Home Jurisprudentieoverzicht (medische) aansprakelijkheid februari 2024

Jurisprudentieoverzicht (medische) aansprakelijkheid februari 2024

Samengesteld aan de hand van https://uitspraken.rechtspraak.nl:

Medische aansprakelijkheid/medische kwesties

Vordering inzage logging gegevens inclusief broncodes uit medisch dossier afgewezen op grond van artikel 7:458aBW

Kort geding: vordering inzage in logging gegevens, inclusief broncodes, uit patiëntendossier van overleden echtgenoot op grond van artikel 7:458a sub b en sub c BW afgewezen. Logging gegevens zijn geen onderdeel van patiëntendossier. Broncodes behoren toe aan leverancier van het elektronisch patiëntendossier. Alle gegevens zijn reeds verstrekt, zelfs meer dan waartoe gedaagde is gehouden. Geen ‘fishing expedition’.

Causaal verband tussen tekortkoming en herseninfarct staat niet vast, geen toepassing omkeringregel, wel aanwijzingen verlies kans op beter behandelresultaat

ECLI:NL:RBGEL:2024:568
Deelgeschil, medische fouten. Causaal verband tussen tekortkomingen en schade staat niet vast. Geen toepassing omkeringsregel vanwege ontbreken specifieke norm. Bespreking verlies van de kans op beter behandelresultaat. Tekortkomingen vastgesteld maar verklaring voor recht dat ziekenhuis aansprakelijk is voor de schade niet toewijsbaar.

Gedeeltelijke ontbinding behandelingsovereenkomst vanwege tekortgeschoten kliniek in haar informatieverplichting over kosten behandeling

ECLI:NL:RBGEL:2024:835
(Gedeeltelijke) ontbinding van geneeskundige behandelingsovereenkomst; zorgaanbieder is (gedeeltelijk) tekortgeschoten in zijn informatieplicht ten aanzien van de kosten van de te leveren zorg. Artikel 38 Wmg, artikel 4 lid 3 en 5 lid 3 Regeling transparantie zorgaanbieders.

Opnemen beelden reanimatie met privé-telefoon leidt tot ontslag op staande voet van verpleegkundige

ECLI:NL:RBLIM:2024:696
Het opnemen van beelden van een reanimatie door een verpleegkundige spoedeisende hulp met haar privételefoon vormt een dringende reden die een ontslag op staande voet rechtvaardigt. Een dergelijke gebeurtenis is zeer intensief en ingrijpend voor familie en naasten. Door de beelden op te nemen met een privételefoon heeft zij privacygevoelig beeldmateriaal buiten de beveiligde ICMT-infrastructuur van het ziekenhuis gebracht. De verpleegkundige heeft hierdoor het risico genomen dat derden toegang zouden krijgen tot haar telefoon en de opname van de reanimatie.

Geen inloopdekking onder de polis voor schadetoebrengende feiten vóór ingang verzekering van ziekenhuis

ECLI:NL:GHDHA:2024:161
Het Erasmus MC heeft met ingang van 1 januari 2012 bij CNA een verzekering afgesloten op claims made-basis ter dekking van zijn medische aansprakelijkheid. Het Erasmus MC heeft (onder meer) in vier dossiers, betreffende patiënten Q, X, Y en Z inloopdekking gevraagd onder de polis. CNA heeft geweigerd die dekking te verlenen omdat de schadetoebrengende feiten zich hebben voorgedaan voor 1 januari 2012 en deze feiten ook al voor die datum bij het Erasmus MC bekend waren of behoorden te zijn. Het Erasmus MC heeft zich hier niet bij neergelegd en vordert in deze procedure dat CNA alsnog dekking zal verlenen voor de schade, bestaande uit de door het Erasmus MC aan de patiënten betaalde en nog te betalen bedragen. De rechtbank heeft de vorderingen afgewezen. Het hof bekrachtigt de beslissing.

Deelgeschillen

Deelgeschilrechter komt terug op eerdere beslissing op basis van nieuwe feiten: gemeente aansprakelijk voor duikongeval

ECLI:NL:RBAMS:2024:1019
Duikongeval bij de Bogortuin te Amsterdam. De rechtbank oordeelde eerder in deelgeschil dat de gemeente niet aansprakelijk is. De rechtbank komt terug van deze beslissing op basis van nieuwe informatie. Zo geldt ter plaatse toch geen zwemverbod, anders dan de gemeente in deelgeschil had betoogd. Integrale herbeoordeling aan de hand van de Kelderluik-criteria. De gemeente had moeten waarschuwen voor ondiep water ter plaatse en is wél aansprakelijk voor de schade van eiser. Eiser heeft ook eigen schuld. De gemeente en VGA moeten 80% van de schade van eiser vergoeden.

Beoordeling juridisch causaal verband tussen klachten en ongeval, matiging uurtarief en tijdbesteding

ECLI:NL:RBROT:2024:531
Deelgeschil Nek- en schouderklachten en hoofdpijnklachten na verkeersongeval. Symptoomvrije interval van 2 dagen. Twee jaar voor ongeval schouderklachten rechts en lage rugklachten. Artrose aan het AC-gewricht. Verzoek tot vaststellen realiteitsgehalte klachten niet-ontvankelijk omdat daarover geen geschil is en dat dus niet kan bijdragen aan het vlottrekken van de onderhandelingen. Verzoek tot vaststellen causaal verband toegewezen voor nek- en schouderklachten en hoofdpijnklachten maar niet voor lage rugklachten. Matiging kosten van het deelgeschil.

Verweerder dient op basis van eigen schuld en billijkheidscorrectie 75 % van de schade door ongeval te vergoeden

ECLI:NL:RBROT:2024:663
Deelgeschil letselschade. Belang. Aansprakelijkheid voor schade na verkeersongeval Botsing tussen auto’s waarvan de één linksafslaat en de ander deze op dat moment inhaalt over de rijstrook voor het tegemoet komend verkeer. Art. 5 WVW en art. 54 RVV. Eigen schuld en billijkheidscorrectie.

Werkgeversaansprakelijkheid

Geen aansprakelijkheid voor brandwonden omgevallen theekopje bij stagiaire

ECLI:NL:RBNNE:2024:363
Deelgeschil. Personenschade. Stagiaire loopt brandwonden op op haar arm nadat zij een kopje met net getapt theewater op haar agenda heeft geplaatst (die zij in de hand had) en deze bij het omdraaien heeft omgestoten. Uitleg stageovereenkomst, Haviltex: geen afwijking van artikel 7:658 lid 1 BW. Werkgever niet aansprakelijk voor schade op grond van artikel 7:658 lid 2 BW dan wel artikel 7:611 BW. Door gemachtigde gehanteerde uurtarief bovenmatig.

Manege aansprakelijk voor arbeidsongeval

ECLI:NL:GHARL:2024:758
Aansprakelijkheid arbeidsongeval. Niet voldaan aan zorgplicht.

Werkgeversaansprakelijkheid op grond van artikel 7:658 lid 4 BW? Is gedaagde inlenend werkgever?

ECLI:NL:RBGEL:2023:6657
Arbeidsongeval, val door dak. Werkgeversaansprakelijkheid ogv artikel 7:658 lid 4 BW? Is gedaagde inlenend wg / voor de veiligheid verantwoordelijke hoofdaannemer? Teveel onzekerheid over rechtsverhouding.

Varia

Geen toewijzing shockschade aan nabestaanden van slachtoffer tramaanslag

ECLI:NL:RBMNE:2024:415
Eisers zijn nabestaanden van één van de slachtoffers van de tramaanslag in Utrecht op 18 maart 2019. De vraag waar het in deze zaak om draait is of de vervoerder Qbuzz en/of de Provincie Utrecht aansprakelijk zijn voor wat hun is overkomen als gevolg van de aanslag. De rechtbank beantwoordt deze vraag ontkennend. Zij komt tot de conclusie dat er geen ruimte is voor toewijzing van de op shockschade gebaseerde vorderingen van eisers.

Opzettelijk dubbel claimen biedt voldoende grond voor registratie in EVR en het Incidentenregister

ECLI:NL:RBDHA:2023:21360
Kort geding. Verzekeringszaak. Vordering tot verwijdering gegevens ten aanzien van eiser 1 afgewezen. Aannemelijk dat eiser 1 dezelfde schadepost dubbel heeft geclaimd met opzet om gedaagde te misleiden. Gedragingen eiser 1 vormen bedreiging voor gedaagde en voor de integriteit van de sector. Vordering tot verwijdering gegevens van eiser 2 toegewezen, omdat gedaagde onvoldoende heeft onderbouwd dat registratie van eiser 2 in de registers gerechtvaardigd is. Stopzetting samenwerking met beide eisers in licht van omstandigheden een redelijke en gerechtvaardigde maatregel. Afwijzing vordering tot voorschot op schadevergoeding.

Rechter bepaalt uitgangspunt begroten verlies aan verdienvermogen en verplichte voordeelstoerekening bij schadeafwikkeling

ECLI:NL:RBROT:2024:481
Letselschadezaak. Namens X wordt vergoeding gevorderd van de schade die hij als gevolg van een verkeersongeval in 1999 (op 11-jarige leeftijd) heeft geleden en nog zal lijden. Met betrekking tot de schade wegens verlies van arbeidsvermogen beslist de rechtbank dat voor de begroting van deze schade (onder meer) uitgegaan moet worden van een baan op mbo-niveau op basis van een inkomen als ondernemer. Verplichte voordeelstoerekening m.b.t. uitgespaarde kosten van levensonderhoud wegens verblijf in een gezinsvervangend tehuis. Schadeafwikkeling met betaling som ineens of periodiek.

Geen onrechtmatige gevaarzetting bij uitglijden op vlonder in tuin

ECLI:NL:GHSHE:2024:141
Letselschade als gevolg van uitglijden over modder op een houten vlonder. Geen onrechtmatige gevaarzetting.

Organisator bedrijfsuitje doet succesvol beroep op exoneratie- en vrijwaringsbeding

ECLI:NL:RBNHO:2024:626
Botsing twee RIB-boten bij bedrijfsuitje. Het bedrijf en haar verzekeraar houden de organisator van het uitje aansprakelijk voor de (letsel)schade die het bedrijf en haar benadeelde werknemers hebben geleden en lijden als gevolg van het ongeval. De organisator doet ter afwering van zijn aansprakelijkheid een succesvol beroep op het exoneratie- en vrijwaringsbeding in zijn algemene voorwaarden. De schadevorderingen zijn niet toewijsbaar. Hierdoor komt de grondslag te ontvallen aan de vorderingen van de organisator in de vrijwaringszaak tegen de uitvoerder van de RIB experience en de schippers. Ook vervalt de grondslag voor de vorderingen in de ondervrijwaringszaak.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven