Home Jurisprudentieoverzicht Gezondheidsrecht mei en juni 2022

KBS

Jurisprudentieoverzicht Gezondheidsrecht mei en juni 2022

Zorgverzekeringswet

ECLI:NL:RBOVE:2022:1560
Fraude met pgb. Onverschuldigde betaling van declaraties. Gedaagden op grond van artikel 6:166 BW tegenover zorgverzekeraar aansprakelijk wegens (in groepsverband) gepleegde fraude. Gedaagden dienen uitgekeerde bedragen terug te betalen. Door gedaagden ingestelde tegenvorderingen afgewezen.

ECLI:NL:RBDHA:2022:4711
Zorgverzekeraar beroept zich op omzetplafonds in zorginkoop-overeenkomsten met psychiater. De rechtbank acht dit niet onrechtmatig, en in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid evenmin onaanvaardbaar.

ECLI:NL:GHARL:2022:3451
Zorgverzekeraar vergoedt 80% van factuur voor heupoperatie in België aan verzekerden met een natura-polis. Toets aan onder meer artikel 56 VwEU, Richtlijn 93/13/EG, Patiëntenrichtlijn (Richtlijn 2011/24/EU). Geen strijd met artikel 13 Zvw.

ECLI:NL:GHARL:2022:3265
Kort geding. Preferentiebeleid zorgverzekeraar ten aanzien van toedieningsvorm. Zorgvuldige afweging. In deze zaak gaat het om de vraag of VGZ c.s. gerechtigd is een preferent middel aan te wijzen uitsluitend in de toedieningsvorm van een capsule en niet (ook) in de vorm van een drankampul. Het beleid van VGZ c.s. is niet onrechtmatig.

ECLI:NL:RBGEL:2022:2739
Zorgverzekeringsrecht. Heeft iemand die een indicatie voor behandeling en verblijf in een Wlz-instelling heeft ten onrechte premie voor een aanvullende tandartsverzekering betaald? Geen schending zorgplicht verzekeraar.

ECLI:NL:GHDHA:2022:1008
Geschil tussen een vrijgevestigde GGZ-aanbieder (psychiater) en Zilveren Kruis. De tussen partijen gesloten zorgovereenkomsten vanaf 2014 bevatten een omzetplafond. Deze zaak gaat over de vraag of Zilveren Kruis gerechtigd was overschrijdingen van het omzetplafond in de jaren 2015 tot en met 2019 terug te vorderen of te verrekenen met de door de GGZ-aanbieder ingediende declaraties. Het Hof oordeelt dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid het door Zilveren Kruis terugvorderen (door middel van verrekening) van de overschrijding van het omzetplafond 2015 onaanvaardbaar is. Dat geldt echter niet voor de overschrijdingen in 2016 t/m 2019. Het Hof neemt ten aanzien van die periode o.a. mee dat de GGZ-aanbieder geen contact heeft opgenomen met Zilveren Kruis op het moment dat hij het omzetplafond dreigde te overschrijden en dat het in beginsel aan de aanbieder zelf is om de eigen productie bij te houden.

Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)

ECLI:NL:RBMNE:2022:1150
Tandarts factuur, behandelingsovereenkomst, Regeling mondzorg. Factuur wijkt af van offerte.

ECLI:NL:CBB:2022:298
Boete opgelegd aan ggz-instelling wegens overtreding van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg).
Prestaties in rekening gebracht onder andere noemer? De invulling van artikel 35 Wmg, die uiteindelijk plaatsvindt aan de hand van de DSM-IV-TR, was in dit geval over de periode waar het hier om gaat niet voldoende duidelijk, bepaald en kenbaar voor de medische uitvoeringspraktijk. Oplegging van een boete verdraagt zich niet met het lex-certa beginsel. Het College laat de boete daarom niet in stand.

ECLI:NL:CBB:2021:1105
8:29 Awb beslissing in een marktanalysezaak. Een aantal stukken bevat bedrijfsvertrouwelijke gegevens of gegevens waaruit (een deel van) de marktstrategie van betrokkenen zou kunnen worden afgeleid, zo al niet zonder meer sprake is van concurrentiegevoelige gegevens. Ook zonder die informatie moet verzoekster in staat worden geacht om haar standpunt, te onderbouwen. De RC acht beperking van de kennisneming van die stukken gerechtvaardigd.

Voor één stuk acht de RC de beperking van de kennisneming niet gerechtvaardigd. Zoals het College eerder heeft overwogen verliest informatie die minstens vijf jaar oud is, door tijdsverloop in beginsel het vertrouwelijk karakter, tenzij de partij die zich op de vertrouwelijkheid beroept, aannemelijk maakt dat deze informatie ondanks de ouderdom ervan nog steeds een wezenlijk onderdeel van haar commerciële positie of van die van een betrokken derde vormt. Louter een verwijzing naar de hiervoor genoemde algemene, rechtvaardigingsgrond is onvoldoende.

Jeugdwet

ECLI:NL:GHDHA:2022:613
Aanbestedingskortgeding in hoger beroep; definitief gesloten raamovereenkomsten voor gezinshuizen; proceskosten eerste aanleg; inkoop voor jeugdhulp, tarief niet reëel; artikel 2.12 Jeugdwet. Het Hof oordeelt dat de door ge Gemeente aangeboden tarieven niet reëel zijn voor hetgeen zij van de gezinshuisaanbieders eisen.

Geneesmiddelenwet

ECLI:NL:RBMNE:2022:1729
Boetes artikel 40, lid 2 en 81, lid 1, Geneesmiddelenwet, verboden reclame. Het product is gepresenteerd als zijnde geschikt voor het voorkomen van een ziekte of gebrek bij de mens, waaronder Covid 19. Dit kan bij een met een gemiddeld onderscheidingsvermogen begiftigde consument de indruk wekken dat het product een gelijke werking heeft als dat van een geneesmiddel. De rechtbank oordeelt dat de geboden korting van 25% bij een grotere afname van het product een vorm van reclame maken is, omdat dit de verkoop van het product stimuleert. De minister heeft voor beide overtredingen een boete kunnen opleggen. Geen grond voor matiging.

ECLI:NL:RBDHA:2022:4521
Bestuurlijke boete vanwege publieksreclame voor een geneesmiddel in persberichten en interview in De Telegraaf. Beroep ongegrond. Juiste beoordelingskader toegepast. Verplichting tot publiceren voorwetenschap is geen grond voor matiging boete.

ECLI:NL:RBLIM:2022:4600 en ECLI:NL:RBLIM:2022:4598
Vergunningen voor apotheekhoudende artsen verleend, omdat voldaan is aan het afstandscriterium in Geneesmiddelenwet; afstand meer dan 4,5 kilometer. Uitleg over het begrip “aaneengesloten gebied” in artikel 61, tiende lid, van de Geneesmiddelenwet. De rechtbank is van oordeel dat verweerder bij de toetsing van het afstandscriterium het veer over de Maas terecht buiten toepassing heeft gelaten.

ECLI:NL:RBOBR:2022:2356
Bestuurlijke boete, Geneesmiddelenwet, Geneesmiddelenrichtlijn, bereiding en terhandstelling van een geneesmiddel door een apotheker, op kleine schaal.

De minister heeft aan eiseres, een apotheek, bestuurlijke boetes van in totaal € 33.750,– opgelegd, omdat eiseres de artikelen 18, eerste lid, en 40, tweede lid, van de Geneesmiddelenwet (Gmw) heeft overtreden. Eiseres heeft in haar apotheek een geneesmiddel bereid en aan patiënten ter hand gesteld. Volgens de minister is dat niet gebeurd op “kleine schaal” als bedoeld in artikelen 18, vijfde lid, en 40, derde lid, aanhef en onder a, van de Gmw.

Dat de wetgever het begrip “op kleine schaal” heeft toegevoegd, moet in een nationale context worden gezien. De wetgever is met die voorwaarde ook binnen de grenzen van het WVEU gebleven.

De invulling van het criterium “op kleine schaal” is voldoende concreet en is niet willekeurig tot stand gekomen.

Wet langdurige zorg

ECLI:NL:RBAMS:2022:2242
Beroepen van zorgverlener en bewindvoerders tegen intrekking en terugvordering pgb op grond van de Wlz, vermoeden fraude. Bevoegdheid bestuursrechter. Controle aan de voorkant. Onderzoek daadwerkelijke zorglevering (uren/Wlz-zorg) onvoldoende. Beroep gegrond.

Wmo 2015

ECLI:NL:RVS:2022:1756
Intrekking en terugvordering budgetsubsidie voor de maatwerkvoorziening beschermd wonen voor de jaren 2016, 2017 en 2018. Geen feitelijke levering. Bewijslast en evenredigheid terugvordering. .

ECLI:NL:RBGEL:2022:2717
Een zorgverlener is slechts belanghebbende bij een besluit tot afwijzing van een maatwerkvoorziening voor zover hij rechtstreeks in zijn belangen wordt geraakt. In deze zaak wordt de zorgverlener rechtstreeks enkel in zijn belang geraakt voor zover aan de afwijzing van het pgb ten grondslag is gelegd dat de kwaliteit van de te leveren zorg onvoldoende is. Onder omstandigheden mag het college de bevindingen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aan de afwijzing van een pgb voor een maatwerkvoorziening ten grondslag leggen.

Zorg- en huurovereenkomst

ECLI:NL:RBAMS:2022:2411
Kort geding. Huur- en zorgovereenkomst vormen een gemengde overeenkomst. Ontruiming uit omklapwoning toegewezen. Huurder niet in staat om zelfstandig te wonen.

ECLI:NL:RBLIM:2022:3877
Leger des Heils vordert in kort geding ontruiming van een door haar aan gedaagde verhuurde woning i.v.m. aanhoudende overlast. De woning is aan gedaagde verhuurd in het kader van een zorg- en dienstverleningsovereenkomst, gesloten tussen Leger des Heils en gedaagde. Belangenafweging valt uit in het voordeel van Leger des Heils.

Privacy

ECLI:NL:RBGEL:2021:3698
Eiser heeft bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht ingediend en verzocht om corrigerende maatregelen te nemen tegen een zorginstelling. Verwerking persoonsgegevens noodzakelijk voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte. Geldt niet ook voor buitengerechtelijke procedure. Verweerder heeft deze klacht opgevat als een verzoek om handhaving en dit verzoek afgewezen. De rechtbank is van oordeel dat het besluit onjuist is gemotiveerd. Daarom is het beroep gegrond en moet dit besluit worden vernietigd. Handhaving rechtsgevolg van het bestreden besluit.

ECLI:NL:RBOVE:2022:1336
Deze zaak gaat over de vraag of verweerster (Veilig Thuis Twente) het dossier dat ten aanzien van verzoekster is aangemaakt moet vernietigen. De rechtbank concludeert dat verzoekster niet-ontvankelijk is in haar verzoek, omdat zij de bestuursrechtelijke rechtsgang had moeten bewandelen.

Samenwerking en arbeidsrecht

ECLI:NL:GHSHE:2022:1241
Opzegging ledenovereenkomst tussen coöperatie en radioloog. Verstoorde verhoudingen in vakgroep voldoende voor opzegging, maar onvoldoende grond voor onmiddellijke beëindiging.

ECLI:NL:GHSHE:2022:1351
Uitleg van een samenwerkingsovereenkomst van een medisch specialist met het MSB. Het recht van de medisch specialist om de opdracht over te dragen aan het MSB brengt mee dat het MSB verplicht is deze overdracht te aanvaarden.

ECLI:NL:RBGEL:2022:2754
Ontslagen bestuurder zorgstichting houdt leden van de raad van toezicht en het particuliere recherchebureau dat onderzoek naar zijn handelen heeft gedaan aansprakelijk voor schade die gevolg is van negatieve publiciteit rond zijn ontslag(beschikking). Geen causaal verband. Vorderingen afgewezen.

ECLI:NL:RBGEL:2022:3208
Ontbindingsverzoek van ziekenhuis ten aanzien van oncoloog toegewezen op de g-grond (verstoorde arbeidsverhouding). Het ziekenhuis heeft ernstig verwijtbaar gehandeld zodat aan de oncoloog een billijke vergoeding (€ 375.000) dient te worden betaald.

ECLI:NL:RBLIM:2022:3451
Ontbindingsverzoek arbeidsovereenkomst. Weigering van een zorgassistent om een medisch mondkapje te dragen. De instructie om een medisch mondkapje te dragen is een redelijk voorschrift. Dat de werknemer geen medisch mondkapje kan dragen vanwege medische redenen staat niet vast. Het belang van de zorginstelling om kwetsbare ouderen te beschermen tegen de mogelijk ernstige gevolgen van Covid-19 weegt zwaarder dan het belang van de werknemer om geen mondkapje te hoeven dragen tijdens het werk. Verzoek om ontbinding toegewezen vanwege verwijtbaar handelen. De voortdurende weigering een mondkapje te dragen is ernstig verwijtbaar handelen of nalaten. Geen transitievergoeding.

ECLI:NL:RBDHA:2021:16440
Verzoek tot ontbinding arbeidsovereenkomst Apotheker vanwege verwijtbaar handelen, disfunctioneren, andere omstandigheden en de cumulatiegrond. Verzoek afgewezen.

ECLI:NL:RBNNE:2022:1524
Grensoverschrijdend gedrag door werknemer (praktijkondersteuner huisarts), privécontact met twee (oud-)patiëntes, ontslag op staande voet rechtsgeldig, geen recht op transitievergoeding ex artikel 7:673 lid 7 sub c BW en ex artikel 7:673 lid 8 BW (‘luizengaatje’). Door werkgever gevorderde gefixeerde schadevergoeding ex artikel 7:677 lid 2 BW toegewezen.

Overig

ECLI:NL:RVS:2022:1252
Voorlopige voorziening. Afwijzing verklaring omtrent het gedrag voor de functie van pedagogisch medewerker. Geen spoedeisend belang.

ECLI:NL:RBDHA:2022:3989
Tussenuitspraak. Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19.Rechtsbescherming tegen weigering uitkering zorgbonus.  De rechtbank oordeelt moet worden geconcludeerd dat verweerster (zorgaanbieder) ten aanzien van de verstrekking van de zorgbonus als bestuursorgaan zoals bedoeld in artikel 1:1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Awb moet worden aangemerkt. Dat betekent dat verweerster ten onrechte het bezwaar van eiseres niet in behandeling heeft genomen op de grond dat verweerster geen bestuursorgaan zou zijn. Het bestreden besluit berust op een onjuiste grondslag en zal daarom worden vernietigd.

ECLI:NL:GHARL:2022:4856
Anonieme waardering over een zorgverlener op een website.

Exploitant website is niet aansprakelijk voor plaatsing maar wel voor het na het ontvangen van de reactie van de zorgverlener geplaatst houden van de waardering op de website. Afwijzing van de gevorderde verwijzing naar de schadestaatprocedure en afgifte van identiteitsgegevens van de inzender van de waardering.

ECLI:NL:RBAMS:2022:1904
Wob-verzoek afgewezen. De gecertificeerde instelling als bedoeld in artikel 3.4 van de Jeugdwet is een B-bestuursorgaan, voor zover zij besluiten neemt waarbij eenzijdig de rechtspositie van de jeugdige worden bepaald. De gevraagde informatie heeft daarop echter geen betrekking. Wob dus niet van toepassing, geen bezwaar en beroep mogelijk. Rechtbank onbevoegd.

ECLI:NL:RBDHA:2022:6238
Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb). Vordering van moeder en donorkinderen tot verstrekking van persoonsidentificerende gegevens van vermoedelijke donorvader deels toegewezen. Voor verwekking van één van de kinderen is gebruik gemaakt van sperma dat vóór de inwerkingtreding van de Wdkb (per 1 juni 2004) ter beschikking is gesteld, maar waarmee de kunstmatige inseminatie ruimschoots daarna heeft plaatsgevonden.

 

vorige overzicht

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven