Home Modelhuurcontracten ROZ op last van ACM aangepast

Modelhuurcontracten ROZ op last van ACM aangepast

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) meldt op haar website dat de vereniging Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) na gesprekken met de ACM de in de praktijk veelvuldig gebruikte modelcontracten voor de huur en verhuur van kantoor- en winkelruimtes heeft aangepast. Het vastgoedplatform had in de huurovereenkomsten een modelbepaling opgenomen dat de huurprijzen jaarlijks overeenkomst de in algemene bepalingen opgenomen systematiek werd aangepast, welke systematiek was gekoppeld aan de consumentenprijsindex (CPI). Huurprijzen werden daardoor automatisch verhoogd met de inflatiestijging.

Het opnemen van automatische huurprijsaanpassingen in (algemene bepalingen van) modelcontracten is in strijd met artikel 6 van de Mededingingswet, omdat via de brancheorganisatie of ondernemersvereniging dan de mededinging wordt beperkt. De ROZ mag haar leden niet adviseren over prijzen en daarmee ook niet over een automatische aanpassing van de huurprijs. Individuele huurders en verhuurders moeten onderhandeling afspraken maken over huurprijsaanpassingen.

Model kantoorruimte

De in de zorg veelvuldige gebruikte model-huurovereenkomst kantoorruimte bevatte in artikel 4.5 de volgende bepaling:

4.5 De huurprijs wordt jaarlijks per……..voor het eerst met ingang van……………aangepast overeenkomstig artikelen 17.1 t/m 17.3 van de algemene bepalingen.

In de algemene bepalingen staat in 17.1:

Een in artikel 4.5 van de huurovereenkomst overeengekomen wijziging van de huurprijs vindt plaats op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De gewijzigde huurprijs wordt berekend volgens de formule: de gewijzigde huurprijs is gelijk aan de geldende huurprijs op
de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt zestien kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast.

Artikel 4.5 wordt nu vervangen door de volgende tekst:

4.5.1 De huurprijs wordt jaarlijks [per ……… voor het eerst met ingang van ……… / na ommekomst van 12 maanden, voor het eerst 12 maanden na de ingangsdatum], aangepast: a) met een vast percentage van …….%; of b) met inachtneming van artikel 4.5.2 van deze huurovereenkomst; of c) op een door partijen overeen te komen wijze, als volgt: ………………………………………………
4.5.2 Een conform artikel 4.5.1 onder b) overeengekomen aanpassing van de huurprijs in lijn met de prijsontwikkeling, vindt plaats op basis van: de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens (2015=100) / dienstenprijsindex (DPI) commerciële dienstverlening en transport (2015=100) / producentenprijsindex (PPI) voedingsmiddelen (2015=100) / inputprijsindex nieuwbouwwoningen totaal (2015=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De aangepaste huurprijs wordt berekend volgens de formule: de aangepaste huurprijs is gelijk aan de geldende huurprijs op de wijzigingsdatum, vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalendermaand die ligt zestien kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs wordt aangepast. Indien het CBS bekendmaking van het gekozen prijsindexcijfer staakt of de basis van de berekening daarvan wijzigt, zal een zoveel mogelijk daaraan aangepast of vergelijkbaar indexcijfer worden gehanteerd. *Of een andere door partijen overeen te komen index.
4.5.3 Een aangepaste of geïndexeerde huurprijs is opeisbaar verschuldigd, ook al wordt van de aanpassing aan huurder geen afzonderlijke mededeling gedaan.
4.5.4 Artikel 17 van de Algemene Bepalingen is niet van toepassing.

De nieuwe Hhuurovereenkomst Kantoorruimte van de ROZ is hier te vinden: Model Kantoorruimte – ROZ

Indexcijfers voor zorginstellingen

Hoewel onderhandelingen tussen huurders en verhuurders in de zorg over de indexatie van de huur in de praktijk al veel voorkwamen, biedt de aanpassing van het model daarvoor nog betere handvatten. Verhuurders kunnen zich nu niet meer verschuilen achter de stelling dat zij eenvoudig het model willen volgen, aangezien in artikel 4.5 nu bewust keuzes gemaakt moeten worden. Daarbij is het voor partijen die actief zijn in de zorg goed om zich te realiseren dat aanpassing van de huur op basis van de door de NZa vastgestelde prijsindexcijfers of gehanteerde jaarindexatie van de tarieven (zie Prijsindexcijfers | Nederlandse Zorgautoriteit (nza.nl) ook een passende vorm van huuraanpassing kan zijn.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven