Home Raad van State kraakt wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders

Raad van State kraakt wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 1 juli jl. haar advies gepubliceerd over het wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders. Het is een duidelijk advies waarin de Afdeling kritisch is over nut- en noodzaak van het wetsvoorstel.

Zo ontbreekt in de toelichting bij het wetsvoorstel een duidelijke probleemanalyse. Er worden nu immers al wettelijke eisen gesteld aan de manier waarop zorg- en jeugdhulpaanbieders hun zorg- en jeugdhulpverlening inrichten en de wetgever maakt onvoldoende duidelijk waarom de bestaande wettelijke eisen, aangevuld door zelfregulering via governancecodes, ontoereikend worden beschouwd om toezicht te kunnen houden, en zo nodig handhavend op te treden tegen niet‑integere bedrijfsvoering door zorg- en jeugdhulpaanbieders.

Ook wordt onvoldoende inzichtelijk welke vormen van niet‑integer gedrag zich precies voordoen, bij welke categorieën zorgaanbieders dit het geval is en in welke mate dit voorkomt. Dat is volgens de Afdeling wel nodig om te kunnen beoordelen of de regeling nodig en proportioneel is, en of alternatieven denkbaar zijn. De Afdeling adviseert de regering daarom om dat in de toelichting bij het wetsvoorstel uiteen te zetten en daarbij in te gaan op mogelijke verschillen tussen de verschillende categorieën zorg- en jeugdhulpaanbieders.

Ook adviseert zij om dragend te motiveren waarom de regeling die nu wordt voorgesteld, in aanvulling op de bestaande wettelijke eisen en zelfregulering via governancecodes, nodig is om toezicht te houden op integere bedrijfsvoering door zorg- en jeugdhulpaanbieders. Als die motivering niet kan worden gegeven, dan adviseert de Afdeling de regering om van de invoering van het wetsvoorstel af te zien. Als rechtstreeks publiekrechtelijk toezicht op naleving van de governancecodes in de (jeugd)zorg toch noodzakelijk wordt geacht, kan volgens de Afdeling ook worden volstaan met een regeling die voorziet in aanwijzing van de governancecodes die zorg- en jeugdhulpaanbieders moeten naleven.

Ook op het voornemen om voorwaarden te stellen aan winstuitkeringen door middel van een algemene maatregel van bestuur, is de Afdeling kritisch. De Afdeling advisering wijst op het uitgangspunt dat de hoofdelementen van een regeling op het niveau van de wet geregeld dienen te worden. Ook hebben investeerders er belang bij om voorafgaand aan het doen van investeringen te kunnen beoordelen of die investeringen rendement kunnen opleveren. De Afdeling adviseert dan ook om in het wetsvoorstel duidelijk te maken welke keuzes er met betrekking tot het stellen van voorwaarden aan winstuitkeringen worden gemaakt.

Bij veel zorgaanbieders leeft al langere tijd het gevoel dat de politiek enkele excessen aangrijpt om wet- en regelgeving in te voeren die voor het overgrote merendeel van de zorgaanbieders niet nodig is, een verhoging van de regeldruk betekent, slechts is voor het investeringsklimaat en stigmatiserend is. De Afdeling advisering van de Raad van State lijkt het daar wel mee eens te zijn.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven