HomeSpecialismenTuchtrecht

Tuchtrecht

image description

 

 

Contactpersonen:
Oswald Nunes
Michel de Ridder

Op grond van de Wet BIG zijn alle BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaren onderworpen aan het medisch tuchtrecht. Advocaten zijn op grond van de advocatenwet ook aan het tuchtrecht onderworpen. Als een tuchtklacht tegen een beroepsbeoefenaar wordt ingediend en gegrond wordt verklaard, kan het Tuchtcollege een maatregel aan de betreffende beroepsbeoefenaar opleggen.

Een tuchtprocedure heeft grote impact op de betrokken beroepsbeoefenaar. De in tuchtrecht gespecialiseerde advocaten van KBS zijn zich hiervan bewust, en bieden beroepsbeoefenaren die te maken krijgen met een tuchtklacht zoveel mogelijk deskundige ondersteuning op maat, om zo hun zorgen zoveel mogelijk uit handen te nemen. Dankzij de ruime kennis en ervaring die wij in het tuchtrecht hebben opgedaan kunnen wij de beroepsbeoefenaren met vertrouwen en rust bijstaan tijdens de procedure.

Mocht u te maken krijgen met een (dreigende) tuchtklacht, neemt u dan contact op met één van onze specialisten.

Klantvraag
"Wat is de reikwijdte van het medisch tuchtrecht? Geldt dat ook als ik op vakantie ben in het buitenland?"
Klantvraag
"Een patiënt dient een tuchtklacht in, omdat mijn aansprakelijkheids-verzekeraar niet voortvarend genoeg handelt bij het afhandelen van de civiele claim na een medisch incident. Ben ik daar wel verantwoordelijk voor?"
Verjaringstermijn
"Een oud patiënt heeft een tuchtklacht ingediend over een behandeling die meer dan 5 jaar terug heeft plaatsgevonden. Kan dat wel?"
Klachtgerechtigd?
"Wie kunnen allemaal klagen bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg?"
Hoe lang duurt een tuchtzaak?
"Een tuchtklacht heeft veel impact. Kunnen we het niet snel afwikkelen?"

De werking van de Wet BIG is niet beperkt tot handelen binnen Nederland. De vraag welke verplichtingen op de hulpverlener in het buitenland rusten hangt af van diverse omstandigheden. Als minimum geldt dat een hulpverlener op grond van artikel 47 Wet BIG in noodsituaties of bij calamiteiten voor zover mogelijk eerste hulp dient te verlenen.

Lees meer

 

Een zorgverlener is niet verantwoordelijk voor het handelen van zijn verzekeraar en behoeft zich niet te bemoeien met inhoudelijke discussies over civielrechtelijke aansprakelijkheid, causaliteit en schadebegroting. Een zorgverlener moet, voor zover dat in zijn vermogen ligt, er wel op toe zien dat een schadeclaim binnen redelijke termijn door zijn verzekeraar wordt afgehandeld en alles doen dat daaraan kan bijdragen.

Lees meer

 

De verjaringstermijn in medische tuchtzaken bedraagt tien jaar. De termijn van verjaring vangt aan op de dag na die waarop het desbetreffende handelen of nalaten heeft plaatsgevonden. Indien een klacht na verloop van tien jaar wordt ingediend zal de klagende partij niet-ontvankelijk worden verklaard.

De wet BIG stelt als eis dat een klagende partij rechtstreeks belanghebbende moet zijn. Dat zal meestal de patiënt(e) zelf zijn. In sommige gevallen kunnen ook naaste betrekkingen van de patiënt(e) klagen, zoals ouders, kinderen, echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel. Ook wettelijk vertegenwoordigers zoals ouders/voogd van een minderjarige patiënt(e) en/of een curator/mentor van een minderjarige of meerderjarige patiënt(e) kunnen klagen. Bijzondere omstandigheden kunnen echter met zich brengen dat derden niet kunnen klagen. Dit kan het geval zijn wanneer de klager niet de veronderstelde wil van de patiënt(e) tot uitdrukking brengt.

De gezamenlijke tuchtcolleges stellen alles in het werk om de doorlooptijd van een tuchtzaak zo kort mogelijk te houden. Dit heeft als voordeel dat de klagende partij en de aangeklaagde partij snel duidelijkheid krijgen over hun positie. Uit het jaarverslag van de tuchtcolleges over 2017 komt naar voren dat een klachtzaak een doorlooptijd heeft van tussen de 118 en 208 dagen. Voor een gemiddelde juridische procedure is dit relatief snel.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!
  • Wanneer je op aanmelden drukt ga je akkoord met ons Privacy Statement.