Home Ontslag op staande voet terecht bij combinatie van twee dienstverbanden en zelfstandig ondernemerschap

Debby Kolk

Arbeidsrecht
/

Ontslag op staande voet terecht bij combinatie van twee dienstverbanden en zelfstandig ondernemerschap

De Rechtbank Rotterdam heeft geoordeeld dat een werknemer terecht op staande voet is ontslagen nu hij naast zijn dienstverband een overeenkomst voor 32 uur per week elders had en ook als ZZP’er. Klik hier voor de volledige uitspraak.

Wat was hier precies aan de hand?

Feiten

De werknemer werkt sinds 1 november 2017 bij Wooncompas als consulent wijken voor 36 uur week. Daarnaast is hij met ingang van 1 juni 2019 een arbeidsovereenkomst aangegaan met Stichting Mooiland voor 32 uur per week in de functie van regiobeheerder. Op 4 oktober 2019 heeft de werknemer zich ziek gemeld bij Wooncompas ten gevolge van een verkeersongeval. Vanaf 14 april 2020 tot 1 juni 2020 heeft de werknemer echter ook gewerkt als ZZP’er voor Stichting Wooninvest, waarna hij aansluitend bij deze stichting een in dienst trad voor 36 uur per week. Hierover is Wooncompas niet geïnformeerd.

Wooncompas heeft schriftelijk laten weten dat er serieuze geluiden waren die erop duidden dat de werknemer naast c.q. tijdens het dienstverband met Wooncompas nog een arbeidsrelatie met een andere partij heeft (gehad). Naast het voltijds dienstverband met Wooncompas is sprake van nog twee andere dienstverbanden bij woningcorporaties. Dat komt in de praktijk neer op tenminste twee dienstverbanden voor in totaal 68 uur per week met vergelijkbare functies welke in beginsel doordeweeks tijdens kantooruren zouden moeten worden verricht. Dit is feitelijk onmogelijk en sinds 1 juni 2020 zou zelfs sprake zijn van drie dienstverbanden met in totaal 104 uur per week. Daar komt bij dat de werknemer sinds 4 oktober 2019 vanwege gestelde ziekte de overeengekomen werkzaamheden bij Wooncompas niet verrichtte. De werkgever vond deze situatie onacceptabel en heeft de werknemer op staande voet ontslagen.

Verzoek en verweer

Wooncompas heeft verzocht om betaling van een vergoeding op grond van onregelmatig ontslag op grond van artikel 7:677 lid 2 en 3 sub a BW, te vermeerderen met de wettelijke rente en een proceskostenveroordeling. De toepasselijke cao kent een nevenwerkzaamhedenbeding, waarvoor een werknemer toestemming dient te vragen.

Dit is niet gebeurd; er is geen toestemming verstrekt. Bij toeval heeft Wooncompas vernomen dat de werknemer bij het pensioenfonds bij meerdere woningcorporaties als werknemer geregistreerd stond. Wooncompas heeft een onderzoek gestart op basis waarvan is gebleken dat de werknemer nog (een) dienstverband(en) had met andere woningcorporaties tijdens het dienstverband met Wooncompas. Deze dienstverbanden had de werknemer ook gedurende arbeidsongeschiktheid toen hij niet werkte voor Wooncompas. Daarnaast is de werknemer vanaf 14 april 2020 als ZZP’er werkzaamheden gaan verrichten voor Wooninvest, later op grond van een arbeidsovereenkomst voor 36 uur per week.

Deze combinatie van (meerdere) dienstverbanden is zowel feitelijk als rekenkundig niet uit te voeren op grond waarvan de werknemer op grond van opzet c.q. schuld aan Wooncompas een dringende reden heeft gegeven om de arbeidsovereenkomst onverwijld op te zeggen. Wooncompas verzoekt daarom de gefixeerde schadevergoeding te betalen.

De werknemer verweert zich en geeft aan de werkzaamheden altijd naar behoren te hebben uitgevoerd en ook buiten kantoortijden een deel van de werkzaamheden te werken waarvan hij zelfs een deel zou hebben uitbesteed. Hij heeft recht op vrije arbeidskeuze en het staat hem vrij meerdere inkomsten te genereren. De opzegging was gelet hierop niet rechtsgeldig volgens de werknemer. Het ontslag zou bovendien niet onverwijld gegeven zijn. De werknemer heeft ook een zelfstandig tegenverzoek ingediend waarin betaling van een billijke vergoeding wordt gevorderd, naast de transitievergoeding en betaling van het loon over de opzegtermijn in geval van regelmatige opzegging, wettelijke rente en kosten.

De beoordeling

De kantonrechter is van mening dat Wooncompas op terechte gronden tot het ontslag op staande voet is overgegaan. Het aangaan van meerdere dienstverbanden (tijdens arbeidsongeschiktheid), naast de bestaande arbeidsovereenkomst en zonder Wooncompas daarvan op de hoogte te stellen, terwijl er een nevenwerkzaamheden beding in de cao staat, kan als een dringende reden voor ontslag worden beschouwd. Het recht op vrije arbeidskeuze kent zijn begrenzing door onder andere de Arbeidstijdenwet en de verplichtingen uit het Burgerlijk Wetboek. De werknemer had moeten begrijpen dat hij naast zijn bestaande dienstverband van 36 uur per week, niet nog een dienstverband van 32 uur kon aangaan, laat staan zonder overleg met Wooncompas. Daar komt bij dat hij ziek was en er re-integratieverplichtingen golden. Het onweersproken laten van andere dienstverbanden kan de werknemer zwaar worden aangerekend. De kantonrechter wijst het verzoek om een billijke vergoeding en ook de wettelijke transitievergoeding af. Van een onregelmatige opzegging is ook geen sprake.

In deze zaak is vrij duidelijk dat de combinatie van werkzaamheden zowel contractueel als feitelijk (in omvang) niet mogelijk was. In de praktijk gebeurt het vaker dat er meerdere dienstverbanden of een combinatie van een parttime dienstverband met zelfstandig ondernemerschap naast elkaar kunnen bestaan. Deze worden door de rechter in deze zaak begrensd door de Arbeidstijdenwet en de verplichtingen op grond van het Burgerlijk Wetboek, naast de afspraak over nevenwerkzaamheden.

Heeft u hierover vragen? Neem dan contact op met Debby Kolk, Suzanne Steegmans of Zorana Koria.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven