Home Vooruitbetaling door zorgverzekeraars voor zorgaanbieders in financieel hoge nood

Vooruitbetaling door zorgverzekeraars voor zorgaanbieders in financieel hoge nood

Zorgaanbieders kunnen via de zogenaamde continuïteitsbijdrage-regeling aanspraak maken op een continuïteitsbijdrage. Voor die situaties waarin echt niet op een dergelijke bijdrage kan worden gewacht, heeft ZN op 5 april 2020 door middel van een specifieke regeling de mogelijkheid van aanspraak op vooruitbetaling gecreëerd.

Wie kan de aanvraag op vooruitbetaling doen?
Eerstelijns laboratoria, mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch-specialistische zorg kunnen een aanvraag doen.

Voor zorgaanbieders uit andere branches die acute financiële problemen hebben, geldt de regeling van de vooruitbetaling niet. Zij kunnen contact opnemen met hun primaire zorgverzekeraar, met een kopie aan de NZa via info@nza.nl.

Wanneer kan een aanvraag tot vooruitbetaling worden gedaan?
Het moment waarop gecontracteerde zorgaanbieders een aanvraag kunnen indienen, verschilt per sector.

 1. Fysiotherapie vanaf 14 april a.s.
 2. Mondzorg vanaf 16 april a.s.
 3. Overige zorgaanbieders die een aanvraag mogen indienen, vanaf 20 april a.s.
 4. Niet-gecontracteerde fysiotherapie vanaf 22 april a.s.
 5. Niet-gecontracteerde mondzorg vanaf 24 april a.s.
 6. Overige niet-gecontracteerde zorgaanbieders die aan aanvraag mogen indienen, vanaf 28 april a.s.

De vooruitbetalingsregeling sluit op vrijdag 8 mei 2020 om 23.59 uur.

Hoe kunnen zorgaanbieders een aanvraag doen?
De aanvraag voor een vooruitbetaling werkt via het Zorginkoopportaal van VECOZO. Dat geldt ook voor zover het niet-gecontracteerde zorg betreft. Zorgaanbieders die nog niet zijn aangesloten bij VECOZO, moeten eerst dit in orde maken.

Alle zorgaanbieders dienen (via VECOZO) een aanvullende betaalovereenkomst te sluiten. Alleen dan komt volgens ZN de aanvraag bij de zorgverzekeraar terecht.

Welke voorwaarden zijn gesteld?
Om een beroep te kunnen doen op de vooruitbetaling van de continuïteitsbijdrage, dient een zorgaanbieder te voldoen aan de op 5 april 2020 bekend gemaakte voorwaarden. Deze voorwaarden zijn niet limitatief en zorgverzekeraars mogen deze op enig moment wijzigen of aanvullen.

Voorwaarden voor alle zorgaanbieders

 • Een zorgaanbieder kan eenmalig om vooruitbetaling verzoeken;
 • De zorgaanbieder doet in beginsel geen beroep op de Rijksregelingen, tenzij het gaat om:
  • Het deel van de zorgkosten dat niet wordt vergoed op basis van de basisverzekering en/of aanvullende ziektekostenverzekering;
  • Het deel van de omzetdaling dat (eventueel) resteert na aftrek van de vergoeding door de regeling van zorgverzekeraars;
 • Het gebruikmaken van fiscale regelingen is toegestaan;
 • Een zorgverzekeraar kan een zorgaanbieder uitsluiten van vooruitbetaling (en ook van de continuïteitsbijdrage zelf), indien de zorgaanbieder betrokken is bij een fraudeonderzoek, geregistreerd is in het extern verwijzingsregister (EVR) dan wel enig ander frauderegister of indien er sprake is van opvallende resultaten bij een formele en/of materiele controle;
 • De zorgverzekeraar kan een zorgaanbieder uitsluiten indien deze een juridische procedure heeft lopen, dan wel indien deze recent is afgerond, omtrent de rechtmatigheid/doelmatigheid van de geleverde zorg;
 • De zorgverzekeraar gaat bij de vooruitbetaling uit van 70% van 1/12edeel van de door de zorgverzekeraar vergoede zorgkosten op jaarbasis (basisverzekering en aanvullend). Indien dit bedrag tenminste € 250,- bedraagt, keren zorgverzekeraars dit uit;
 • De vooruitbetaling wordt verrekend met alle te ontvangen declaraties, openstaande vorderingen en/of de continuïteitsbijdrage;
 • Zorgaanbieders zijn verplicht om declaraties vanaf maart 2020 de rest van 2020 rechtstreeks (of via een servicebureau) in te dienen bij de zorgverzekeraar. Declaraties die op grond van de polisvoorwaarden niet in aanmerking komen voor vergoeding, kunnen wel direct naar de verzekerde gestuurd worden;
 • Vooruitbetaling geschiedt op het bankrekeningnummer waarop ook de reguliere zorgdeclaraties worden uitbetaald. Let daarop indien u als zorgaanbieder gebruik maakt van een tussenpersoon;
 • De persoon die de aanvraag vooruitbetaling ondertekent verklaart daarmee vertegenwoordigingsbevoegd te zijn;
 • De vooruitbetaling van de continuïteitsbijdrage kan worden teruggevorderd dan wel verrekend, indien sprake is van onjuist gebruik of het later niet accepteren van de voorwaarden.

Aanvullende voorwaarde gecontracteerde zorgaanbieders

 • De zorgaanbieder heeft een zorgovereenkomst gesloten met de zorgverzekeraar bij wie hij een vooruitbetaling aanvraagt.

Aanvullende voorwaarde niet-gecontracteerde zorgaanbieders

 • De vooruitbetaling en/of continuïteitsbijdrage wordt enkel verstrekt op basis van een geformaliseerde betaalrelatie of contract gelijk (dan wel gelijke strekking) aan gecontracteerde zorgaanbieders. Dit is echter géén zorgovereenkomst;
 • Zorgaanbieders moeten een contractuele relatie aangaan met de zorgverzekeraars bij wie zij een aanvraag doen voor vooruitbetaling. Dit is uitsluitend een contract voor 2020. Tenzij anders overeengekomen, vallen partijen na afloop van het tijdelijke contract terug op de oude situatie;
 • Zorg die in het buitenland wordt geleverd is uitgesloten;
 • De zorgaanbieder dient een UBO-verklaring (Ultimate Beneficial Owner-verklaring) te hebben, die bij de zorgverzekeraar bekend is. Anders dient deze verklaring bij ondertekening te worden aangeboden;
 • De zorgaanbieder dient in januari, februari en maart 2020 zorgprestaties te hebben geleverd, met een minimum van in totaal 5% over die drie maanden van de bij de zorgverzekeraar bekende zorgkosten op jaarbasis;
 • De zorgverzekeraar heeft het recht (achteraf) controles uit te (laten) voeren bij de zorgaanbieder ten aanzien van de uitvoering van de in het kader van de aanvraag en verstrekking gesloten overeenkomst(en).

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven