Home Jurisprudentieoverzicht Gezondheidsrecht september 2021

KBS

Jurisprudentieoverzicht Gezondheidsrecht september 2021

Toezicht

ECLI:NL:RVS:2021:2170
Bij brief van 11 december 2018 heeft de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd een (tweede) reactie gegeven op een door [appellant] ingediende klacht. [appellant] is anesthesioloog en was als zelfstandige zonder personeel (ZZP’er) werkzaam bij twee abortusklinieken, gevestigd in Arnhem en Eindhoven. De abortusklinieken worden geëxploiteerd door de stichting Mildred Clinics. Op 5 oktober 2017 heeft de directeur van de stichting de samenwerking met [appellant] met ingang van 1 november 2017 opgezegd. In een brief van 18 oktober 2017, die [appellant] op 25 oktober 2017 aan de IGJ heeft doorgestuurd, heeft hij de IGJ verzocht ‘wezenlijke aandacht’ te hebben voor door hem geschetste problemen bij de twee abortusklinieken. Bij email van 5 december 2017 heeft de IGJ [appellant] bedankt voor zijn melding en hem laten weten dat zij zijn informatie zal benutten in haar toezicht op de stichting. De IGJ heeft [appellant] daarbij verder laten weten dat hij daarvan geen terugkoppeling meer ontvangt.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

ECLI:NL:RBROT:2021:7864
Kort geding- geldvordering, zorgovereenkomst. Dat met betrekking tot de declaraties sprake is van fraude is onvoldoende aannemelijk. Dat de zorgverzekeraar een beroep op opschorting toekomt is evenmin aannemelijk. Gegrondheid van het verrekeningsverweer is niet op eenvoudige wijze vast te stellen. De geldvordering wordt toegewezen.

ECLI:NL:RBMNE:2021:3632
Onrechtmatig handelen van een niet gecontracteerde zorgverlener door te declareren in strijd met de polisvoorwaarden van een zorgverzekeraar.

ECLI:NL:RBNHO:2021:6987
Deelname aan elektronische detentie schort de rechten en plichten uit de zorgverzekeringsovereenkomst niet op. Vordering tot betaling verzekeringspremies toegewezen.

Jeugdwet

ECLI:NL:RBNNE:2021:3943
Kort geding. Aanbesteding jeugdzorg volgens de ‘verlichte aanbestedingsprocedure’ voor sociale en andere specifieke diensten en inkoop jeugdzorg door middel van open house-procedure.

De gemeente heeft in strijd gehandeld met artikel 2.11 lid 2 Jeugdwet door bij de aanbesteding van jeugdzorg geen gunningscriteria te hanteren. De gemeente heeft voorts in strijd gehandeld met het gelijkheidsbeginsel door in het kader van de aanbestedingsprocedure en de open-houseprocedure geschiktheidseisen te hanteren die zorgen voor een indirect onderscheid tussen grote en kleine jeugdhulpaanbieders, terwijl voor dit onderscheid geen redelijke en objectieve rechtvaardiging bestaat. Ook één van de door de gemeente in het kader van de aanbestedingsprocedure gehanteerde selectiecriteria maakt indirect onderscheid tussen grote en kleine jeugdhulpaanbieders, zonder dat voor dit onderscheid een redelijke en objectieve rechtvaardiging bestaat. Dit selectiecriterium is daarom discriminatoir. De gemeente wordt veroordeeld tot intrekking van de aanbestedingsprocedure en de open house-procedure en tot het opnieuw aanbesteden respectievelijk opnieuw starten van een inkoopprocedure voor zover zij de jeugdzorg nog wenst aan te besteden respectievelijk in te kopen.

Wet langdurige zorg (Wlz)

ECLI:NL:RBDHA:2021:9914
Onrechtmatig handelen zorgverlener jegens Zorgkantoor in kader van onder PGB verleende zorg. Schade is niet zonder meer gelijk aan uitgekeerde maar niet van budgethouder teruggevorderde pgb-gelden. Schade onvoldoende onderbouwd.

Geneesmiddelenwet

ECLI:NL:RBDHA:2018:16634
Kort geding. Geneesmiddelenrecht. Onderlinge vervangbaarheid van geneesmiddelen.

Zorginkoop

ECLI:NL:RBDHA:2021:9846
Kort geding. Inkoopprocedure eerstelijnsdiagnostiek door zorgverzekeraar. Eiseres heeft bezwaren tegen de opzet van de inkoopprocedure. De voorzieningenrechter gaat daaraan voorbij en wijst de vorderingen af.

AVG

ECLI:NL:RBGEL:2021:4809
Verzekeringsrecht. Zorgverzekering. Controle niet-gecontracteerde zorg. Ontbreken wettelijke grondslag voor rechtstreeks opvragen van persoonsgegevens in de zin van de AVG van de verzekerden bij de zorgaanbieder. Onrechtmatig handelen wegens ongeoorloofde druk.

Vordering tot inzage

ECLI:NL:RBAMS:2021:5004
Een organisatie die voor een zorgaanbieder thuiszorg verricht, moet aan die zorgaanbieder bepaalde documenten verschaffen.

ECLI:NL:GHSHE:2021:2922
art. 843a Rv / art. 7 Wkkgz / art. 9 Wkkgz / art. 10 Wkkgz / het interne incidentenregister / het kwaliteitssysteem / het recht op informatie ziet niet op gegevens uit het interne incidentenregister.

Samenwerking

ECLI:NL:RBDHA:2021:10447
Beoogde samenwerking, waarbij eiser als zzp’er jongeren in een door gedaagde op te richtingen mentorhuis zou gaan begeleiden richting volwassenheid. De voorzieningenrechter is met eiser van oordeel dat al een (romp)overeenkomst tot stand was gekomen. Voorschot op schadevergoeding. Bestuurdersaansprakelijkheid afgewezen.

ECLI:NL:RBROT:2021:9365
Kort geding – vordering tot nakoming van ADL-assistentie afgewezen. Niet aannemelijk is geworden dat in een bodemprocedure geoordeeld zal worden dat Fokus de dienstverleningsovereenkomst niet rechtsgeldig heeft opgezegd. Dat het treffen van een onmiddellijke voorziening desondanks toch is aangewezen is naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet gebleken. Eiseres neemt al gedurende geruime tijd geen zorg af.

Overig

ECLI:NL:GHSHE:2021:2781
Opdracht tot praktijkoverdracht huisarts. Uitleg. Geen schending zorgplicht opdrachtnemer. Causaal verband tussen beweerdelijke schending en schade ontbreekt.

vorige overzicht

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven