Home Uitbreiding verplichting zorgaanbieder persoonsgegevens te verstrekken aan een zorgverzekeraar

KBS

Uitbreiding verplichting zorgaanbieder persoonsgegevens te verstrekken aan een zorgverzekeraar

Op 13 september 2016 heeft de Tweede Kamer (redelijk geruisloos) het wetsvoorstel 33.980 aangenomen, inhoudende het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving in de zorg.

Het wetsvoorstel, dat de Wet Marktordening gezondheidszorg (Wmg) en enkele andere wetten zal wijzigen, beoogt de juridische basis voor de formele en materiële controle door zorgverzekeraars te versterken. Dit is volgens de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport noodzakelijk voor een effectieve fraudebestrijding in de zorg.

Om het beoogde doel te bereiken bevat het wetsvoorstel (verdere) inperkingen op het recht op respect op het privéleven van de verzekerde bij het uitvoeren van materiële en formele controles. De meest in het oog springende inperking op het recht op privéleven, is wel de uitbreiding van de plicht van de zorgaanbieder persoonsgegevens te verstrekken aan de zorgverzekeraar. Nu is het niet mogelijk voor een zorgverzekeraar om een rechtstreekse materiële controle uit te voeren bij zorgaanbieders in geval van restitutie. Het wetsvoorstel legt in de Wmg de verplichting neer voor de zorgaanbieder ook in geval van restitutie (als de verzekerde vraagt om vergoeding van de door de zorgaanbieder geleverde prestatie) persoonsgegevens en diagnose-informatie te verstrekken aan de zorgverzekeraar. Dit zou de zorgverzekeraar beter in staat stellen om zijn controletaak goed op te pakken, blijkens de Memorie van Toelichting.

De tweede inperking op het recht op respect voor het privéleven behelst de bepaling dat de beschrijving van de aan een verzekerde geleverde prestatie en informatie die tot een diagnose kan leiden, behoort tot de aan zijn zorgverzekeraar te verstrekken dan wel voor inzage of het nemen van afschrift ter beschikking te stellen persoonsgegevens.

Voor beide uitbreidingen van deze plicht van de zorgaanbieder, geldt wel de voorwaarde dat die persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de formele en materiële controle ter uitvoering van de zorgverzekering.

In het wetsvoorstel wordt tevens voorzien in een (betere) mogelijkheid voor de NZa om:

– verzekerden betere overzichten te laten krijgen over nota’s, eigen risico’s en eigen betalingen;

– bestuursrechtelijk op te treden tegen spooknota’s’

– handhavingsbesluiten openbaar te maken, ook als deze zijn opgevolgd;

– een last onder dwangsom op te leggen bij een weigering om mee te werken aan een toezichtonderzoek;

– de mogelijkheid bij toezichtonderzoek bewijs veilig te stellen door verzegeling, en

– gegevens uit te wisselen met de bij fraudebestrijding betrokken overheidsinstanties

Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven