Nieuwsbrief KBS Advocaten | Maart 2016 | www.kbsadvocaten.nl

Derde bijeenkomst Wkkgz, 22 maart 2016

Wegens grote belangstelling organiseert KBS Advocaten een derde bijeenkomst over de Wkkgz, waarin wordt in gegaan op de veranderingen voor zorgaanbieders.

Verborgen cameratoezicht op de werkplek

De Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College bescherming persoonsgegevens) heeft onlangs beleidsregels gepubliceerd voor cameratoezicht. Diverse ontwikkelingen, zowel op het gebied van wetgeving als op het gebied van nieuwe technologieën, waren aanleiding om de publicatie ‘Camera’s in het publieke domein - privacynormen voor het cameratoezicht op de openbare orde’ uit 2004 te vervangen. Deze eerdere publicatie gaat over cameratoezicht op de openbare orde, terwijl de beleidsregels ook betrekking hebben op cameratoezicht waarop de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing is.

Aansprakelijkheid van ‘personen met een gebrek’

Een persoon met een geestelijke of lichamelijke tekortkoming kan onder invloed van die tekortkoming schade veroorzaken. In de wet (artikel 6:165 BW) is vastgelegd dat bij een ‘als doen te beschouwen gedraging’ de tekortkoming geen beletsel is om een onrechtmatige daad aan deze persoon toe te rekenen.

Hof Amsterdam: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd

Zijn een ziekenhuis en diens beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar gehouden om een ingewonnen medisch advies ter beoordeling van de schadeclaim, aan de patiënt te verstrekken? Over deze rechtsvraag deed het Hof Amsterdam op 2 februari 2016 uitspraak.

Hoge Raad: aansprakelijkheid voor dieren geldt niet jegens medebezitter/bedrijfsmatige medegebruiker

Recent heeft de Hoge Raad in dit arrest geoordeeld dat medebezitters niet jegens elkaar aansprakelijk zijn voor schade toegebracht door dieren. Dit geldt ook voor bedrijfsmatige gebruikers van een dier. Deze vraag naar aansprakelijkheid tussen medebezitters van dieren leefde in de juridische literatuur sinds het Hangmatarrest (HR 8 oktober 2010), waarin aansprakelijkheid tussen medebezitters van een opstal werd aangenomen. Aan die juridische discussie is met dit arrest van de Hoge Raad een einde gekomen.

Lid Raad van Bestuur tuchtrechtelijk aansprakelijk?

Het Regionaal Tuchtcollege Amsterdam heeft op 24 november 2015 uitspraak gedaan in een zaak waarin aan de orde was in hoeverre het handelen of nalaten van een leidinggevende of coördinerende BIG-geregistreerde onder de tweede tuchtnorm (artikel 47 eerste lid onder b, Wet BIG) valt.

Door patiënt heimelijk gemaakte geluidsopnamen geen onrechtmatig bewijs in tuchtprocedure

Een klager mag heimelijk gemaakte geluidsopnamen van gesprekken met zijn behandelend arts(en) in een tuchtprocedure inbrengen als bewijs. Dat blijkt uit een zaak die recent aan het Centraal Tuchtcollege voor lag.

Recht op voortzetting van planbare zorg in het weekend?

Aan de zorginstelling staat het in beginsel vrij om te bepalen op welke dagen planbare zorg wordt verleend. Tenzij om medische redenen in het kader van goed zorgverlenerschap de (planbare) zorg op een bepaalde dag en/of tijdstip dient te worden verleend.

Calamiteit of complicatie?

Een chirurg verwijdert bij een patiënte via een kijkoperatie de galblaas. Tijdens de operatie treedt een hartstilstand (asystolie) op waarna hartmassage wordt toegepast.

 

U ontvangt deze servicemail omdat u zich daarvoor hebt opgegeven of omdat u cliënt bent van KBS Advocaten N.V. Indien u in de toekomst geen e-mails meer wenst te ontvangen dan kunt u zich hier afmelden.

Afmelden »