Home Verrekening studiekosten met transitievergoeding niet toegestaan

KBS

Verrekening studiekosten met transitievergoeding niet toegestaan

In deze zaak ging het om de vraag of de werkgever bij einde dienstverband de studiekosten van de werknemer mocht verrekenen met de transitievergoeding. Wat was hier aan de hand?

Feiten

Werknemer is op 1 juli 2002 krachtens arbeidsovereenkomst in dienst getreden van (de rechtsvoorganger van) Fitesa Kerkrade B.V. (‘Fitesa’). Op 5 december 2018 hebben partijen ter zake van de door de werknemer te volgen rijopleiding een studieovereenkomst gesloten. Op 18 december 2018 is werknemer arbeidsongeschikt geraakt en na twee jaar ziekte is de loondoorbetalingsverplichting van Fitesa geëindigd. Fitesa heeft daarop na verzochte en verleende toestemming van het UWV de arbeidsovereenkomst opgezegd tegen 1 mei 2021.

Fitesa heeft aan werknemer de transitievergoeding toegekend, maar heeft daarbij een bedrag ingehouden, zijnde de helft van de kosten die zij had gemaakt ten behoeve van de door werknemer gevolgde rijopleiding die hij in januari 2020 heeft afgerond.

Werknemer is het hier niet mee eens en verzoekt de kantonrechter Fitesa te veroordelen tot betaling van het ingehouden bedrag, aangezien Fitesa de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd. Volgens Fitesa biedt echter de studieovereenkomst de mogelijkheid de studiekosten (althans de helft daarvan) te verrekenen met de transitievergoeding.

Beoordeling kantonrechter

Allereerst merkt de kantonrechter op dat vaststaat dat de arbeidsovereenkomst per 1 mei 2021 is geëindigd en dat partijen geen geschil hebben over de omvang van de transitievergoeding. Het geschil betreft slechts de vraag of werknemer (de helft van) de onderhavige studiekosten aan Fitesa verschuldigd was en of Fitesa daarom gerechtigd was die kosten op de transitievergoeding in mindering te brengen.

Volgens de kantonrechter is hiervoor de uitleg van de bepalingen in de studieovereenkomst bepalend, gelet op hun onderling verband, en die uitleg kan alleen ten gunste van werknemer uitvallen. Bovendien zijn partijen overeengekomen dat de kosten van de opleiding voor rekening van Fitesa komen. Slechts indien de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd op initiatief van de werknemer, is een terugbetalingsregeling van de studiekosten aan de orde. Daarvan was in onderhavige zaak geen sprake .

De bepaling in de studieovereenkomst kan aldus in redelijkheid niet zo worden uitgelegd, nu die letterlijke uitleg niet te rijmen is met de klaarblijkelijke bedoeling van de overeenkomst. De enige redelijke uitleg kan dan ook zijn dat in de situatie van opzegging door werknemer waarbij toch een transitievergoeding verschuldigd is, de studiekosten verrekend mogen worden met de transitievergoeding.

Gelet op bovenstaande overwegingen had Fitesa de studiekosten niet mogen verrekenen met de transitievergoeding. De verzochte hoofdsom wordt derhalve toegewezen.

Heeft u vragen over een studiekostenbeding, transitievergoeding of wilt u deze afspreken? Neem dan contact op met Debby Kolk, Suzanne Steegmans, Lisa van Leeuwen of Zorana Koria.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven