eis stellen dat aan NEN 7540 moet worden voldaan.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven