Home Jurisprudentieoverzicht (medische) aansprakelijkheid december 2023

Jurisprudentieoverzicht (medische) aansprakelijkheid december 2023

Samengesteld aan de hand van https://uitspraken.rechtspraak.nl:

Medische aansprakelijkheid

Hoge Raad: patiënt heeft géén recht op inzage advies van medisch adviseur ziekenhuis of diens aansprakelijkheidsverzekeraar;

ECLI:NL:HR:2023:1670
Cassatie in belang der wet. Gezondheidsrecht. Art. 7:446 BW. Art. 7:456 BW. Art. 7:464 BW. Heeft patiënt op grond van bepalingen uit afdeling 7.7.5 BW recht op inzage van advies aan aansprakelijkheidsverzekeraar van ziekenhuis over vraag of zijn medische behandeling volgens de regels van de geneeskunst is verlopen?

Hoge Raad: toestemming patiënt vereist voor inzage in het medisch dossier bij buitengerechtelijke afhandeling; zonder toestemming geen standpunt ten aanzien van aansprakelijkheid

ECLI:NL:HR:2023:1682
Prejudiciële vragen (art. 392 Rv). Gezondheidsrecht. Buitengerechtelijke behandeling van zaken over medische beroepsaansprakelijkheid. Kan behandelend jurist zonder toestemming van patiënt inzage krijgen in medisch dossier? Moet hulpverlener inhoudelijk standpunt innemen over vordering indien die toestemming niet wordt gegeven?

Eventuele overschrijding 15-minutennorm voor aanrijdtijd ambulance leidt niet tot aansprakelijkheid (artikel 6:163 BW)

ECLI:NL:RBAMS:2023:7599
Geen overschrijding 15-minutennorm ambulancedienst, 15-minutennorm strekt niet ter bescherming van de patiënt, geen sprake van onzorgvuldig handelen.

Benoeming deskundigen voor bepalen gevolgen toediening verkeerde dosis magnesium aan te vroeg geboren kind, vordering moeder verjaard

ECLI:NL:RBLIM:2023:7421
Civiel recht. Bodemzaak. Tussenvonnis. Het ziekenhuis heeft in 2002 een fout gemaakt bij de behandeling van een te vroeg geboren kind met ondergewicht door kort na de geboorte een verkeerde hoeveelheid magnesium toe te dienen. Sindsdien hebben partijen onderzocht of het kind ontwikkelingsstoornissen heeft en of die stoornissen het gevolg zijn van de fout van het ziekenhuis. Partijen zijn in de loop van de tijd in een impasse beland. Het ziekenhuis wil de schade, die het gevolg is van haar fout, alsnog afwikkelen en is daarom deze procedure gestart. De rechtbank kondigt aan dat deskundigenonderzoek nodig is om vast te stellen of sprake is van een medische eindtoestand en of het inmiddels volwassen kind blijvende ontwikkelingsstoornissen heeft. De rechtbank oordeelt verder dat de schadevordering van de moeder verjaard is.

Deelgeschillen

A-G: zwarte inkomsten mogen worden betrokken bij begroten schade wegens verlies aan arbeidsvermogen, hoe ver reiken stelplicht en bewijslast benadeelde?

ECLI:NL:PHR:2023:1203
Hoger beroep na deelgeschil. Verlies van arbeidsvermogen. ‘Zwarte inkomsten.’ Schade aan een niet-rechtmatig belang? Voldaan aan relativiteitsvereiste (art. 6:163 BW)? Nietige rechtshandeling (art. 3:40 BW)? Schadebegrotingswijze miskend? HR 24 november 2000, ECLI:NL:HR:2000:AA8453 (‘Zwarte inkomsten’). Stelplicht en bewijslast benadeelde.

Valpartij tijdens wielrennen sport- en spel situatie, ongelukkige samenloop van omstandigheden

ECLI:NL:RBOBR:2023:5837
Deelgeschil. Botsing en valpartij tijdens wielrennen. Sport- en spelsituatie. Geen aansprakelijkheid maar een ongelukkige samenloop van omstandigheden.

Verweerders aansprakelijk voor val 15 jarige met elektrische fiets? Kelderluik criteria, verzoek leent zich niet voor deelgeschil

ECLI:NL:RBNHO:2023:9374
Deelgeschil. Meisje van 15 is in de nacht terwijl het hard regende met haar elektrische fiets gevallen. Verzoekers stellen dat hun dochter is gelanceerd over een op de openbare weg geplaatste kabelgoot. Een van de gedaagden, de verhuurder van de kabelgoot, heeft deze alleen geleverd. Zij heeft niet onrechtmatig gehandeld. De andere gedaagden, een bruidspaar, hebben in verband met hun huwelijksfeest een toiletwagen laten plaatsen, een afvoerslang over de openbare weg gelegd naar het riool en deze slang afgedekt met een kabelgoot. Zij betwisten de door verzoekers gestelde toedracht. Pas als die komt vast te staan kan worden beoordeeld of gedaagden in strijd hebben gehandeld met een zorgvuldigheidsverplichting. Eerst als aansprakelijkheid kan worden aangenomen, kan het eigen schuld verweer worden beoordeeld. Elke verkeersdeelnemer heeft een eigen verantwoordelijkheid om voldoende zicht te houden op de verkeerssituatie en het rijgedrag aan te passen aan de (weers)omstandigheden. Verzoek leent zich niet voor behandeling in deze procedure.

Berm behoort niet tot de weg, toedracht val onduidelijk, verzoek verklaring voor recht aansprakelijkheid gemeente ex artikel 6:174 BW afgewezen

ECLI:NL:RBGEL:2023:6660
Deelgeschil. Aansprakelijkheid wegbeheerder. Rand tussen berm en wegdek, waarover fietser stelt te zijn gevallen. Behoort de berm (via het weglichaam) tot de weg? Onduidelijkheid toedracht. Afwijzing op grond van art. 1019z Rv.

Zaak niet geschikt voor deelgeschil, nadere bewijslevering feitelijke toedracht verkeersongeval nodig

ECLI:NL:RBNHO:2023:11141
Deelgeschil. Afwijzing verzoek. Zaak is niet geschikt voor deelgeschil. Nader (getuigen)onderzoek is nodig naar de feitelijke toedracht van het verkeersongeval voordat de aansprakelijkheidsvraag kan worden beantwoord.

Werkgeversaansprakelijkheid

Immateriële schadevergoeding na arbeidsongeval begroot op € 20.000,= (in plaats van gevorderde € 45.000,=)

ECLI:NL:RBROT:2023:11285
Arbeidsongeval en immateriële schadevergoeding.

Onderwijsinstelling niet aansprakelijk voor ongeval bij leerbedrijf, zorgplicht niet geschonden

ECLI:NL:RBROT:2023:11936
Letsel na ongeval bij leerbedrijf; zorgplicht onderwijsinstelling niet geschonden; de onderwijsinstelling mocht in dit geval volstaan met het controleren of het leerbedrijf door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) was erkend als leerbedrijf

Deskundigenbericht

Hof wijst verzoek gelasten voorlopig deskundigenbericht af: strijdig met goede procesorde wegens stand procedure in hoofdzaak

ECLI:NL:GHSHE:2023:3905
Afwijzing verzoek tot het gelasten van een voorlopig deskundigenbericht / strijdig met goede procesorde wegens stand procedure in hoofdzaak / het ligt veeleer in de rede dat het hof in de hoofdzaak zelf een deskundige zal benoemen zodat dit onderzoek dan beperkter én gerichter zal zijn.

Voorlopig getuigenverhoor

Gedeeltelijke afwijzing verzoek voorlopig getuigenverhoor wegens zwaarwegend belang, proceseconomische redenen, onvoldoende belang en kans doorkruising strafdossier

ECLI:NL:RBNHO:2023:11154
Verzoek voorlopig getuigenverhoor deels toegewezen, aantal te horen getuigen beperkt. Verzoekster verzoekt 14 getuigen te horen, de rechtbank staat toe 6 getuigen te horen. Afwijzing van het verzoek mbt de overige getuigen heeft te maken met het zwaarwegend belang om niet (nog een keer) te worden gehoord, proceseconomische redenen, onvoldoende belang en kans op doorkruising van een strafdossier. De rechtbank compenseert de proceskosten.

Aansprakelijkheid overig

Appellant aansprakelijk voor letsel ontstaan tijdens waterpolowedstrijd

ECLI:NL:GHDHA:2023:2192
Sport- en spelsituatie Ongeval tijdens een waterpolowedstrijd met ernstig letsel tot gevolg. Beoordeeld moet worden of er sprake is van aansprakelijkheid voor de dientengevolge geleden schade.

Vordering verzekerde tegen WAM-verzekeraar afgewezen wegens schending mededelingsplicht waardoor onderzoek naar alcoholgebruik niet mogelijk was

ECLI:NL:RBNHO:2023:6718
Eiseres vordert van gedaagde/ verzekeraar vergoeding van de schade aan haar auto na een eenzijdig ongeval. De kantonrechter wijst de vordering af, omdat eiseres de uit de wet en de polisvoorwaarden voortvloeiende mededelingsplicht heeft geschonden.

Vordering tot schadevergoeding wegens aanrijding van kind afgewezen op basis van conclusie deskundigen

ECLI:NL:RBGEL:2023:6325
Letselschade. Aanrijding van een kind. Artikel 225 lid 2 Rv. Rechtbank neemt conclusie van door de rechtbank benoemde deskundige (kinder)neuroloog en -psychiater over. Geen blijvende klachten of beperkingen door het ongeval.

ECLI:NL:GHSHE:2023:4060

Aansprakelijkheid voor rijgedrag bij keermanoeuvre, maar ook eigen schuld door niet waarnemen keermanoeuvre

ECLI:NL:GHSHE:2023:4060
Hoger beroep van eindvonnis na beschikking in deelgeschil; aansprakelijkheid bij het uitvoeren van een bijzondere manoeuvre, namelijk het keren op de weg.

Vordering voorschot afgewezen, kort geding leent zich niet voor nader onderzoek naar toedracht ongeval

ECLI:NL:RBOVE:2023:5116
De rechtbank wijst de vorderingen af. Eiser was betrokken in een verkeersongeval met een bestuurder in een gehuurde bus die verzekerd was door gedaagde. Eiser had gedaagde aangesproken tot vergoeding van de door hem geleden schade. Eiser vorderde een voorschot op de schade, alsmede veroordeling van gedaagde om haar medewerking te verlenen aan de afwikkeling van de schade. Gedaagde had aansprakelijkheid erkend, maar overweegt deze in te trekken naar aanleiding van onderzoek.

Hof wijst shockschade toe in strafproces

ECLI:NL:GHARL:2023:10633
Terugwijzing Hoge Raad. Veroordeling tot gevangenisstraf van 8 jaren en 6 maanden voor doodslag. Toewijzing vordering benadeelde partij voor shockschade.

Varia

Vordering tot schadevergoeding van ouders van na ongeval overleden kind tegen bestuurder auto verjaard

ECLI:NL:OGEAA:2023:303
Vordering tot vergoeding van materiële en immateriële schade na ongeval. Verkeersongeval met overlijden kind in 2015, vonnis strafzaak tegen bestuurster met veroordeling door schuld in 2018, vordering tot schadevergoeding in 2022. Beroep op verjaring slaagt. Vordering ouders afgewezen.

Rechter geeft toestemming voor zetten van de tweede HPV-vaccinatie bij minderjarige conform het Rijksvaccinatieprogramma 

ECLI:NL:RBDHA:2023:14744
PGTO-zaak, waarin de rechtbank een beslissing heeft moeten nemen. De vraag die voorlig, is of de dochter van partijen de tweede HPV-vaccinatie niet, nu of in de toekomst moest krijgen. Ouders verschillen hierover van mening. De rechtbank heeft geoordeeld dat het normale vaccinatietraject gevolgd moet worden en de dochter dus ingeent kan worden. Zij hoeft nog niet te worden gehoord om haar instemming te geven, omdat de prik tegenwoordig op een leeftijd van een kind wordt aangeboden dat een kind daar nog geen zeggenschap over heeft.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven