Home Wetsvoorstel aanpassing WGBO ingediend bij Tweede Kamer

KBS

Wetsvoorstel aanpassing WGBO ingediend bij Tweede Kamer

Het wetsvoorstel voor aanpassing van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is ingediend bij de Tweede Kamer. Welke wijzigingen behelst dit wetsvoorstel?

Wetsvoorstel

Het wetsvoorstel omvat de volgende wijzigingen:

1. Naast de informatieplicht van de hulpverlener wordt verduidelijkt dat er overleg tussen de patiënt en de hulpverlener plaats moet vinden. Het wetsvoorstel voegt aan de bestaande verplichtingen de volgende elementen toe:

 • het overleg dient tijdig plaats te vinden;
 • naast de gevolgen en risico’s bespreekt de hulpverlener ook de mogelijkheid om niet te behandelen;
 • onder de andere mogelijke onderzoeken en behandelingen worden ook onderzoeken en behandelingen door andere hulpverleners verstaan;
 • de hulpverlener bespreekt de termijn waarop onderzoeken of behandelingen kunnen worden uitgevoerd en de verwachte tijdsduur ervan;
 • de hulpverlener stelt zich op de hoogte van de situatie en persoonlijke behoeften van de patiënt;
 • de hulpverlener nodigt de patiënt uit om vragen te stellen.

2. De bewaarregeling wordt geactualiseerd:

 • voorgesteld wordt de bewaartermijn van het medisch dossier van vijftien naar twintig jaar te verlengen;
 • het aanvangsmoment van de bewaartermijn wordt gewijzigd, in die zin dat de bewaartermijn niet langer voor elk afzonderlijk gegeven uit het medische dossier aanvangt op het moment dat dit wordt vervaardigd, maar dat de bewaartermijn voor het gehele dossier begint te lopen vanaf de laatste wijziging in het dossier;

3. Er wordt een regeling opgenomen voor het inzagerecht voor nabestaanden en voormalig vertegenwoordigers in het medisch dossier van overleden patiënten. Voorgesteld wordt om nabestaanden desgevraagd op basis van de volgende drie gronden inzagerecht te geven in een medisch dossier van een overleden patiënt:

 • de overleden patiënt heeft bij leven toestemming gegeven voor inzage na overlijden en deze toestemming is schriftelijk of elektronisch vastgelegd;
 • de nabestaande heeft op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (hierna: Wkkgz) een mededeling van een zorgaanbieder ontvangen dat een incident heeft plaatsgevonden;
 • de nabestaande heeft een zwaarwegend belang bij inzage en kan aannemelijk maken dat dit belang wordt geschaad. Daarnaast moet inzage noodzakelijk zijn voor de behartiging van dit belang.

4. Relevante onderdelen van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten worden in lijn gebracht met dit wetsvoorstel.

Afgevallen na consultatie

Het voorontwerp bevatte verplichtingen teneinde te stimuleren dat een patiënt goed geïnformeerd wordt, zodat hij weloverwogen beslissingen kan nemen en daarop ook kan terugkomen. Het betreft de volgende verplichtingen:

 • het vastleggen in het medisch dossier van het oordeel van de hulpverlener dat de patiënt geheel of gedeeltelijk wilsonbekwaam wordt geacht;
 • het vastleggen in het medisch dossier van de toestemming van de patiënt voor een ingrijpende verrichting;
 • de verplichting dat de hulpverlener altijd moet nagaan of de patiënt schriftelijk of digitaal informatie wil ontvangen en deze desgewenst moet verstrekken.

Uit de consultatiereacties blijkt weinig draagvlak voor deze verplichtingen. De bezwaren richten zich vooral op het ontbreken van een directe noodzaak voor deze verplichtingen en onnodige juridisering, richtlijnen die op dit gebied in de praktijk zijn ontwikkeld, diverse uitvoeringsvraagstukken (zoals hoe om te gaan met een oordeel over de wilsbekwaamheid van de patiënt) en de hoge uitvoeringslasten die met deze verplichtingen gepaard gaan. Vanwege deze bezwaren maken deze verplichtingen geen onderdeel uit van het ingediende wetsvoorstel.

Meer informatie   

Klik hier voor het wetsvoorstel, de memorie van toelichting en het advies van de Raad van State.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven