Home Sportcentrum aansprakelijk voor val bowler door plas olie op aanloopgedeelte bowlingbaan.

KBS

Sportcentrum aansprakelijk voor val bowler door plas olie op aanloopgedeelte bowlingbaan.

Eiseres komt ten val bij het werpen van de eerste bowlingbal op officiële bowlingbaan. Nadat zij gevallen is ziet zij dat er op het aanloopgedeelte (approach) een plas olie ligt. Zij breekt haar enkel en stelt de eigenaar van de baan aansprakelijk omdat de opstal ondeugelijk was althans wegens onrechtmatige daad. In het vonnis wordt het bewijs dat eiseres aandraagt beoordeeld. De rechtbank concludeert dat bowlingcentrum aansprakelijk is.

Eiseres stelde primair dat de bowlingbaan niet voldeed aan de eisen die daaraan in de gegeven omstandigheden mochten worden gesteld (artikelen 6:174 en 6:181 BW). De rechtbank wijst dit standpunt af, aangezien de (tijdelijke) aanwezigheid van olie op de approach niet maakt dat sprake is van een gebrekkige bowlingbaan.

 

Subsidiair betoogde eiseres dat het sportcentrum onzorgvuldig heeft gehandeld doordat zij zodanig de baan had geolied dat olie op de approach en op de approachlijn was terechtgekomen dan wel doordat zij onvoldoende controle op de (conditie van de) baan heeft uitgeoefend, waardoor er olie op de approach en op de approachlijn kon liggen, en zij als gevolg van die olie – die zij niet hoefde te verwachten – ten val is gekomen.  Het sportcentrum verweert zich daartegen met de stelling dat sprake is van een sport- en spelsituatie en dat een andere, lichtere, zorgvuldigheidsnorm van toepassing is dan het gewone maatschappelijke verkeer. De rechtbank gaat hier (terecht) niet in mee, aangezien het sportcentrum, dat bedrijfsmatig en tegen betaling een accommodatie ter beschikking stelt waarin mensen een spel – in dit geval: bowling – kunnen spelen. In een dergelijke situatie mogen mensen die gebruik maken van die accommodatie er juist op rekenen dat hetgeen hen wordt geboden met minimaal de in het gewone maatschappelijke verkeer vereiste zorgvuldigheid wordt onderhouden en gecontroleerd.

 

Ook de stelling van het sportcentrum dat zij niet aansprakelijk is, omdat zij voor gladheid heeft gewaarschuwd, gaat mank. Weliswaar is een waarschuwingsbord met de tekst 'Gelieve niet op de banen te lopen, deze zijn erg glad' geplaatst, maar die tekst heeft betrekking op enkel de baan zelf en niet op de approach(lijn).

 

De rechtbank overweegt vervolgens dat als wordt vastgesteld dat er daadwerkelijk olie op de approach en/of de approachlijn lag, het sportcentrum voor de gevolgen aansprakelijk is. Immers, de van het sportcentrum te verwachten zorgvuldigheid houdt in elk geval in dat zij er voor zorg draagt dat de approach van een bowlingbaan – bedoeld om met een bal in de hand een aanloop te nemen – voldoende veilig is en dat daarop derhalve geen stoffen zoals olie aanwezig zijn, die de approach glad (kunnen) maken. Van haar mag worden verwacht dat zij de baan zodanig beheert, dat eventueel op de approach terechtgekomen olie zo snel mogelijk verwijdert. Het sportcentrum heeft niet aangevoerd dat zij niet in staat zou zijn geweest eventuele olie tijdig op te merken en te verwijderen.

 

Ten bewijze van haar stelling dat het sportcentrum aansprakelijk is voor haar val en schade heeft eiseres een beroep gedaan op getuigenverklaringen (schriftelijk en bij wege van een voorlopig getuigenverhoor) van bij de val aanwezige familieleden (het was een familieuitje). De rechtbank is van oordeel dat de verklaringen ten aanzien van de omvang en plaats op de baan van de olie (of olieachtige stof) eensluidend zijn, terwijl het enkele feit dat de getuigen familie van elkaar zijn geen grond is om aan de juistheid van de verklaringen te twijfelen. De rechtbank acht de verklaringen betrouwbaar. Met die verklaringen is de aanwezigheid van de olie op en voor de approachlijn naar het oordeel van de rechtbank in beginsel bewezen. Het sportcentrum is er vervolgens niet in geslaagd om voldoende tegenbewijs te leveren. Ook de poging om aan te tonen dat eiseres ook zonder de aanwezigheid van de olie zou zijn gevallen, slaagde niet. Het sportcentrum is dan ook aansprakelijk geacht.

 

Voor het vaststellen van de schadeomvang verwijst de rechtbank naar de schadestaatprocedure.

 

Klik hier voor de volledige uitspraak.  

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven