Home Selectieve vernietiging van het medisch dossier revisited

Oswald Nunes

Tuchtrecht
/

Selectieve vernietiging van het medisch dossier revisited

De klager in deze tuchtzaak is betrokken bij een auto-ongeval. Aanvankelijk wordt de diagnose postwhiplashsyndroom gesteld. Later stelt de beklaagde neuroloog in deze tuchtzaak de diagnose functionele dystonie/stoornis. De klager vraagt de neuroloog in 2019 om de term ‘functionele stoornis’ uit de brief aan de huisarts te verwijderen. Aan dit verzoek geeft de neuroloog geen gevolg. De klager stapt naar de tuchtrechter.

Het Regionaal Tuchtcollege (RTG) overweegt dat de klager een expliciet verzoek om vernietiging van (een deel van) zijn medisch dossier heeft gedaan. Hierop is art. 7:455 BW van toepassing. In dit artikel is bepaald dat de hulpverlener na een daartoe strekkend verzoek van de patiënt het medisch dossier vernietigt. Het RTG kan niet vaststellen of de neuroloog op het verzoek heeft gereageerd. Niet is gebleken dat er naar aanleiding van het verzoek van de klager een gesprek heeft plaatsgevonden en ook niet dat de klager zijn verzoek niet langer handhaafde. De neuroloog had dan ook aan het verzoek gehoor moeten geven. Door dit niet te doen, heeft de neuroloog tuchtrechtelijk verwijtbaar gehandeld. De klacht is mitsdien gegrond. De neuroloog wordt echter géén maatregel opgelegd omdat de uitleg van de regelgeving in de rechtspraak over selectieve vernietiging van het dossier op verzoek van de patiënt op het moment van handelen van de neuroloog nog geen volledige duidelijkheid bood. Die duidelijkheid was er eerst met de uitspraak van het Centraal Tuchtcollege van 19 maart 2021, ECLI:NL:TGZCTG:2021:61.

In mijn blog “Is selectieve vernietiging van een medisch dossier mogelijk?” is aandacht besteed aan de uitspraak van het Centraal Tuchtcollege van 19 maart 2021 (waaraan het RTG ook refereert). In die uitspraak heeft het Centraal Tuchtcollege duidelijk gemaakt dat een patiënt ook recht heeft op selectieve vernietiging van het medisch dossier, dat wil zeggen dat het vernietigingsverzoek ook betrekking kan hebben op een deel van het dossier. Hierbij heeft het CTG overwogen: ‘Te denken valt aan een woord, zinsnede, alinea of een bepaald onderdeel (zoals een brief)’. Als een patiënt mag kiezen voor vernietiging van het integrale dossier, heeft hij, aldus het Centraal Tuchtcollege, ook de minder ver gaande optie van selectieve vernietiging. Het Centraal Tuchtcollege is zich er daarbij van bewust dat een selectieve vernietiging, zeker als deze strekt tot verwijdering van een de patiënt onwelgevallige diagnose, afbreuk kan doen aan de begrijpelijkheid en geloofwaardigheid van het dossier. Hierin wordt echter geen grond gezien om een verzoek om selectieve vernietiging per definitie af te wijzen.

In de recente KNMG-richtlijn ‘Omgaan met medische gegevens’ (versie november 2022) is (in paragraaf 2.11.7.1) naar aanleiding van de uitspraak van het Centraal Tuchtcollege de procedurele afhandeling rond (selectieve) vernietiging van een medisch dossier herzien. Een verzoek tot vernietiging moet schriftelijk of elektronisch worden gedaan. Op een dergelijk verzoek moet ‘onverwijld’ worden gereageerd, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en het aantal verzoeken mag deze termijn eventueel met twee maanden worden verlengd. De patiënt moet wel over die verlenging worden geïnformeerd. De arts moet zelf nagaan of er sprake is van een weigeringsgrond en kan de patiënt zo nodig wijzen op de nadelen van vernietiging. Volhardt de patiënt in het verzoek om het medisch dossier te vernietigen, dan gaat de arts daartoe over. Deze uitspraak laat zien dat het recht vaak moet overhellen naar de kant van de zwaksten.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven