Home Arbeidsovereenkomst opzeggen per of tegen 1 maart?

KBS

Arbeidsovereenkomst opzeggen per of tegen 1 maart?

Wat is de laatste werkdag van een werknemer indien de werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt per de eerste van de maand? In een zaak van een werkneemster tegen haar werkgever, ABN AMRO, heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld dat bij een opzegging van de arbeidsovereenkomst per 1 maart 2018 de arbeidsovereenkomst niet eindigt op 28 februari 2018 maar op 1 maart 2018.

De feiten

De werkgever heeft de arbeidsovereenkomst van een langdurig zieke werkneemster na twee jaar ziekte opgezegd per 1 maart 2018. De werkneemster wil aanspraak maken op een transitievergoeding en dient daartoe een verzoek in bij de kantonrechter.

Kantonrechter

De kantonrechter verklaart werkneemster niet ontvankelijk omdat de werkneemster haar verzoek te laat, namelijk op 30 mei 2018 had ingediend, gelegen buiten de op 28 mei 2018 verstreken vervaltermijn van drie maanden (artikel 7:686a lid 4 BW). De arbeidsovereenkomst is volgens de kantonrechter geëindigd op 28 februari 2018, dus het verzoek van de werkneemster had uiterlijk op 28 mei 2018 ontvangen moeten zijn.

Het oordeel van het hof

De werkneemster laat het er niet bij zitten en gaat in hoger beroep. De vraag die voorligt aan het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is of bij een opzegging per 1 maart 2018 de arbeidsovereenkomst is geëindigd op 28 februari 2018 of op 1 maart 2018. Dit maakt uit voor het al dan niet verstreken zijn van de vervaltermijn ten tijde van het indienen van het verzoek bij de kantonrechter.

Volgens het hof gaat het om de betekenis die de partijen in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs aan de formulering van de opzegging mochten toekennen en wat zij daarbij redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. Het hof stelt dat ‘per’ ook wel ‘vanaf’ of ‘met ingang van’ betekent. Een opzegging per 1 maart is in dat licht een opzegging met ingang van 1 maart waardoor de arbeidsovereenkomst eindigt op 1 maart. De jurisprudentie biedt ook steun voor deze opvatting. De werkgever had expliciet moeten vermelden dat de arbeidsovereenkomst zou eindigen op 28 februari. Nu dit niet is gebeurd heeft werkneemster redelijkerwijze mogen begrijpen dat de arbeidsovereenkomst is geëindigd op 1 maart 2018. Dit maakt dat de vervaltermijn is gaan lopen op 2 maart 2018 en liep tot 1 juni 2018. Werkneemster is met haar verzoek van 30 mei 2018 dus op tijd geweest en het hof gaat over tot inhoudelijke behandeling ervan.

Conclusie

Volgens de wet dient er te worden opgezegd tegen het einde van de maand. In de (arbeidsrecht)praktijk wordt er vaak opgezegd ‘per’ eerste van de maand. Uit deze uitspraak van het hof zou kunnen worden afgeleid dat als de werkgever zeker wil zijn dat de arbeidsovereenkomst eindigt op de laatste dag van de voorafgaande maand, hij dit ter verduidelijking expliciet moet melden aan de werknemer zodat hier geen misverstanden over kunnen ontstaan.

Deze uitspraak is inmiddels vernietigd door de Hoge Raad.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven