Home Prestatiebekostiging tweedelijns curatieve ggz

Niels van den Burg

Overig
/

Prestatiebekostiging tweedelijns curatieve ggz

De Minister heeft bij brief d.d. 9 november jl. aan de Tweede Kamer laten weten dat zij voornemens is op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg (WMG) binnen 30 dagen een aanwijzing aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) te geven om een aantal technische zaken nader te regelen. Het gaat specifiek om:
a) een door de Nza uit te voeren nacalculatie bij zorgaanbieders, waarbij zorgaanbieders opbrengsten van dbc-declaraties moeten terugbetalen, voor zover die boven hun dbc-afspraken met (representerende) verzekeraars over 2013 uitgaan; en
b) de financiële afwikkeling van het oude bekostigingssysteem.

De nacalculatie houdt in dat als een zorgaanbieder over het schadelastjaar 2013 in totaal meer dbc’s (inclusief normatieve huisvestingscomponenten als vergoeding voor de kapitaallasten) bij individuele verzekeraars declareert dan met de representerende verzekeraar is afgesproken, de NZa deze zorgaanbieder zal verplichten het verschil terug te betalen aan de betreffende individuele verzekeraars via het instrument vereffeningbedrag. Op welke wijze dat zal gaan gebeuren dient de NZa verder vorm te geven.

 

Het nieuwe regime van de prestatiebekostiging, waarbij instellingen worden afgerekend op basis van geleverde en afgesproken dbc’s, gaat in per 2013, maar is alleen van toepassing op dbc’s die in 2013 en in latere jaren worden geopend. Dbc’s die in 2012 zijn geopend, maar in 2013 worden gesloten en gedeclareerd, worden niet (geheel) verrekend met het instellingsbudget 2012 (want dat heeft betrekking op het kalenderjaar 2012), maar vallen ook nog niet onder het nieuwe regime van nacalculatie op basis van dbc’s.
 

De Minister zal de NZa verzoeken om voor deze dbc’s (dbc’s die in 2012 zijn geopend en in 2013 zijn gesloten en gedeclareerd) per instelling een passend budget vast te stellen, waarmee de betreffende dbc-opbrengsten (gecorrigeerd voor het onderhandenwerk 2012) verrekend kunnen worden (naar analogie van de huidige systematiek van opbrengstverrekening) en deze verrekening ook uit te voeren.
 

Klik hier voor de brief van de Minister

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven