Home Gebruik van biometrische gegevens op de werkplek in strijd met AVG

Gebruik van biometrische gegevens op de werkplek in strijd met AVG

Het gebruik van biometrische gegevens om systemen te beveiligen neemt een steeds grotere vlucht.  Mobiele telefoons, laptops en andere apparatuur worden tegenwoordig veelal beveiligd met vingerafdruk of gezichtsscan. Het is immers veilig en gemakkelijk in het gebruik.

Steeds meer mensen maken zich echter ook zorgen over het gebruik van biometrische gegevens. Als biometrische gegevens in verkeerde handen vallen, kunnen deze bijvoorbeeld worden misbruikt bij identiteitsfraude. Ook de (Europese) wetgever is zich bewust van deze risico’s, reden waarom in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is opgenomen dat  biometrische gegevens worden beschouwd als bijzondere persoonsgegevens die uitsluitend mogen worden verwerkt als een van de in artikel 9 lid 1 van de AVG gestelde voorwaarden is voldaan. Zo is het gebruik van biometrische gegevens bijvoorbeeld toegestaan als de betrokkene daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of als het gebruik in bepaalde situaties noodzakelijk is.

Werkgevers kunnen uitsluitend als dat noodzakelijk is biometrische gegevens gebruiken met het oog op de unieke identificatie van een werknemer. Voorts is dan volgens de wetgever (blijkens de toelichting op de Uitvoeringswet AVG) vereist dat aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan:

– er dient een afweging te worden gemaakt of identificatie met biometrische gegevens noodzakelijk is voor de authenticatie of beveiligingsdoeleinden, waarbij dan het voorbeeld wordt genoemd van toegang die (zeer) beperkt dient te zijn voor personen die daartoe geautoriseerd zijn, bijvoorbeeld bij een kerncentrale.

– de verwerking dient proportioneel te zijn, waarbij het voorbeeld wordt genoemd van de toegang tot een garage van een reparatiebedrijf. In dat geval zal de noodzaak van beveiliging niet zodanig zijn dat werknemers allen met biometrie toegang krijgen. Maar aan de andere kant wordt het voorbeeld genoemd van beveiliging van informatiesystemen die zelf veel persoonsgegevens bevatten en waarbij onrechtmatige toegang, ook van werknemers, moet worden voorkomen.

In de praktijk blijkt het nog niet zo eenvoudig te bepalen waar de grens nu precies ligt. Uit een beschikking van de Rechtbank Amsterdam van 12 augustus jl. blijkt dat Manfield een nieuw kassasysteem wilde invoeren dat werkt op basis van een vingerscan. Haar personeel kon de kassa’s uitsluitend ontgrendelen met een vingerscan. Een van haar medewerkers weigerde haar biometrische gegevens hiervoor af te geven en stelde dat niet aantoonbaar aan voornoemde voorwaarden werd voldaan. De rechtbank gaf de medewerkster hierin gelijk en overwoog:

“[Verzoeker 2] (lees: de medewerkster) heeft de noodzaak om in verband hiermee een vingerscanautorisatiesysteem in te voeren gemotiveerd bestreden. Alternatieven zoals toegangspas, werknemerspas en/of cijfercodes, al dan niet in combinatie met elkaar, zijn naar haar oordeel onvoldoende onderzocht. Via een dergelijk systeem is zonodig een “dubbele” waarborg te realiseren die naar haar oordeel geen inbreuk maakt op de privacy. Naar het oordeel van de kantonrechter heeft Manfield dit argument van [verzoeker 2] niet of onvoldoende bestreden en heeft zij evenmin, bijvoorbeeld aan de hand van documenten, onderbouwd waarom, met afweging van voors en tegens van verschillende systemen, zij heeft gekozen voor het vingerscanautorisatiesysteem. Om te kunnen toetsen aan de voorwaarden van noodzakelijkheid en proportionaliteit die artikel 29 UAVG aan het toelaten van een uitzondering op de hoofdregel van het verbod van verwerking van biometrische gegevens stelt, had dat wel op haar weg gelegen.”

De uitspraak laat helder zien dat veiligheid en gebruiksgemak niet voldoende zijn om als werkgever te rechtvaardigen dat gebruik wordt gemaakt van biometrische gegevens. Gebruik moet noodzakelijk en proportioneel zijn en dat moet goed kunnen worden onderbouwd.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven