Home Derde aanpassing van lopende NOW 1.0

KBS

Derde aanpassing van lopende NOW 1.0

Op 20 mei jl. heeft Minister Koolmees in zijn brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat er een derde aanpassing van de lopende NOW (NOW 1.0) nodig is. Inmiddels is ook bekend dat de NOW wordt verlengd met drie maanden (NOW 2.0). De voorwaarden voor NOW 2.0 vindt u hier.

De volgende wijzigingen zullen in de lopende NOW regeling worden doorgevoerd:

1.Een afwijkende loonsombepaling voor seizoensbedrijven.

Ondernemingen die gedurende de winterperiode veel minder personeel in dienst  hebben zullen accurater ondersteund worden via de NOW. Dit zal worden bewerkstelligd door een alternatieve rekenmethode voor de subsidieverlening. Een stijging van de loonsom in maart t/m mei 2020 kan worden meegenomen in de hoogte van de subsidie bij de vaststelling, mits de loonsom in de periode maart t/m mei 2020 hoger is dan driemaal de loonsom van januari 2020. Ook de bedrijven die in januari 2020 een nul-aangifte deden of in januari en november 2019 geen loonsom hadden, maar in maart 2020 wel, komen zo in aanmerking voor de lopende NOW.

2.Een afwijkende berekeningsmethodiek bij bedrijfsovernames

In situaties van overgang van onderneming is gebleken dat er sprake kan zijn van een niet-representatieve omzet- of loonsombepaling. Met deze wijziging van de regeling wordt mogelijk om de afwijking van de standaardregel voor omzetbepaling van startende ondernemingen (die nog niet op 1 januari 2019 bestonden, maar wel zijn gestart voor februari 2020) toe te passen op ondernemingen die een andere onderneming hebben overgenomen. Er zal dan gerekend moeten worden met de omzetvergelijking vanaf de eerste kalendermaand na de dag van overgang voor de hele kalendermaanden in 2019 tot en met 29 februari 2020, omgerekend naar 3 maanden. In de tweede plaats zal de eerder genoemde loonsombepaling voor seizoensbedrijven ook worden toegepast bij een onderneming die een andere onderneming heeft overgenomen en daardoor in januari geen representatieve loonsom heeft.

3.Dertiende maand wordt uit de loonsom gefilterd

Bij de vaststelling van de subsidie zal het UWV een eventuele in januari 2020 uitgekeerde dertiende maand uit de loonsom van januari filteren. De toekenning van de dertiende maand moet dan wel blijken uit de polisadministratie. Hiermee wordt voorkomen dat enkel vanwege de betaling van een dertiende maand in januari de NOW-subsidie moet terugbetalen bij de vaststelling.

4.Aanvraagtijdvak wordt langer opengesteld

Het aanvraagtijdvak van NOW 1.0 wordt, verlengd 5 juni a.s. in plaats van de eerder aangekondigde 31 mei a.s. Deze verlenging is het gevolg van de twee hierboven genoemde nieuwe mogelijkheden voor aanvragers voor een tegemoetkoming op grond van de NOW: de mogelijkheid om voor de berekening van de loonsom ook te kijken naar de maanden maart, april en mei en de mogelijkheid om bij een overgang van onderneming de omzet op een afwijkende manier te bepalen.

5.Twee grenzen voor verplichting overlegging accountantsverklaring

Voor de NOW wordt een accountantsverklaring verplicht gesteld voor bedrijven die een voorschot hebben ontvangen van EUR 100.000,= of meer. Ook bij de vast te stellen subsidie van EUR 125.000,= of meer is een accountantsverklaring vereist. Ondernemingen die een voorschot van minder dan EUR 100.000,= hebben ontvangen dragen zelf de verantwoordelijkheid om in te schatten of de subsidie op EUR 125.000,= of meer wordt vastgesteld.

6.Aanvraag vaststelling van NOW 1.0 vanaf 7 september 2020
Met het verplaatsen van de datum voor het doen van een verzoek om vaststelling van de NOW van 1 juni 2020 naar 7 september 2020 wordt voorkomen dat het aanvraag- en het vaststellingsproces elkaar niet overlappen.

7.Openbaarmaking gegevens

De Minister heeft het UWV inmiddels verzocht op haar website openbaar te maken wie NOW hebben aangevraagd, inclusief de verleende voorschotten en (uiteindelijk ook) de vastgestelde subsidie. Bij de vorig wijziging van NOW 1.0 was al opgenomen dat voor deze openbaarmaking niet eerst een zienswijze gevraagd behoeft te worden.

Mocht u vragen hebben over de NOW regeling, dan kunt u contact opnemen met Debby Kolk of Suzanne Steegmans.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven