Home Uitvoeringswet AVG aangenomen door de Tweede Kamer. Motie: duidelijker richtlijnen FG!

KBS

Uitvoeringswet AVG aangenomen door de Tweede Kamer. Motie: duidelijker richtlijnen FG!

Op 13 maart jl. heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel voor de uitvoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aangenomen. Het wetsvoorstel is met 130 stemmen voor en 20 stemmen tegen aangenomen. Noemenswaardig is dat bij amendement ‘de specifieke behoeften van het MKB’ (lastenverlichting) expliciet als artikel in het wetsvoorstel zijn opgenomen en dat bij motie aandacht is gevraagd voor hulpvaardig toezicht en een verduidelijking van het (vage) criterium ‘grootschalige verwerking’ voor de FG.

Hoewel de AVG als Europese verordening rechtstreekse werking in de lidstaten heeft en dus niet in Nederlandse wetgeving hoeft te worden omgezet, biedt de AVG de lidstaten wel ruimte om bepaalde keuzes te maken. In Nederland zijn die keuzes uitgewerkt in de Uitvoeringswet. Bij die wet wordt ook de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) ingetrokken. De bedoeling is dat de Uitvoeringswet tegelijk met de AVG op 25 mei 2018 in werking zal treden.

Interessant -zeker ook voor de zorgsector- zijn de volgende amendementen en moties: 

Amendementen

Derde collegelid AP

In het wetsvoorstel is opgenomen dat het College van de Autoriteit persoonsgegevens (AP) altijd uit drie leden bestaat: de voorzitter en twee andere leden. De indieners van het amendement achten het van belang dat het College van de AP, als eindverantwoordelijke van de organisatie, voldoende toegerust is op de taken die voortvloeien uit de AVG en over de juiste expertise beschikt en daarom met een derde lid wordt uitgebreid. In het amendement is benadrukt dat het nieuwe lid over ruime praktijkervaring op het gebied van gegevensbescherming en -verwerking dient te beschikken, zoals bijvoorbeeld in een relevante onderneming en/of zorginstelling.

Specifieke behoeften MKB

Het wetsvoorstel is uitgebreid met de bepaling dat de AP nadrukkelijk de behoeften van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen in aanmerking moet nemen bij de toepassing van de AVG. De Europese Unie beveelt de lidstaten en de autoriteiten in overweging 13 van de AVG uitdrukkelijk aan om bij de toepassing van de verordening rekening te houden met de omvang van bedrijven en organisaties. Het uitgangspunt van deze aanbeveling is nu expliciet als artikel in het wetsvoorstel opgenomen. De indiener van het amendement wil daarmee voorkomen dat aan organisaties en bedrijven steeds verdergaande (administratieve) lasten worden opgelegd. Voor ‘kleine, middelgrote en micro-ondernemingen geldt een begrenzing van 250 werknemers, een jaaromzet van 50 miljoen euro of een balanstotaal van 43 miljoen euro.

Moties

Hulpvaardig toezicht

De Tweede Kamer heeft hulpvaardig toezicht bepleit. In de fase waarin nog veel vragen zijn over de regels, dient de overheid zich zo hulpvaardig mogelijk op te stellen en zich dus primair te richten op voorlichting en hulp bij de interpretatie en uitvoering van de regelgeving, onverlet haar handhavingstaak inzake bewuste schendingen. Om die reden heeft de Kamer de regering verzocht dit standpunt uitdrukkelijk onder de aandacht van de AP te brengen.

Duidelijke richtlijnen FG

De Tweede Kamer heeft ook aandacht gevraagd voor het feit dat in veel sectoren onduidelijkheid bestaat over de toepassing van de open normen uit de AVG. Zo bestaat onduidelijkheid over de toepasselijkheid van de bepalingen over de functionaris voor de gegevensbescherming (FG) vanwege de vraag of er sprake is van ‘grootschaligheid van gegevensverwerking’. De AVG verplicht tot het aanstellen van een FG bij grootschalige verwerking van bijzondere persoonsgegevens (waaronder medische gegevens). Ook in het Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders dat per 1 januari 2018 van kracht is, is bij dit criterium aangesloten.  

Uit de richtlijnen van de artikel 29-werkgroep (een Europees adviesorgaan) volgt slechts dat een ziekenhuis wel grootschalig gegevens verwerkt, maar een solistisch werkzame arts niet. Wat voor zorginstellingen die een omvang tussen een ziekenhuis en een solist geldt, is grijs gebied. Instellingen en bedrijven zouden hierdoor geneigd kunnen zijn te kiezen voor de veilige weg zonder dat zij zich daadwerkelijk met grootschalige gegevensbewerking bezighouden, met alle administratieve lasten van dien. Om die reden is de regering verzocht te bevorderen dat de AP op zo kort mogelijke termijn met duidelijke richtlijnen over de FG komt en te waarborgen dat kleinere instellingen en bedrijven worden ontzien.

Leeftijdsgrenzen

Bij motie is er op gewezen dat in veel verschillende wet- en regelgeving verschillende leeftijdsgrenzen worden gebruikt en dat de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving een onderzoek uitvoert naar de willekeurigheid van leeftijdsgrenzen en dat dit onderzoek ook relevante inzichten kan opleveren voor de leeftijdsgrens in de UAVG. Om die reden is de regering verzocht, na de publicatie van het onderzoek van de Raad, de leeftijdsgrens in de UAVG, indien daartoe op basis van het onderzoek aanleiding bestaat, te heroverwegen.

Wetgevingsprocedure Eerste Kamer

Op 20 maart a.s. beslist de Eerste Kamer over de verdere procedure. Klik hier voor de website van de Eerste Kamer met de laatste stand van zaken over de Uitvoeringswet. 

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven