Home Ontslag op staande voet in verband met het overleggen van een vals corona testbewijs terecht.

Debby Kolk

Arbeidsrecht
/

Ontslag op staande voet in verband met het overleggen van een vals corona testbewijs terecht.

De kantonrechter Rotterdam liet een gegeven ontslag op staande voet in stand in verband met het overleggen van een vals corona bewijs. Klik hier voor de uitspraak.

De feiten

Een werknemer was als operationeel medewerker werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tot en met 31 december 2021. De werknemer meldde zich ziek en werd op 6 augustus uitgenodigd om op het spreekuur van de bedrijfsarts te verschijnen. Kort voor het gesprek liet de werknemer weten helaas positief getest te zijn op Corona waardoor hij niet in staat was om naar de afspraak te komen. Bij dat bericht stuurde de werknemer een testbewijs mee dat volgens de vermelding op 7 augustus zou zijn afgegeven door het Corona testcenter. Omdat de geboortedatum op deze testverklaring niet overeenstemde met de geboortedatum van de werknemer en ook het lettertype waarin de naam op het document vermeld was afweek van het lettertype op de rest van het document is de werkgever gaan twijfelen over de echtheid van het document. Werknemer werd uitgenodigd voor een gesprek op 16 augustus 2021 en bevestigde daarbij uitdrukkelijk dat de testverklaring echt was. Werknemer gaf ook aan waar hij in Rotterdam getest was en welk Covid testlocatie de testverklaring had verstrekt.

De werkgever nam contact op met het Corona testcentrum en stelde een onderzoek in. Genoemd testcenter liet weten dat zij geen testlocaties in Rotterdam had maar ook dat de op het document voorkomende unieke lettercode (sample nummer) al meer dan twee maanden niet meer werd gebruikt.

De werkgever heeft  vervolgens nogmaals de werknemer uitgenodigd voor een vervolggesprek op 17 augustus 2020 en hem in dat gesprek over de uitkomst van het onderzoek geïnformeerd en opnieuw gevraagd of het verstrekte testbewijs echt was. De werknemer herhaalde dat het een echt testbewijs was en is vervolgens door de werkgever op staande voet ontslagen vanwege een vervalst testbewijs.

De procedure

De werknemer startte een procedure en verzocht om vernietiging van het ontslag, loondoorbetaling of om een billijke vergoeding, transitievergoeding en correcte eindafrekening.

De werknemer stelde dat er feitelijk geen gesprek had plaatsgevonden maar dat hij al direct op staande voet was ontslagen en slechts een ontslagbrief kreeg overhandigd. Hij zou geen gelegenheid hebben gekregen zijn  kant van het verhaal te vertellen. Hij betwistte dat het ontslag onverwijld was gegeven en dat hoor en wederhoor was toegepast. Daarnaast stelde werknemer dat er geen rechtsgrond was om een Covid 19 testverklaring te vragen nu het medische informatie betrof die enkel aan de bedrijfsarts dient te worden verstrekt. De werkgever zou in strijd hebben gehandeld met goed werkgeverschap nu zij medische gegevens heeft verzocht en vastgelegd en met derden heeft gedeeld. Dit is in strijd met de AVG en artikel 8 EVRM.

Beoordeling rechter

Naar het oordeel van de kantonrechter is voldoende komen vast te staan dat het door de werknemer aan de werkgever verstrekte testbewijs is vervalst. De kantonrechter hecht belang aan het feit dat de werkgever aandacht heeft gevraagd voor diverse onregelmatigheden in het testbewijs, die wijzen op een vervalsing. De werknemer heeft zowel voorafgaande aan als gedurende de onderhavige procedure inhoudelijk geen deugdelijke verklaring gegeven terwijl daarbij tevens van belang is het dat door het Corona testcenter is bevestigd dat sprake is van niet authentiek certificaat. Het valselijk opmaken of vervalsen van een geschrift dat bestemd is om tot bewijs van enig feit te dienen met het oogmerk om het als echt en onvervalst te gebruiken geldt als valsheid in geschrifte en is strafbaar gesteld. Ook het opzettelijk gebruik maken van een door iemand anders vervalst geschrift is strafbaar. Hiermee heeft de werknemer begrijpelijkerwijs het vertrouwen van de werkgever geschaad. Van de werkgever kon in redelijkheid niet  gevergd worden het dienstverband nog langer te laten voortduren. Daarbij weegt mee dat de werknemer nog maar zeer kort in dienst was en ook, nadat hij geconfronteerd was met de onregelmatigheden, is blijven volharden in zijn standpunt dat het wel om een authentiek testbewijs ging. Het handelen van de werknemer leverde onder de gegeven omstandigheden een dringende reden op voor ontslag op staande voet.

De werknemer had ook een beroep gedaan op onrechtmatig verkregen bewijs. De rechter overweegt dat een inbreuk op het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer in beginsel onrechtmatig is. Het enkele feit dat bewijs onrechtmatig is verkregen, heeft echter niet zonder meer tot gevolg dat dit bewijs moet worden uitgesloten op grond van artikel 152 Rv. In een civiele procedure geldt niet als algemene regel dat de rechter op onrechtmatig verkregen bewijs geen acht mag slaan. Slechts indien sprake is van bijkomende omstandigheden is terzijde legging van het bewijs gerechtvaardigd. Hoewel de werknemer aanvankelijk aanvoerde dat werkgever hem niet om overlegging van het testbewijs had mogen vragen, heeft zijn gemachtigde bevestigt dat het testbewijs door de werknemer uit eigen beweging aan de werkgever is verstrekt. Van het zonder rechtsgrond vragen naar medische informatie door de werkgever is dan ook ieder geval geen sprake geweest, terwijl evenmin sprake is van onrechtmatig verkregen bewijs. De kantonrechter is van mening dat er geen schending van de AVG is, dat het ontslag onverwijld is gegeven nadat werknemer meerdere keren om opheldering is verzocht en onderzoek is ingesteld, zodat niet geconcludeerd kan worden dat er geen hoor en wederhoor heeft plaatsgevonden.

De billijke vergoeding wordt afgewezen en nu het handelen van de werknemer eveneens als ernstig verwijtbaar is aan te merken, is voor toekenning van een transitievergoeding geen grond. Evenmin wordt een vergoeding aan de werknemer toegekend wegens onregelmatige opzegging nu het ontslag op staande voet terecht gegeven is. De verzoeken van de werknemer worden door de kantonrechter afgewezen met veroordeling van de werknemer in de proceskosten aan de zijde van de werkgever.

Heeft u vragen over ontslag op staande voet of twijfels rondom re-integratie en/of test bewijzen?

Neem dan contact op met Debby Kolk,  Suzanne Steegmans,  Lisa van Leeuwen of Zorana Koria.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven