Home Jurisprudentieoverzicht Gezondheidsrecht, juli 2021

KBS

Jurisprudentieoverzicht Gezondheidsrecht, juli 2021

Zorgverzekeringswet (Zvw)

ECLI:NL:HR:2021:1111
Gezondheidsrecht. Voorkeursbeleid zorgverzekeraar extramurale farmaceutische zorg. Vraag of, indien de minister geneesmiddelen met verschillende sterktes van dezelfde werkzame stof heeft aangewezen als te verzekeren prestatie, de zorgverzekeraar op grond van art. 2.8 lid 3 Bzv bevoegd is om daaruit slechts één of enkele sterktes als preferent aan te wijzen. Toepassing art. 2.8 lid 4 Bzv indien arts ander geneesmiddel voorschrijft omdat preferent geneesmiddel voor verzekerde medisch niet verantwoord is.

Contractering

ECLI:NL:GHDHA:2021:1096
Zorgverleningsovereenkomsten. Zijn er tussen verzekeraar en zorginstelling voor de jaren 2012 en 2013 omzetplafonds overeengekomen en is er sprake is van overschrijding van die omzetplafonds? Is de verzekeraar gerechtigd overschrijdingen van omzetplafonds.

Jeugdwet

ECLI:NL:RBGEL:2021:3575
Overeenkomst van opdracht. Gemeente geen fee verschuldigd. Ontdekking niet gecrediteerde voorschotfacturen jeugdzorg geen ontdekking van onverschuldigde betaling die geïncasseerd kan worden.

ECLI:NL:HR:2021:1169
Jeugdrecht, privacyrecht. Verzoek van vader om bepaalde gegevens over hem en zijn kind te verwijderen uit een hulpverleningsplan. Is de vader betrokkene in de zin van art. 7.3.9 Jeugdwet? Motiveringsklachten tegen oordeel dat bepaalde gegevens niet voor verwijdering in aanmerking komen.

Toezicht

ECLI:NL:RVS:2021:1674
Bij besluit van 23 augustus 2019 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de curatoren gelast te voldoen aan de verplichting tot medewerking als bedoeld in artikel 5:20, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht onder oplegging van een dwangsom. De minister heeft naar aanleiding van het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: de inspectie) en de Nederlandse Zorgautoriteit gevraagd onderzoek te doen naar het gebruik van eventuele onbehoorlijke financiële constructies door de MC IJsselmeerziekenhuizen. Bij brief van 12 juli 2019 heeft de inspectie in het kader van dat onderzoek de curatoren verzocht om de in het bijvoegde schema vermelde informatie te verstrekken. De curatoren hebben in hun brieven van 31 juli 2019 en 16 augustus 2019 naar voren gebracht dat zij niet zonder meer aan het verzoek gehoor kunnen geven, omdat daardoor belangen van derden in het geding kunnen komen.

Zie hier ons nieuwsbericht over deze uitspraak.

ECLI:NL:RBDHA:2021:6182
Wob verzoek, openbaarmaking documenten geweigerd op grond van Wkkgz en Wob, beroep ongegrond.

Vastgoed

ECLI:NL:RBROT:2021:7214
Projectontwikkeling in de zorg. Resultaatsverbintenis of inspanningsverbintenis van de beoogde zorgaanbieder? Uitleg overeenkomst.

ECLI:NL:GHARL:2021:7149
Sloop en asbestsanering ziekenhuis. Dwaling bij totstandkoming aannemingsovereenkomst? Schenden waarschuwingsplicht? Inhoud nadere overeenkomst.

ECLI:NL:RBZWB:2021:3849
Kort geding. Ontruimingsvordering door verhuurder. Huurovereenkomst in combinatie met een (woon)begeleidingsovereenkomst. Overeengekomen is, dat huurder van huurbescherming af ziet en dat einde door opzegging van de huur, tevens de (woon)begeleidingsovereenkomst doet eindigen en vice versa. Voor opzegging van de huurovereenkomst behoeft geen grond te worden aangevoerd, aldus de huurovereenkomst. De kantonrechter overweegt dat de door de verhuurder aangevoerde overlastklachten onvoldoende zijn om een beroep op het opzeggingsbeding te rechtvaardigen. De kantonrechter overweegt dat juist bij dit soort gecombineerde overeenkomsten de belangen van huurder er aan in de weg staan dat elke overlast, hoe gering ook, kan leiden tot opzegging en beëindiging huur én beëindiging (woon)begeleiding. Doordat de (woon)begeleidingsovereenkomst (gemotiveerd) is opgezegd, moet dat tot de conclusie leiden dat de huurovereenkomst eindigt. Ontruiming volgt.

Opleiding

ECLI:NL:RBROT:2021:7287
Beroep tegen afwijzing handhavingsverzoek is ongegrond. Het aanbieden van de praktijkopleidingsplaatsen binnen de vervolgopleiding Gz-psycholoog en psychotherapeut kwalificeert als onderwijsactiviteiten van niet-economische aard en valt daarmee buiten de reikwijdte van de Mw.

ECLI:NL:RBAMS:2021:3688
Uit opleidingsovereenkomst volgt geen betalingsverplichting. Sprake van een overeenkomst van opdracht. Redelijk loon verschuldigd op grond van artikel 7:405 lid 2 BW.

Zorgfraude

ECLI:NL:RBAMS:2021:3373
Kort geding. Voortzetting ING bankrekeningen zorg-ondernemers toegewezen. Nieuwe UBO-wetgeving. (Betrokkenheid bij) zorgfraude? Spoedeisend belang ondanks bankrekeningen elders.

Overig

ECLI:NL:RBOBR:2021:3721
Kort geding. Tijdelijk verbod verhuizen ernstig gehandicapte cliënt door zorginstelling naar andere locatie zonder toestemming curator. Belangenafweging. Curator krijgt gelegenheid intussen andere zorginstelling te vinden. Medische noodzaak onmiddellijke verhuizing onvoldoende aannemelijk geworden. Verhuizing onvoldoende zorgvuldig voorbereid door zorginstelling.

vorige overzicht

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven