Home Verzekeringspolis en algemene voorwaarden ter beschikking stellen per e-mail en/of via het Internet

Niels van den Burg

Overig
/

Verzekeringspolis en algemene voorwaarden ter beschikking stellen per e-mail en/of via het Internet

Bij de Tweede Kamer is momenteel een wetsvoorstel aanhangig om het toezenden van onderhandse akten langs elektronische weg mogelijk te maken. Het wetsvoorstel zag in eerste instantie met name op het toezenden van verzekeringspolissen en bijbehorende verzekeringsvoorwaarden, maar wordt daar niet toe beperkt. Zo opent het wetsvoorstel voor de gebruiker van algemene voorwaarden bijvoorbeeld de mogelijkheid om in ruimere mate dan thans mogelijk is algemene voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking te stellen.

Voor het elektronisch verzenden van verzekeringspolissen en polisvoorwaarden blijft de uitdrukkelijke instemming vereist van degene aan wie de polis en polisvoorwaarden moet worden verschaft. Voorts zal ook de ontvangst van de polis en de polisvoorwaarden moeten worden bevestigd, zodat geen misverstand kan ontstaan over de toepasselijkheid van de voorwaarden. Hoewel de ontvangstbevestiging een grote belemmering lijkt, is de verwachting dat het toezenden van elektronische polissen en polisvoorwaarden een grote vlucht zal nemen. De kostenbesparing voor de verzekeringsbranche bedraagt op jaarbasis aan portokosten alleen al 50 miljoen euro. Daarnaast zal ook nog bespaard worden op papier en enveloppen. Een systeem om een elektronische bevestiging te krijgen na verzending, zal van de verzekeringsbranche slechts geringe investering vergen.


Het wetsvoorstel breidt ook de mogelijkheid uit voor de gebruiker van algemene voorwaarden om deze langs elektronische weg ter beschikking te stellen. Het huidige artikel 6:234 lid 1 onder c BW bepaalt dat bij overeenkomsten die via de elektronische weg tot stand komen de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst langs diezelfde elektronische weg ter beschikking kunnen worden gesteld. Voorwaarde hierbij is dat de algemene voorwaarden kunnen worden opgeslagen zodat daar nog later kennis van kan worden genomen.
 

Het wetsvoorstel biedt voorts de mogelijkheid om ook bij overeenkomsten die niet via de elektronische weg worden gesloten toch de algemene voorwaarden langs elektronische weg ter beschikking te stellen. Hierbij kan worden gedacht aan het opnemen van de tekst van de algemene voorwaarden in (een bijlage bij) een e-mail of aan het opnemen van een link in een e-mail door middel waarvan de ontvanger in één klik de tekst van de toepasselijke algemene voorwaarden kan raadplegen. Het enkel vermelden van het adres van een website waarop de algemene voorwaarden zijn te lezen, blijft onvoldoende, omdat de wederpartij dan zelf op zoek moet gaan naar de algemene voorwaarden.
 

Indien de overeenkomst zelf niet langs elektronische weg tot stand komt, blijft voorwaarde dat de wederpartij vooraf moet hebben ingestemd met de ontvangst van de algemene voorwaarden via de elektronische weg. Dit laatste vereiste behoeft evenwel geen belemmering te zijn. In de schriftelijke overeenkomst kan zulks eenvoudig worden overeengekomen. Zowel voor de gebruiker als de ontvanger van algemene voorwaarden kan het vanuit kostenperspectief wenselijk zijn de algemene voorwaarden niet op papier maar via elektronische weg te ontvangen.
 

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven