Home Rechtbank: partijen zijn niet gebonden aan op gezamenlijk verzoek tot stand gekomen deskundigenrapport omdat deze is gebaseerd op onjuiste en onvolledige mededelingen van benadeelde

Rechtbank: partijen zijn niet gebonden aan op gezamenlijk verzoek tot stand gekomen deskundigenrapport omdat deze is gebaseerd op onjuiste en onvolledige mededelingen van benadeelde

In letselschadezaken geldt dat partijen aan een op gezamenlijk verzoek tot stand gekomen deskundigenrapport zijn gebonden, tenzij sprake is van zwaarwegende en steekhoudende bezwaren tegen de inhoud of de wijze van totstandkoming van het deskundigenrapport. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft in een recente uitspraak overwogen dat sprake was van dergelijke zwaarwegende en steekhoudende bezwaren omdat de benadeelde onjuiste en onvolledige mededelingen aan de deskundige had gedaan.

In deze zaak gaat het kort gezegd om verzoeker, die in 2012 betrokken is geraakt bij een ongeval, als gevolg waarvan hij stelt knieklachten te hebben opgelopen. Klaverblad heeft aansprakelijkheid voor de gevolgen van het ongeval erkend. In het kader van de schaderegeling heeft op gezamenlijk verzoek van verzoeker en Klaverblad een orthopedische expertise plaatsgevonden. Tijdens de anamnese heeft verzoeker verklaard dat hij al in 1994 kampte met knieklachten, maar dat hij toen een kijkoperatie heeft gehad en als gevolg daarvan tot aan het ongeval in 2012 geen last meer van zijn knie heeft gehad. Op grond van deze mededeling is de deskundige er in zijn rapport vanuit gegaan dat de knieklachten van verzoeker na de kijkoperatie in 1994 inderdaad tot aan het ongeval in 2012 volledig waren verdwenen.

De deskundige komt op basis van deze informatie tot de conclusie dat de knieklachten van verzoeker niet zouden zijn ontstaan zonder het ongeval en dat dus sprake is van een causaal verband tussen deze knieklachten en het ongeval. Partijen hebben vervolgens het schaderegelingstraject voortgezet op basis van de door de  orthopedisch deskundige vastgestelde klachten en beperkingen.

In 2019 is er echter een nieuwe schadebehandelaar van Klaverblad in de zaak gekomen, welke heeft geconstateerd dat verzoeker tijdens de anamnese onjuiste informatie heeft gedeeld met de deskundige. Uit de medische informatie blijkt namelijk dat verzoeker zich kort voor het ongeval bij zijn huisarts had gemeld met knieklachten en dat verzoeker in verband hiermee nog voor het ongeval is doorverwezen naar een orthopeed.

Klaverblad heeft aan verzoeker laten weten dat het onbegrijpelijk is dat er tijdens het eerste orthopedisch onderzoek helemaal geen rekening is gehouden met de pre-existente knieklachten van verzoeker en dat er om die reden een nieuwe orthopedische expertise dient plaats te vinden. Verzoeker verzet zich echter tegen een nieuw orthopedisch onderzoek en verzoekt in onderhavige procedure aan de rechtbank om te bepalen dat het orthopedisch rapport als uitgangspunt moet dienen voor afwikkeling van de schade, nu hiertegen geen zwaarwegende en/of steekhoudende bezwaren bestaan. Bovendien stelt verzoeker dat Klaverblad haar rechten heeft verwerkt omdat Klaverblad pas ruim vijf jaar na de expertise met bezwaren tegen het deskundigenrapport is gekomen terwijl het deskundigenrapport daarvoor steeds uitgangspunt is geweest voor de afwikkeling van de schade.

De rechtbank gaat hier echter niet in mee en overweegt dat er in dit geval wel sprake is van zwaarwegende en steekhoudende bezwaren tegen het deskundigenrapport. Verzoeker heeft immers – in strijd met de waarheid – niet aan de deskundige kenbaar gemaakt dat hij zich reeds kort voor het ongeval bij zijn huisarts had gemeld met knieklachten. Dit brengt volgens de rechtbank met zich dat de conclusie van de deskundige dat de knieklachten van verzoeker het gevolg zijn van het ongeval in 2012, niet overeind kan blijven. Het feit dat de deskundige over alle medische informatie beschikte, zoals verzoeker aanvoert, maakt dit niet anders. Er kan immers volgens de rechtbank niet vanuit worden gegaan dat de deskundige in zijn antwoorden rekening heeft gehouden met het feit dat er (kort) voor het ongeval al sprake was van knieklachten. Dat hiermee wel rekening is gehouden blijkt immers niet uit het rapport, aldus de rechtbank.

Ook volgt de rechtbank verzoeker niet in zijn standpunt dat Klaverblad haar rechten heeft verwerkt om haar bezwaren tegen het expertiserapport te uiten. Het is volgens de rechtbank zeer ongelukkig dat de inconsistenties in het expertiserapport pas na zoveel jaren zijn opgevallen, toen een nieuwe schadebehandelaar bij de zaak betrokken werd en bovendien is volgens de rechtbank niet goed te begrijpen waarom een en ander niet al in de conceptfase van het expertiserapport tot vragen bij Klaverblad (en haar medisch adviseur) heeft geleid. Daar staat echter tegenover dat verzoeker zelf onjuiste en onvolledige mededelingen aan de deskundige heeft gedaan tijdens het onderzoek en daardoor zelf de inconsistenties heeft veroorzaakt. Onder die omstandigheden komt verzoeker geen beroep op rechtsverwerking toe, aldus de rechtbank.

Het gevolg hiervan is dat het verzoek van verzoeker, om te bepalen dat het deskundigenrapport tot uitgangspunt moet dienen bij de schadevaststelling, wordt afgewezen.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven