Home “Zorgplicht werkgever geldt ook voor hekwerk en toegangspoort bedrijfsterrein”

KBS

“Zorgplicht werkgever geldt ook voor hekwerk en toegangspoort bedrijfsterrein”

In een procedure die onlangs voorlag bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch heeft het hof geoordeeld dat de zorgplicht van de werkgever ook geldt voor het hekwerk, daaronder begrepen de toegangspoort, dat het bedrijfsterrein van de werkgever omgeeft.

Aan dit oordeel lag de volgende casus ten grondslag. Een (voormalige) werknemer had overgewerkt. Omstreeks 21.00 uur was hij met een collega via de naast de toegangspoort staande afvalbak en/of de klink van de toegangspoort over het stalen hek van 2.30 meter hoog, voorzien van scherpe stalen punten, dan wel de toegangspoort van 2.30 meter hoog en 60 centimeter breed, voorzien van stalen punten in de vorm van haaientanden geklommen, omdat de toegangspoort gesloten was. De werknemer was daarbij met een ring blijven haken aan één van de stalen punten op de toegangspoort. Hierdoor is de ringvinger van de rechterhand afgescheurd.

De poort kon worden geopend door een sleutelhouder, maar hiervan hebben de werknemers geen gebruik gemaakt.

De kantonrechter had geoordeeld dat de werknemer schade had opgelopen in de uitoefening van de werkzaamheden. De kantonrechter was van oordeel dat de werkgever niet voldaan had aan haar zorgplicht, die meebrengt dat zij haar bedrijfsterrein en dus ook de omheining ervan zodanig dient in te richten als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt. Het beroep op opzet en/of bewuste roekeloosheid van de werknemer werd verworpen.

In hoger beroep bestaat er discussie over de feiten die aan de motivering van het oordeel ten grondslag liggen. Om die reden is de motivering hier buiten beschouwing gelaten. Waar het om gaat, is dat het hof heeft bekrachtigd dat ‘in de uitoefening van de werkzaamheden’ ruim moet worden uitgelegd (overeenkomstig HR 30 november 2007; ECLI:NL:HR:BB6178). Het hof overwoog: “De zorgplicht van de werkgever als bedoeld in artikel 7:658 BW strekt zich uit tot de werkomgeving en houdt nauw verband met de zeggenschap van de werkgever over de werkplek. Daartoe behoort ook het hekwerk, daaronder begrepen de toegangspoort, dat het bedrijfsterrein van de werkgever omgeeft. Naar het oordeel van het hof is hier geen sprake van woon-werkverkeer, welk verkeer buiten de verantwoordelijkheid van de werkgever valt en daarmee niet onder de reikwijdte van artikel 7:658 BW, nu [de werknemer] zich nog op het bedrijfsterrein van [de werkgever], te weten op het hiervoor bedoelde hekwerk bevond toen het ongeval zich voordeed.”

Dit betekent echter nog niet dat de zorgplicht ook is geschonden en de werkgever jegens de werknemer aansprakelijk is. Omdat het hof een onvoldoende duidelijk beeld van de relevante feiten en omstandigheden voor de beantwoording van de aansprakelijkheidsvraag heeft, heeft het hof een meervoudige comparitie gelast.

Klik hier voor het arrest.

Nieuwsbrief

Altijd up to date?

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Schrijf je in!

Scroll naar boven