Home Hof Amsterdam: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd

KBS

Hof Amsterdam: medisch advies behoeft niet te worden overgelegd

Zijn een ziekenhuis en diens beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar gehouden om een ingewonnen medisch advies ter beoordeling van de schadeclaim, aan de patiënt te verstrekken? Over deze rechtsvraag deed het Hof Amsterdam op 2 februari 2016 uitspraak.

Een patiënt stelt het ziekenhuis aansprakelijk vanwege vermeende fouten bij de behandeling van zijn gebroken pols. Ter beoordeling van die schadeclaim heeft de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van het ziekenhuis een medisch adviseur ingeschakeld. Na beoordeling van de claim heeft de verzekeraar laten weten dat uit het onderzoek geen onzorgvuldig handelen van het ziekenhuis is gebleken, zodat aansprakelijkheid van het ziekenhuis ontbreekt. Daarop verzoekt de patiënt om een afschrift van dit advies, met een beroep op de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

De rechtbank oordeelde eerder dat het medisch advies inderdaad aan de patiënt dient te worden verstrekt. Het hof komt daarentegen tot een andere conclusie. Hoewel het hof de kwestie op formele gronden afdoet (de termijn waarbinnen de patiënt het verzoek moest indienen, was verstreken) overweegt het hof ten overvloede:
“dat gelet op de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HvJEU) van 17 juli 2014 (nr. C-141/12 en nr. C- 372/12) het onderhavige verzoek van [Geïntimeerde] om afgifte van het volledige advies van de medisch adviseur van Centramed niet voor toewijzing in aanmerking zou komen. Het onderscheid dat het HvJEU in zijn uitspraak maakt ten aanzien van gegevens in een juridische analyse, namelijk dat gegevens van de aanvrager die in een juridische analyse zijn vermeld persoonsgegevens zijn, maar dat de juridische analyse als zodanig geen persoonsgegeven vormt, is een onderscheid dat in de onderhavige zaak ook opgeld doet. Evenals de juridische analyse in de door het HvJEU berechte zaak, bevat de medische analyse in de onderhavige zaak geen informatie over de belanghebbende die door de belanghebbende zelf gecontroleerd kan worden op de juistheid ervan. Alleen die gegevens worden door de Wbp beschermd. Dit leidt ertoe dat Centramed alleen gehouden zou zijn geweest om de gegevens betreffende [Geïntimeerde], zoals die in het advies zijn opgenomen, aan deze te verstrekken die de feitelijke basis van het medisch advies vormen en niet ook het medisch advies als zodanig. Gelet op de uitkomst van deze zaak kan de wijze waarop aan een dergelijk verzoek zou kunnen worden voldaan in het midden blijven.”

Klik hier voor de uitspraak.

Het ziekenhuis en de verzekeraar werden bijgestaan door mr. O.L. Nunes.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven