Home Leidraad meldingen IGZ 2013

Niels van den Burg

Overig
/

Leidraad meldingen IGZ 2013

Op 17 oktober jl. heeft de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een nieuwe beleidsregel vastgesteld inzake de behandeling van meldingen door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). In de Leidraad meldingen IGZ 2013 is vastgelegd aan welke eisen meldingen moeten voldoen en hoe IGZ met een melding zal omgaan.

Op grond van artikel 4a van de Kwaliteitswet Zorginstellingen zijn zorginstellingen verplicht om calamiteiten en situaties van seksueel misbruik te melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Onder calamiteit wordt verstaan een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van of een ernstig schadelijk gevolg voor een patiënt of cliënt van de instelling heeft geleid.

 

Ingevolge  de Leidraad moet een melding in de zin van artikel 4a Kwaliteitswet Zorginstellingen voldoen aan de volgende eisen:

 

– Een verplichte melding door een zorgaanbieder als bedoeld in de Kwaliteitswet zorginstellingen
bevat:
a. de naam van de zorgaanbieder en de naam en de functie van de melder;
b. de dagtekening van de melding;
c. de contactgegevens van de zorgaanbieder waarop de melding betrekking heeft;
d. indien bij een melding een product betrokken is, de naam van het product en de naam en het adres van het bij het product betrokken bedrijf;
e. de vermelding dat de melding betrekking heeft op een calamiteit als bedoeld in artikel 4a, tweede lid, van de Kwaliteitswet zorginstellingen of op seksueel misbruik als bedoeld in artikel 4a, derde lid, van die wet;
f. de naam en de contactgegevens van de betrokken beroepsbeoefenaar;
g. de naam, de contactgegevens en de geboortedatum van de betrokken cliёnt, tenzij deze daarmee niet instemt.

 

– Indien een verplichte melding door een zorgaanbieder als bedoeld in de Kwaliteitswet zorginstellingen
betrekking heeft op een calamiteit, bevat de melding voorts:
a. een feitelijke omschrijving van de calamiteit en de datum waarop deze heeft plaatsgehad;
b. de naam, de contactgegevens en de functie van de personen, anders dan de betrokken cliënt, die bij de calamiteit waren betrokken;
c. een beknopte omschrijving van de acties die door of namens de zorgaanbieder zijn en zullen worden ondernomen, en de termijn waarbinnen een en ander zal plaatsvinden:
1°. om de calamiteit te onderzoeken;
2°. ter beperking of tot bevordering van herstel van de gevolgen van de calamiteit;
3°. om de cliënt, diens wettelijke vertegenwoordiger of diens nabestaanden in te lichten over de calamiteit, de maatregelen die de zorgaanbieder naar aanleiding van de calamiteit neemt of zal nemen en over de bij de zorgaanbieder aanwezige klachtbehandeling;
d. of de calamiteit in verband met een redelijk vermoeden van het plegen van een strafbaar feit ter kennis is of zal worden gebracht van het openbaar ministerie.

 

– Indien een verplichte melding door een zorgaanbieder als bedoeld in de Kwaliteitswet zorginstellingen
betrekking heeft op seksueel misbruik, bevat de melding voorts:
a. een feitelijke omschrijving van het seksueel misbruik en de datum waarop dit heeft plaatsgehad;
b. de naam, de contactgegevens en de functie van de personen, anders dan de cliënt, jegens wie het seksueel misbruik is gepleegd, die bij het seksueel misbruik waren betrokken;
c. een beknopte omschrijving van de acties die door of namens de zorgaanbieder zijn en zullen worden ondernomen, en de termijn waarbinnen een en ander zal plaatsvinden:
1°. om het seksueel misbruik te onderzoeken;
2°. ter beperking of tot bevordering van herstel van de gevolgen van het seksueel misbruik;
3°. om de cliënt jegens wie het seksueel misbruik is gepleegd of diens wettelijke vertegenwoordiger in te lichten over het seksueel misbruik, de maatregelen die de zorgaanbieder naar aanleiding daarvan neemt of zal nemen, en over de bij de zorgaanbieder aanwezige klachtbehandeling;
d. of het seksueel misbruik in verband met een redelijk vermoeden van het plegen van een strafbaar feit ter kennis is of zal worden gebracht van het openbaar ministerie.
2. De zorgaanbieder verstrekt na de melding desgevraagd aan de IGZ alle gegevens die deze nodig heeft voor het onderzoeken van de melding.

 

Klik hier voor de Leidraad meldingen IGZ 2013

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven