Home Relativiteit & doel en strekking herregistratie

KBS

Relativiteit & doel en strekking herregistratie

Inmiddels is onherroepelijk geworden het arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 19 november 2019 dat in het teken stond van de relativiteit van artikel 6:163 BW. In deze procedure stond ik de KNMG bij die door een voormalig huisarts aansprakelijk was gesteld.

Wat was er aan de hand

Een (thans voormalig) huisarts heeft bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) van de KNMG in 2014 een verzoek tot herregistratie als huisarts ingediend. Die aanvraag werd door de RGS afgewezen (= een bestuursrechtelijk besluit), omdat de voormalig huisarts niet had voldaan twee vereisten voor herregistratie: het draaien van avond-, nacht- en weekenddiensten (anw-diensten) en het volgen van intercollegiale toetsing.

Tegen dit besluit is de voormalig huisarts in bezwaar gegaan, maar dat werd bij besluit op bezwaar ongegrond verklaard. Tegen dit besluit werd vervolgens zonder succes beroep ingesteld, maar met succes hoger beroep. Vanwege een motiveringsgebrek werd het besluit door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vernietigd.

Aansprakelijkstelling en relativiteitsvereiste

Nu de Afdeling het besluit had vernietigd, stond de onrechtmatigheid van dat besluit in principe vast. De huisarts heeft vervolgens de KNMG aansprakelijk gesteld voor de geleden schade wegens verlies aan inkomen en pensioenopbouw. De KNMG wees de aansprakelijkheid van de hand, omdat niet was voldaan aan het relativiteitsvereiste van artikel 6:163 BW.

Dit relativiteitsvereiste houdt kortweg in dat geen verplichting tot schadevergoeding bestaat wanneer de geschonden norm niet strekt tot bescherming tegen de schade zoals de benadeelde die heeft geleden. Er dient dus een relatief verband te bestaan tussen de normschending en het geschonden belang, waarbij het kortgezegd aan komt op het doel en de strekking van de geschonden norm.

Kortweg voerde de KNMG aan dat op grond van de geldende regelgeving het doel en de strekking van herregistratie expliciet gericht is op de het waarborgen en bevorderen van de kwaliteit van zorg(verlening). En niet om hem als huisarts in staat te stellen inkomen en pensioen uit loonvormende arbeid te verwerven (lees: geen bescherming van vermogensrechtelijke belangen). Een en ander leidde tot een gerechtelijke procedure.

Procedure

In eerste aanleg stelde de Rechtbank Midden-Nederland de KNMG in het gelijk. In hoger beroep liet het Hof Arnhem-Leeuwarden dat oordeel in stand. Met verwijzing naar de (toentertijd) geldende regelgeving voor herregistratie bevestigde het hof dat de regels inderdaad strekken om de kwaliteit van zorg(verlening) te waarborgen en te bevorderen, en niet om de inkomens- en pensioenbelangen te beschermen (r.o 5.6):

De hiervoor genoemde regels strekken onmiskenbaar ter bescherming van de kwaliteit van zorg voor de zgn. zorgvragers. In het Kaderbesluit en het Besluit zijn geen aanwijzingen te vinden dat deze regels de inkomens- en pensioenbelangen van de individuele huisarts, in dit geval [appellant] , beschermen.

Uit het vorenstaande volgt dat de herregistratie uitsluitend kan plaatsvinden als, kort gezegd, de arts voldoet aan de geformuleerde kwaliteitseisen uit het Kaderbesluit en het Besluit. Het hof neemt dan ook aan dat deze regels beogen de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bewaken en te bevorderen en het publiek te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door de specialist.

De vordering van [appellant] betreft door hem geleden schade wegens verlies aan inkomen en pensioenopbouw. De door de RGS overtreden norm, te weten die van het Kaderbesluit en het Besluit huisartsengeneeskunde, ziet echter niet op inkomens- en pensioenbescherming van de specialist (in deze: de huisarts) maar, als gezegd, op de bescherming van de kwaliteit van de zorg voor zorgvragers. Daarmee is niet voldaan aan de voor aansprakelijkheid vereiste relativiteit van de geschonden norm

De voormalig huisarts deed overigens in hoger beroep ook nog tevergeefs een beroep op de Correctie-Langemeijer.

Klik hier voor de uitspraak

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven